25 ngaøn thieän nguyeän vieân
treân ñöôøng ñeán Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

25 ngaøn thieän nguyeän vieân treân ñöôøng ñeán Roma.

 Roma - 20.7.2000 - Caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma kính vieáng caùc Ñeàn Thôø trong Naêm Thaùnh, khoâng theå khoâng ngaïc nhieân tröôùc nhöõng thieän nguyeän vieân laøm vieäc taïi caùc nôi naøy. Treân boä aùo maëc thöôøng ngaøy, hoï maëc theâm moät chieác aùo maàu xanh da trôøi, khoâng coù tay. Maët tröôùc vaø maët sau löng cuûa chieác aùo, coù in haøng chöõ raát yù nghóa: "Ta laø khaùch laï, caùc ngöôøi ñaõ ñoùn tieáp ñoùn Ta".

 Töø ngaøy 22 thaùng 12 naêm 1999, vaøi ngaøy tröôùc nhöõng ngaøy khai maïc Naêm Toaøn Xaù vaøo Ñeâm Leã Giaùng sinh 24.12.1999, cho tôùi luùc naøy ñaõ coù hôn 20 ngaøn töï nguyeän thay phieân nhau thi haønh dòch vuï baùc aùi naøy beân caïnh caùc Ñeàn thôø ôû Roma, taïi saân bay vaø nhaø ga xe löûa Roma, ñeå höôùng daãn caùc ngöôøi haønh höông. Hoï ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau, noùi caùc tieáng khaùc nhau, löùa tuoåi khaùc nhau, nhöng ña soá laø nhöõng ngöôøi treû. Sau khi ñöôïc huaán luyeän nhöõng ñieàu caàn thieát, caùc thieän nguyeän vieân naøy thay phieân nhau laøm vieäc moãi ngaøy 6 tieáng ñoàng hoà: buoåi saùng, hoï coù theå laøm vieäc töø 8 giôø ñeán 14 giôø; hay coù theå choïn laøm chieàu töø 14 giôø ñeán 20 giôø. Nhieäm vuï laø höôùng daãn caùc ngöôøi haønh höông, thoâng tin, giöõ traät töï trong caùc Ñeàn thôø, nhaát laø trong luùc cöû haønh caùc leã nghi... giuùp ñôõ caùc ngöôøi haønh höông taøn taät , giaø yeáu...

 Ngoaøi caùc töï nguyeän vieân ñang laøm vieäc cho Naêm Thaùnh, coøn coù 25 ngaøn anh chò em thieän nguyeän khaùc ñang treân ñöôøng ñeán Roma, ñeå phuïc vuï trong nhöõng ngaøy Quoác teá Giôùi Treû, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø chieàu 15 ñeán ngaøy 20 thaùng 8 tôùi ñaây. 25 ngaøn anh chò em thieän nguyeän naøy thuoäc 48 quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi vaø seõ coù maët ñaày ñuû taïi Roma vaøo ñaàu thaùng 8/2000 tôùi ñaây. Sau nhöõng ngaøy huaán luyeän vaø laõnh nhaän nhöõng chæ daãn caàn thieát, nhöõng anh chò em naày seõ cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù daønh rieâng trong hai ngaøy 12 vaø 13 thaùng 8/2000.

 Linh muïc Donato Mosella, giaùm ñoác Trung taâm Phong traøo Thieän nguyeän phuï traùch vieäc ñoùn tieáp trong Naêm Thaùnh, tuyeân boá vôùi Haõng thoâng Taán Coâng Giaùo Italia, nhö sau: "Khoâng moät ngöôøi naøo trong chuùng ta ñaõ daùm nghó raèng: con soá caùc thieän nguyeän vieân cao leân nhö vaäy. Nhöõng ñieàu kieän soáng trong nhöõng ngaøy phuïc vuï taïi Roma ñaày hi sinh. Hoï khoâng nguû taïi caùc khaùch saïn, nhö coù ngöôøi laàm töôûng, nhöng taïi caùc cö xaù cuûa quaân ñoäi, caùc tröôøng hoïc hoaëc taïi caùc nhaø giaûi trí cuûa caùc treû em, thanh thieáu nieân cuûa caùc giaùo xöù.

