Söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II
göûi cho Nhaø Caàm quyeàn caùc nöôùc theá giôùi
veà nhaø giam

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II göûi cho Nhaø Caàm quyeàn caùc nöôùc theá giôùi veà nhaø giam.

 Vatican - 08.7.2000 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây: Chuùa nhaät 9.7.2000, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeán cöû haønh thaùnh leã toaøn xaù cho anh chò em nhaø giam Regina Caeli ôû Roma, caùch Vatican khoaûng moät caây soá, treân con ñöôøng giöõa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ ngoaøi Thaønh. Cöû chæ naøy töôïng tröng cho vieäc vieáng thaêm "thieâng lieâng" caùc nhaø giam treân caû theá giôùi. Cuõng ngaøy naøy, taïi caùc nhaø giam caùc nöôùc, caùc Giaùm muïc giaùo phaän hay caùc vò tuyeân uùy nhaø giam cuõng cöû haønh haùnh leã toaøn xaù cho anh chò em nhaø giam.

 Ñeå chuaån bò Ngaøy Toaøn xaù cuûa anh chò em nhaø giam, moät tuaàn tröôùc ÑTC ñaõ guûi söù ñieäp cho Nhaø Caàm quyeàn cuûa 190 quoác gia treân theá giôùi.

 Trong söù ñieäp, tröôùc heát ÑTC neâu leân moät quan nieäm môùi: "Nhaø giam khoâng phaûi laø nôi cuûa thuø gheùt, cuûa neát xaáu hay cuûa nôi "khoâng ñöôïc giaùo huaán", nhöng laø nôi "cöùu chuoäc" con ngöôøi, sau nhöõng sai loãi. Ngaøi vieát: "Ñaïi Toaøn xaù khoâng muoán ñeå moïi söï nhö tröôùc". Bình luaän söù ñieäp, ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, noùi: "Söù ñieäp laø lôøi môøi goïi suy tö veà phaåm giaù cuûa nhöõng ai hieän ñang bò giam". Vì theá ÑTC nhaán maïnh nhieàu ñeán ñeà taøi: "Ñaïi Toaøn xaù khoâng laø cô hoäi ñeå maát ñi. Cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù coù nghóa laø haønh ñoäng ñeå taïo neân nhöõng cô hoäi môùi cuûa vieäc chuoäc laïi con ngöôøi".

 Söù ñieäp khoâng chæ daønh cho caùc anh chò em nhaø giam, nhaèm ñeán vieäc xin aân xaù, hay giaûm bôùt thôøi gian bò giam. Söù ñieäp ñöôïc göûi caùch rieâng cho Nhaø Caàm quyeàn cuûa moãi quoác gia, traùch nhieäm veà caùc laõnh vöïc khaùc nhau trong nöôùc.

 Ñoái vôùi caùc luaät gia, ÑTC vieát: "Caùc ngaøi ñöøng coi nhö laø moät aûo töôûng söï goùp coâng vaøo vieäc tìm kieám nhöõng con ñöôøng chuoäc laïi caùc toäi nhaân". Vôùi caùc vò quaûn trò nhaø giam, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh: "Caùc ngöôøi bò giam ñoøi hoûi, nhaát laø moät söï töông xöùng cuûa caùc cô caáu". Vieát cho caùc vò laäp phaùp, ÑTC yeâu caàu: "Caùc ngaøi haõy xoùa boû nhöõng luaät leä khoâng phuø hôïp vôùi caùc quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi vaø ngaên caûn töï do toân giaùo". Noùi vôùi taát caû xaõ hoäi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II keâu goïi: "Moãi ngöôøi haõy daán thaân trong vieäc ñeà phoøng nghieâm chænh nhöõng toäi aùc".

 Noùi toùm laïi: ÑTC öôùc mong moät nhaø giam môùi (veà tinh thaàn), nghóa laø moät nhaø giam coù moät ñôøi soáng nhaân ñaïo hôn, qua coâng vieäc laøm cuûa anh chò em nhaø giam vaø qua vieäc tieáp xuùc vôùi Thieân Chuùa (nhöõng anh chò em coù tín ngöôõng). Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu, caàn phaûi thay ñoåi taâm traïng vaø quan nieäm xöa kia veà nhaø giam, caàn coù nhöõng saùng kieán vaø haønh ñoäng cuï theå, ñeå tieán ñeán vieäc canh taân caùc cô caáu nhaø giam.

 Chuù giaûi söù ñieäp: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, tuyeân boá: "Toâi hy voïng khoâng nhöõng nöôùc YÙ, nhöng caùc nöôùc khaùc ñoùn nhaän lôøi keâu goïi cuûa ÑTC, baèng vieäc trôû laïi tinh thaàn cuûa Ñaïi Toaøn xaù".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page