Vaøi neùt veà Coâng vieäc chuaån bò
Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû 2000 taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Coâng vieäc chuaån bò Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû saép ñeán taïi Roma.

 Theo Ban toå chöùc, soá thanh nieân tham döï hai ngaøy cuoái cuøng cuûa Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû naêm 2000, ñöôïc döï tính khoaûng moät trieäu 200 ngaøn. Vaøo ngaøy khai maïc 15.8.2000, seõ coù khoaûng 500 ngaøn; vaø khoaûng 700 ngaøn seõ ñeán tham döï leã nghi ngaém Ñaøng Thaùnh giaù vaøo chieàu ngaøy 18.8.2000.

 Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû taïi Paris naêm 1997, Ban toå chöùc döï tính khoâng tôùi moät trieäu, nhöng thöïc söï ñaõ leân tôùi moät trieäu 100 ngaøn, trong hai ngaøy cuoái cuøng, quaù söï chôø ñôïi cuûa Ban Toå chöùc. Nhö vaäy, con soá döï tính moät trieäu 200 ngaøn taïi Roma vaøo hai ngaøy cuoái cuøng raát coù theå nhieàu hôn nöõa. Theo döï tính baùo chí, coù theå töø moät trieäu röôûi ñeán hai trieäu.

 Vaãn theo Ban toå chöùc, cho tôùi luùc naøy ñaõ coù 120 quoác gia ghi teân tham döï. Vaø sau ñaây laø nhöõng con soá Ban toå chöùc ñaõ nhaän ñöôïc:

 * 500 ngaøn thanh nieân cuûa caùc giaùo phaän, caùc hoäi ñoaøn, phong traøo nöôùc YÙ ñaõ ghi teân tham döï vaø danh saùch caùc nhoùm ñaõ ñöôïc göûi tôùi Vaên Phoøng trung öông - Ban toå chöùc cho bieát: Ñaây laø con soá chöa nhaát ñònh, vì coøn raát nhieàu thanh nieân quyeát ñònh tham döï vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng, nhö ñaõ xaåy ra taïi Paris caùch ñaây 3 naêm.

 * 50 ngaøn ñeán töø Nöôùc Phaùp.
* Töø Taây Ban nha vaø Ba lan, moãi nöôùc, 30 ngaøn.
* 5 ngaøn ñeán töø Mexicoâ (Nam Myõ Chaâu).
* 4 ngaøn töø Chili (Nam Myõ Chaâu).
* Töø Rumani vaø Slovak, moãi quoác gia 3 ngaøn.
* 2 ngaøn töø Hungari.
* Töø caùc nöôùc Chaâu Phi: 5 ngaøn (nhôø vaøo tình lieân ñôùi cuûa caùc thanh nieân thuoäc caùc quoác gia giaàu coù hôn ñoùng goùp trôï giuùp cho caùc chi phí).

 Ñeå giöõ traät töï vaø höôùng daãn caùc ñoaøn thanh nieân (ngoaøi phaän söï cuûa caùc cô quan an ninh YÙ), UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh cuøng vôùi Ban toå chöùc Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû huy ñoäng 25 ngaøn nam nöõ thieän nguyeän vieân, ñeán töø 48 quoác gia khaùc nhau. Nhieäm vuï cuûa caùc thieän nguyeän vieân naøy laø coù maët ñeå giuùp ñôõ taïi caùc ñòa ñieåm "chieán löôïc" cuûa nhöõng Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû, nhö Khuoâng Vieân Ñaïi Hoïc Tor Vergata - Caùc Ñeàn thôû Caû - Hí tröôøng Circo Massimo v.v...), giuùp ñôõ caùc thanh nieân taøn taät, phuïc vuï trong caùc böõa aên, höôùng daãn caùc ñoaøn thanh nieân, phuï traùch veà thoâng tin, phuïc vuï taïi caùc nôi truù troï cuûa caùc ñoaøn theå thanh nieân tham döï Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû. Con soá 25 ngaøn thanh nieân nam, nöõ töï nguyeän naøy (trong ñoù cuõng coù caû nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi nöõa) seõ ñeán Roma vaøo ngaøy 5 thaùng 8/2000. Sau khi laõnh nhaän coâng vieäc vaø theo lôùp huaán luyeän trong ít ngaøy, caùc thieän nguyeän vieân seõ cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù daønh rieâng cho hoï trong hai ngaøy 12 vaø 13 thaùng 8/2000.