 Theo tin töùc thu löôïm ñöôïc nôi caùc ngöôøi thieän nguyeän, thì phí toån ñi laïi (maùy bay, hoaëc xe löûa) do caùc thieän nguyeän vieân töï lieäu. Nhöng vôùi theû chöùng nhaän do UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh caáp cho, tieàn veù ñöôïc tröø tôùi 30%. UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh chæ lo lieäu vieäc aên uoáng vaø nôi truù troï trong thôøi kyø phuïc vuï ôû Roma. Thôøi gian phuïc tuøy thì giôø cuûa moãi ngöôøi: moät tuaàn, hai tuaàn, moät thaùng... roài trôû veà nhaø. Luùc naøo thì giôø cho pheùp, thì coù theå trôû laïi phuïc vuï nhieàu laàn khaùc nöõa. Coù ngöôøi tình nguyeän suoát caû naêm.

 Linh muïc Mosella cho bieát theâm veà 25 ngaøn thieän nguyeän vieân saép ñeán Roma nhö sau: Trong nhöõng ngaøy Quoác teá Giôùi Treû, caùc thieän nguyeän vieân phaûi laø nhöõng ngöôøi treû; chuùng toâi phaûi döïng nhieàu leàu vaûi lôùn, gaàn beân Campus Ñaïi hoïc Tor Vergata; moãi leàu coù theå tieáp ñoùn khoaûng 5 ngaøn ngöôøi, ñeå caùc thieän nguyeän vieân coù nôi nghæ ñeâm. Vò Giaùm ñoác Phong traøo töï nguyeän ñaët caâu hoûi: Nhöng sau naêm Toaøn Xaù thì vieäc huy ñoäng lôùn lao vaø höõu ích naøy seõ ra sao? Chuùng ta seõ laøm gì ñeå kinh nghieäm quí baùu naøy coøn coù theå tieáp tuïc laøm ích cho coäng ñoàng Giaùo hoäi vaø xaõ hoäi? Khoâng moät ai treân theá giôùi naøy ñaõ coù theå huy ñoäng ñöôïc moät löïc löôïng töï nguyeän ñoâng ñaûo, haêng haùi vaø hy sinh nhö vaäy töø tröôùc tôùi giôø. Caùi gì ñaõ thuùc ñaåy caùc ngöôøi lôùn nam, nöõ, cuõng nhö caùc baïn treû hieán thaân phuïc vuï tha nhaân nhö vaäy? Chuùng ta chæ coù theå ñaùp laïi: Ñöùc tin, Ñöùc Baùc aùi cuûa Ñaïo Chuùa. Tin vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ. Yeâu meán Ngöôøi vaø muoán thoâng truyeàn ñöùc tin vaø ñöùc meán naøy cho ngöôøi khaùc baèng hieán thaân phuïc vuï anh chò em mình, nhö caùc nhaø truyeàn giaùo töø ñaàu Giaùo hoäi cho tôùi luùc naøy saün saøng boû moïi söï ñi caùc nôi xa xoâi heûo laùnh, xa laï ñeå rao giaûng Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi - nhö bieát bao Tu só nam, nöõ, hieán thaân laøm vieäc taïi caùc beänh vieän, vieän moà coâi, caùc vieän döôõng laõo, caùc traïi cuøi... "Tình yeâu lôùn lao hôn caû laø hy sinh maïng soáng cho ngöôøi mình yeâu thöông". Chæ coù ñöùc baùc aùi môùi coù theå chinh phuïc con ngöôøi vaø ñem laïi hoøa bình cho nhaân loaïi. Vì theá, Ñöùc Phaoloâ VI vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ II luoân luoân nhaéc laïi raèng: Chuùng ta caàn phaûi daán thaân xaây döïng moät neàn vaên minh cuûa Tình yeâu. "Caùc con haõy yeâu thöông nhau, nhö Ta ñaõ yeâu thöông caùc con".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page