Chöùng taù cuûa moät thieáu nöõ Phaùp
ñaõ tham döï Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû
taïi Paris naêm 1997
vaø cuûa Kyõ sö ngöôøi Coäng hoøa Dominic

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng taù cuûa moät thieáu nöõ Phaùp ñaõ tham döï Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Paris naêm 1997 vaø cuûa Kyõ sö ngöôøi Coäng hoøa Dominic.

 Vatican - 18.7.2000 - Trong soá caùc ngöôøi tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ Chuùa nhaät vöøa qua 16.7.2000, leã Ñöùc Meï Nuùi Carmelo, ñeå ñoïc kinh Truyeàn Tin vaø laõnh Pheùp laønh ÑTC, ñöôïc truyeàn thanh vaø truyeàn hình tröïc tieáp töø Les Combes Introd (nôi ngaøi ñang nghæ heø), coù coâ Linda Frenois, 25 tuoåi, ngöôøi Phaùp, töø Paris ñeán haønh höông Roma. Sau giôø ñoïc kinh, coâ noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma raèng: Toâi löu yù nhieàu ñeán ÑTC Gioan Phaoloâ II, vì hình aûnh Ñöùc Meï Maria luoân luoân chieám moät vai troø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa ngaøi. Chuùng ta luoân luoân phuù thaùc cho Meï Maria, nhö phuù thaùc cho moät ngöôøi meï luoân quan taâm lo laéng cho con caùi mình vaäy. Meï trôû neân giaây noái keát giöõa chuùng ta vaø Chuùa Gieâsu; vôùi lôøi thöa "xin vaâng" theo tieáng Chuùa goïi, Meï ñaõ goùp phaàn deå Chuùa nhaäp theå vaø ñeán giöõa chuùng ta.

 Nhaéc laïi nhöõng cöû haønh ngaøy Quoác teá Giôùi Treû taïi Paris naêm 1997, Coâ Linda Frenois noùi tieáp: Hôn nöõa toâi löu yù nhieàu ñeán ÑTC, vì ngaøi luoân luoân ñaët tín nhieäm nhieàu nôi giôùi treû chuùng toâi. Öôùc muoán lôùn lao hôn caû laø öôùc muoán ñaùp laïi ñaày ñuû lôøi môøi goïi cuûa ngaøi: ñem Chuùa Gieâsu ñeán cho ngöôøi khaùc, trôû neân töông lai cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo, baèng caùch luoân luoân trung thaønh vôùi Thieân Chuùa, vôùi tình yeâu thöông cuûa Ngöôøi ñoái vôùi chuùng ta.

 Coâ Linda Frenois keå tieáp: Ñöùc tin cuûa toâi ñaõ theo moät con ñöôøng chaäm chaïp. Chæ luùc 21 tuoåi, toâi môùi laõnh Bí tích Röûa toäi vaø naêm sau Pheùp Theâm söùc. Töø ñoù moãi naêm öôùc muoán gaëp gôõ Chuùa Gieâsu trong Thaùnh Theå moãi ngaøy moãi theâm maõi trong taâm hoàn toâi vaø laøm cho toâi trôû thaønh ngöôøi hoaït ñoäng trong chöông trình truyeàn giaùo.

 Cuõng taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, sau giôø ñoïc kinh Truyeàn tin, moät gia ñình töø Santo Domingo (thuû ñoâ Coäng hoøa Dominic), chuaån bò böôùc qua Cöûa Thaùnh tieán vaøo Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Kyõ sö Juan Ramoùn Ogando, chuû gia ñình, giaûi thích cho phoùng vieân baùo Quan Saùt Vieân Roma raèng: Chuùng toâi luoân luoân naâng ñôõ ÑTC baèng lôøi caàu nguyeän, bôûi vì trong moät thôøi ñaïi, nhö thôøi ñaïi chuùng ta ñaây, caùc giaù trò luaân lyù bò maát ñi caùch quaù deã daøng, thì ngaøi laø ngöôøi beânh vöïc vaø rao giaûng Söù Ñieäp Tin Möøng, söù ñieäp maø Giaùo hoäi töø hai ngaøn naêm nay vaãn trung thaønh rao giaûng cho theá giôùi. Hôn nöõa, chuùng toâi laõnh nhaän nhöõng lôøi cuûa ngaøi luoân luoân nhaèm beânh vöïc gia ñình, teá baøo ñaàu tieân cuûa xaõ hoäi. Hoâm nay ñaây, chuùng toâi ñeán nôi thaùnh naøy, trung taâm cuûa Coäng ñoàng Coâng giaùo, ñeå boû ñi moät theá giôùi cuõ vaø böôùc vaøo moät ñôøi soáng môùi: ñaây laø con ñöôøng taát caû chuùng ta ñöôïc môøi goïi thöïc hieän trong dòp cöû haønh Toaøn xaù naøy, baèng vieäc qua Cöû Thaùnh vaø baèng vieäc xaây caát moät ñeàn thôø trong taâm hoàn chuùng ta, ñeå coù theå ñoùn tieáp Chuùa Kitoâ vaø sau ñoù ñem Ngöôøi ñeán cho ngöôøi khaùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page