 Veà Vaán ñeà cung caáp caùc böõa aên vaø caùc dòch vuï veä sinh, thì trong nhöõng ngaøy Ñaïi hoäi quoác teá giôùi treû ôû Roma, toång quaùt seõ coù khoaûng 9 trieäu böõa aên ñöôïc cung caáp cho caùc ngöôøi tham döï. Veà dòch vuï veä sinh, Ban toå chöùc cho ñaët 2,750 phoøng veä sinh hoùa hoïc, raûi raéc trong Thaønh phoá Roma vaø 14 ngaøn phoøng khaùc taïi Campus Ñaïi Hoïc Tor Vergata, trong hai ngaøy cuoái cuøng, vaø 14 ngaøn phoøng taém. Veà dòch vuï Y teá, seõ coù 300 Baùc só vaø moät soá ñoâng Y taù thöôøng tröïc taïi caùc traïm caáp cöùu löu ñoäng vaø xe hoàng thaäp töï.

 Veà Vaàn ñeà thieâng lieâng - Hai ngaøn Linh muïc ñöôïc huy ñoäng, ñeå saün saøng ngoài toøa giaûi toäi ngoaøi trôøi, taïi Circo Massimo. Caùc thanh nieân seõ coù nhöõng vò giaûi toäi noùi tieáng cuûa mình (taát caû 32 thöù, trong ñoù coù tieáng Vieät nam nöõa) - Vieäc laõnh Bí tích Hoøa giaûi laø moät trong caùc ñieåm quan troïng hôn caû cuûa Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû, caùch rieâng cuûa Naêm Toaøn xaù. Cuõng taïi Circo Massimo, haèng ngaøy seõ coù 4 thaùnh leã coù tính caùch quoác teá, ñöôïc cöû haønh, ñeå caùc thanh nieân coù theå tham döï deã daøng vaõ laõnh nhaän Thaùnh Theå.

 Vaán ñeà giaûng daïy giaùo lyù - Ban toå chöùc chæ ñònh 300 ñòa ñieåm khaùc nhau trong Thaønh phoá ñeå caùc thanh nieân coù theå tham döï caùc buoåi giaûng daïy giaùo lyù. Cuõng nhö vieäc giaûi toäi, caùc baøi giaùo lyù ñöôïc trình baøy baèng 32 thöù tieáng khaùc nhau. Caùc Giaùo lyù vieân laø caùc Ñöùc Hoàng Y, Toång Giaùm muïc vaø Giaùm muïc. Theo chöông trình cuûa Ban toå chöùc, caùc buoåi giaùo lyù ñöôïc aán ñònh vaøo buoåi saùng cuûa nhöõng ngaøy 16, 17 vaø 18 thaùng 8/2000. Trong ba ngaøy quan troïng naøy, caùc nhoùm thanh nieân seõ tham döï cuoäc haønh höông toaøn xaù cuûa hoï taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ.

 Veà ñòa ñieåm cuûa hai ngaøy cuoái cuøng. Caùc ñoaøn theå Thanh nieân seõ tuï hoïp taïi Campus Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc Tor Vergata ôû vuøng ngoaïi oâ Roma, treân moät dieän tích roäng 330 maãu: Chieàu thöù Baåy 19.8.2000, ñeå tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän, do ÑTC chuû toïa vaø Saùng Chuùa nhaät 20.8.2000, döï thaùnh leå beá maïc, do ÑTC chuû teá, cuøng vôùi caùc Ñöùc Hoàng Y, Toång Giaùm muïc, Giaùm muïc vaø Linh muïc tham döï Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû naêm 2000.

 Ñeå ñeán Campus cuûa Ñaïi hoïc, caùc thanh nieân phaûi ñi boä khoaûng 10 caây soá. Taïi ñaây, caùc thanh nieân seõ thaáy coù 38 ñòa ñieåm veà caùc dòch vuï vaø giaûi lao, 18 maøn aûnh TV côõ böï vaø khoaûng 40 caây soá haøng raøo phaân chia caùc khu vöïc cuûa Campus.

 Coâng vieäc toå chöùc thaät vó ñaïi, phöùc taïp; khoâng keå coâng vieäc baûo veä an ninh, traät töï vaø caùc dòch vuï khaùc veà phía Chính phuû Trung öông vaø Thò xaõ Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page