ÑTC Gioan Phaoloâ II
vieáng thaêm nhaø tuø "Regina Coeli"
gaàn beân Vatican
ñeå cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù vôùi caùc tuø nhaân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm nhaø tuø "Regina Coeli" gaàn beân Vatican, ñeå cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù vôùi caùc tuø nhaân.

 Luùc 9:15 saùng Chuùa Nhaät muøng 9 thaùng 7/2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán thaêm Nhaø Tuø, coù teân goïi ñeïp baèng tieáng Latinh laø "Regina Coeli", coù nghóa laø "Nöõ Vöông Treân Trôøi", ñeå cöû haønh ngaøy Toaøn Xaù vôùi caùc tuø nhaân. Nhaø Tuø "Regina Coeli" naèm taïi moät khu phoá cuû, caùch Vatican khoaûng moät caây soá maø thoâi. Ñeán nôi, ÑTC ñaõ ñöôïc oâng Boä Tröôûng Tö Phaùp cuûa chính phuû YÙ, OÂng Piero Fassino, caàm ñaàu phaùi ñoaøn tieáp röôùc. Vaøo luùc 9:30, ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã taïi Trung Taâm Hình Baàu Duïc, nôi giao nhau cuûa boán daûi nhaø. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC, coù hai vò Hoàng Y, laø ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh, vaø ÑHY Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän ÑTC cai quaûn giaùo phaän Roma. Coù 9 tuø nhaân ñaïi dieän, ñöùng quanh baøn Thôø giuùp leã. Vì khoaûng roäng nôi ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã khoâng lôùn laém, neân chæ coù soá ít khoaûng chöøng 60 tuø nhaân ñöôïc ñöùng gaàn tham döï thaùnh leã cuûa ÑTC; coøn caùc tuø nhaân khaùc, moät soá thì ñöùng nôi haøng lang cuûa caùc daûi nhaø, vaø khoaûng 860 tuø nhaân khaùc, thì phaûi ôû laïi trong phoøng cuûa hoï. maø theo doûi Thaùnh Leã, qua heä thoáng Truyeàn Hình.

 Giaûng trong thaùnh leã, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Toâi ñeán ñaây laøm chöùng cho tình yeâu cuûa Thieân Chuùa. Toâi ñeán ñeå noùi vôùi anh chò em raèng: Thieân Chuùa yeâu thöông anh chò em, vaø mong muoán anh chò em ñi troïn con ñöôøng phuïc hoài vaø tha thöù, con ñöôøng cuûa söï thaät vaø coâng baèng." Sau ñoù, ÑTC giaûi thích cho caùc tuø nhaân bieát raèng: "Chuùa Kitoâ ñaõ thieát laäp leà luaät, coâng boá vaø cuõng coá leà luaät, nhöng Ngöôøi khoâng laøm vieäc ñoù vôùi söùc maïnh eùp buoäc, nhöng vôùi söï dòu daøng. Chuùa chaêm soùc ngöôøi yeáu ñau; Ngöôøi phuïc hoài ñieàu gì ñaõ bò gaõy naùt. Chuùa coâng boá söï coâng baèng, nhöng chaêm soùc nhöõng veát thöông vôùi baøn tay nhaân töø... Nôi ñaâu con ngöôøi bò nhoát laïi sau caùc caùnh cöûa tuø, vì leõ coâng baèng cuûa con ngöôøi, moät söï coâng baèng caàn thieát phaûi coù, thì ôû ñoù caàn coù söï hieän dieän cuûa Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu roãi theá giôùi. Xin anh em haõy cho pheùp toâi ñöôïc yeâu caàu anh em haõy coá gaéng vöôn ñeán cuoäc soáng môùi, trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Kitoâ. Toaøn theå xaõ hoäi luùc ñoù seõ höôûng nhôø keát quaû cuûa tieán trình phuïc hoài anh chò em traûi qua, vaø nhöõng ai ñaõ bò anh chò em xuùc phaïm gaây buoàn phieàn ñau khoå, seõ caûm thaáy mình nhö ñöôïc ñeàn buø theo leõ coâng baèng, nhôø vieäc nhìn thaáy anh chò em thay ñoåi con ngöôøi mình töø beân trong, hôn laø thaáy anh chò em phaûi chòu hình phaït. Vaøo cuoái Thaùnh Leã, ÑTC noùi vaøi lôøi caùm ôn moïi ngöôøi ñaõ ñoùn tieáp ngaøi, vaø moät caùch ñaëc bieät, ÑTC leân tieáng moät laàn nöõa xin giaûm aùn tuø cho caùc anh chò em tuø nhaân, khoâng phaûi chæ taïi Nhaø Tuø Regina Coeli, maø khaép nôi treân theá giôùi, nhö moät daáu chæ cuûa loøng nhaân töø. ÑTC ñaõ yeâu caàu ñieàu naày tröôùc ñaây, trong söù ñieäp Ngaøi gôûi ñeán caùc thaåm quyeàn treân theá giôùi, nhaân Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho caùc tuø nhaân. ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Toâi ñaõ yeâu caàu ñieàu naày trong nieàm xaùc tín saâu xa raèng moät haønh ñoäng nhö vaäy laø moät cöû chæ noùi leân thaùi ñoä nhaïy caûm ñoái vôùi hoaøn caûnh cuûa anh chò em tuø nhaân, moät cöû chæ coù khaû naêng khuyeán khích caùc tuø nhaân hoái haän hoaùn caûi. Sau nhöõng lôøi chaøo cuoái cuøng cuûa ÑTC, moät tuø nhaân ñaõ caûm ñoäng nhaân danh caùc baïn tuø khaùc, noùi lôøi caùm ôn ÑTC vì ñaõ ñeán thaêm.

 Tröôùc laàn ÑTC ñeán thaêm Chuùa Nhaät vöøa qua, muøng 9.7.2000, Nhaø Tuø Regina Coeli naày ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan 23 vieáng thaêm ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1958, luùc ngaøi môùi vöøa ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ ñöôïc non hai thaùng. Vaø Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI cuõng ñaõ ñeán thaêm nhaø tuø naày ngaøy 9 thaùng 4 naêm 1964. Rieâng ÑTC Gioan Phaoloâ II, thì ngoaøi Nhaø Tuø Regina Coeli naày ra, ÑTC ñaõ vieáng thaêm khoaûng 10 nhaø tuø khaùc taïi Italia; ñaëc bieät nhaát laø ngaøy 27 thaùng 12 naêm 1983, ÑTC ñaõ ñeán nhaø tuø REBBIBIA, ñeå thaêm anh Ali Agca, ngöôøi ñaõ möu saùt ngaøi vaøo chieàu ngaøy 13 thaùng 5 naêm 1981, taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page