Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC
taïi Les Combes

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC taïi Les Combes.

 Les Combes - 17.7.2000 - Sau moät tuaàn leã nghæ taïi Les Combes, trong mieàn Aosta, baéc nöôùc YÙ, giaùp mieàn Nuùi Alpes vaø bieân giôùi Phaùp, Chuùa nhaät 16/7/2000 vöøa qua, ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi khoaûng 5 ngaøn tín höõu tuï hoïp chung quanh Bieät thöï nghæ heø. Ñaây laø laàn thöù nhaát vaø cuõng laø laàn duy nhaát, ÑTC gaëp daân chuùng coâng khai. ÑTC seõ trôû laïi Roma vaøo thöù baåy 22/7/2000 tôùi ñaây. Cho duø caùc vò coäng taùc vaø nhaát laø daân chuùng ñòa phöông xin naøi ngaøi nghæ laïi theâm ít ngaøy nöõa, chaéc chaén ÑTC seõ theo chöông trình ñaõ quyeát ñònh. Thaät söï laàn nghæ heø naøy daøi hôn caùc laàn khaùc hai ngaøy: töùc laø 12 ngaøy thay vì 10 ngaøy, saùnh vôùi caùc naêm tröôùc ñaây. Cuõng theo nguoàn tin beân caïnh ÑTC, thì naêm nay ngaøi seõ khoâng löu laïi Traïi heø Castelgandolfo laâu nhö moïi naêm, nhöng seõ trôû veà Vatican sôùm hôn, töùc vaøo ñaàu thaùng chín 2000, nghóa laø vaøo dòp Leã Phong Chaân phöôùc cho hai Vò Tieàn nhieäm cuûa ngaøi: Ñöùc Pio IX vaø Gioan XXIII, ñöôïc aán dònh vaøo Chuùa nhaät moàng 3 thaùng 9/2000.

 Veà söùc khoûe, ai cuõng thaáy ÑTC hoàng haøo hôn, vui veû vaø tieáng noùi maïnh meõ. Laàn naøy ngaøi khoâng mang theo moät vaên kieän naøo quan troïng ñeå chuaån bò coâng boá, nhöng moät soá saùch baèng tieáng Ba lan, tieáng Phaùp, tieáng YÙ... ñeå ñoïc trong caùc buoåi ñi daïo.

 Haèng ngaøy, caùc vò coäng taùc vaãn thuaät laïi cho ngaøi veà caùc tin töùc quan troïng quoác teá, nhö cuoäc hoøa ñaøm veà Trung-Ñoâng taïi Camp David giöõa Toång thoáng Hoa kyø, thuû töôùng Do thaùi vaø chuû tòch cuûa Palestine --- vieäc "phaûn boäi" cuûa anh Alì Agça, ngöôøi möu saùt ÑTC ñöôïc Nhaø Caàm quyeàn YÙ aân xaù, trao traû veà Thoå nhó kyø, thaùng vöøa qua --- caùi cheát baát öng cuûa tuø nhaân ñaõ caàm gaäy giuùp leã trong Thaùnh leã do ÑTC cöû haønh taïi Nhaø Giam Regina Caeli, Chuùa nhaät 9.7.2000 vöøa qua, tröôùc khi leân ñöôøng ñi nghæ heø taïi Les Combes. Veà caùi cheát cuûa tuø nhaân naøy, Tieán só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, cho bieát: ÑTC ñaõ caàu nguyeän cho anh.

 Cuõng theo nguoàn tin thaân caän, tuy nghæ heø, ÑTC ñaõ nghó ñeán caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï quoác teá trong naêm 2001. Öôùc mong cuûa ngaøi laø ñöôïc vieáng thaêm Syrie, Hy laïp, hai quoác gia, tuy coù ít ngöôøi coâng giaùo, nhöng coù nhieàu moái quan heä lòch söû vôùi Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà. Damas, thuû ñoâ Syrie, laø nôi Saulo bò teù ngaõ, trong luùc côõi ngöïa ñi baùch haïi caùc tín höõu coâng giaùo, nôi ñaây oâng ñaøm thoaïi vôùi Chuùa Gieâsu vaø ñöôïc ôn trôû laïi - Roài Atheønes, thuû ñoâ Hy laïp, nôi Thaùnh Toâng ñoà Phaoloâ rao giaûng Thieân Chuùa tröôùc Nghò Vieän. Mosca vaø AÙ chaâu cuõng naèm trong chöông trình vieáng thaêm muïc vuï ñöôïc chôø ñôïi. Taïi AÙ Chaâu, cho tôùi luùc naøy ñaõ coù Baéc Haøn (qua trung gian chính phuû Nam Haøn) vaø Ñaøi Loan chính thöùc môøi ÑTC.

 Buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng taïi Les Combes ñaõ ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp treân boán ñaøi khaùc nhau vaø ñöôïc nhieàu phoùng vieân baùo chí theo doõi taïi choã. Trong dòp naøy, Tieán só Navarro Valls, Giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tuyeân boá: Chính ÑTC ñaõ vieát thö cho Toång thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Carlo Arzeglio Ciampi, baøy toû taâm tình rieâng cuûa ngaøi, tröôùc moät cöû chæ khoan hoàng cuûa Nhaø Caàm quyeàn YÙ ñoái vôùi Anh Alì Agça, ngöôøi Thoå nhó kyø, ñaõ möu saùt ngaøi, ñaõ ñöôïc tha thöù nhieàu laàn, vaø hieän coøn bò giam taïi YÙ. ÑTC öôùc mong "moät cöû chæ khoan hoàng", chæ vì lyù do Naêm Thaùnh vaø lyù do nhaân ñaïo, duø söï thaät veà vuï möu saùt "ñaày aùm muoäi vaø phöùc taïp naøy" chöa roõ raøng. OÂng Navarro Valls nhaán maïnh nhieàu laàn: Trong luùc xin aân xaù cho Alì Agça cuõng nhö cho caùc tuø nhaân khaùc treân caû theá giôùi, ÑTC hoaøn toaøn toân troïng chuû quyeàn cuûa Coäng hoøa YÙ, cuõng nhö cuûa caùc quoác gia khaùc, khoâng heà muoán xen laán vaøo noäi boä hay gaây aùp löïc naøo, nhö moät soá baùo chí ñaõ giaûi thích sai laàm. Tieán só tuyeân boá: "Caùc quoác gia quyeát ñònh caùch hoaøn toaøn töï trò. Ñöùc Gioan Phaoloâ II chæ muoán noùi leân yù nghó rieâng cuûa ngaøi maø thoâi, khoâng xin, khoâng ñoøi hoûi, cuõng khoâng heà muoán gaây moät aùp löïc tinh thaàn naøo".

 Veà nhöõng thoùa maï vaø toá caùo Vatican caùch ñaây ít ngaøy veà phía Ali Agça, Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh khoâng bình luaän gì caû. Ñöôïc giôùi baùo chí hoûi, OÂng chæ traû lôøi: Toâi nghó khoâng phaûi bình luaän gì caû veà nhöõng lôøi cuûa Alì Agça, ñeå khoâng giuùp vaøo vieäc quaûng caùo cuûa anh ta.

 Thöïc söï nhöõng lôøi thoùa maï, toá caùo vaø thaùi ñoä kieâu caêng cuûa Alí Agça luùc vöøa trôû veà Thoå nhó kyø, khoâng giuùp gì cho vieäc khaùm phaù söï thaät veà vuï möu saùt ngaøy 13.5.1981. Vöøa trôû laïi nhaø giam ôû Istanbul, anh lieàn hoûi tin töùc veà "ngöôøi ñaàu soû" cuûa Mafia Thoå nhó kyø, ñöôïc Chính phuû Phaùp trao traû laïi caùch ñaây khoâng laâu. Alì Agça laø con ngöôøi khoâng theå tin ñöôïc, tieàn haäïu baát nhaát, con ngöôøi raát khoù hieåu, raát bí hieåm ... Trong caùc vuï xöû taïi YÙ, anh toá caùo "caùc ñoàng loõa ngöôøi Bulgari", roài anh laïi ruùt lôøi. Anh töï xöng mình laø "vò cuùu theá", khoe mình bieát bí nhieäm Fatima...Vöøa trôû laïi Thoå nhó kyø, anh taán coâng Vatican, thoùa maï, toái caùo thaäm teä. Alì Agça laø con ngöôøi nhö theá naøo? Coù leõ khoâng ai tìm ra caâu traû lôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page