Ñöùc Toång Giaùm Muïc Goa beân AÁn Ñoä
keâu goïi ngöôøi coâng giaùo
choáng traû taán coâng baèng caàu nguyeän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Goa beân AÁn Ñoä keâu goïi ngöôøi coâng giaùo choáng traû taán coâng baèng caàu nguyeän.

 AÁn Ñoä (Panaji) - (UCAN ID6126.1087 5/7/2000) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Raul Gonsalves cuûa Toång Giaùo Phaän Goa beân AÁn Ñoä ñaõ keâu goïi ngöôøi coâng giaùo haõy ñaùp laïi nhöõng haønh ñoäng ñoäc aùc choáng ngöôøi Kitoâ baèng lôøi caàu nguyeän.

 Chuùa Nhaät ngaøy 2/7/2000, khoaûng 5,000 ngöôøi coâng giaùo taïi thaønh phoá Mapuca, thuoäc bang Goa-mieàn Taây AÁn, ñaõ xuoáng ñöôøng ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ do nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan chuû möu. Leân tieáng trong dòp naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gonsalves noùi raèng nhöõng vuï taán coâng ñoù laø coá tình vaø coù keá hoaïch haún hoi, nhöng ngöôøi coâng giaùo phaûi ñaùp laïi söï taán coâng naøy vôùi lôøi caàu nguyeän cho hoøa bình vaø söï hoøa hôïp giöõa caùc coäng ñoaøn vôùi nhau. Ngaøi cuõng baøy toû ñau buoàn vì ñaõ coù hôn 60 vuï taán coâng treân ngöôøi Kitoâ taïi AÁn Ñoä töø ñaàu naêm nay, trong ñoù coù caû vuï noå bom taïi nhaø thôø Thaùnh Andreâ, naèm trong TGP cuûa ngaøi. Nhaø thôø Thaùnh Andreâ laø moät nhaø thôø coå ñaõ coù töø hôn 4 theá kyû. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gonsalves, vuï noå bom naøy laø haït gioáng xaáu nhaém gieo raéc söï thuø haän giöõa hai coäng ñoaøn Kitoâ vaø AÁn Giaùo, chæ qua lôøi caàu nguyeän môùi coù theå cöùu vaõn coäng ñoaøn khoûi ñuïng ñoä.

 Vò Toång Giaùm Muïc Goa baøy toû hy voïng raèng cuoäc gaëp gôõ taïi Vatican ngaøy 26 thaùng 6/2000 vöøa qua giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø thuû töôùng Atal Behari Vajpayee cuûa AÁn Ñoä seõ taïo theâm aùp löïc ñeå chính phuû lieân bang AÁn coù nhöõng bieän phaùp baûo veä vaø mang laïi an ninh ngöôøi Kitoâ. Ngaøi cuõng höùa raèng giaùo hoäi coâng giaùo seõ hoã trôï cho nhöõng coäng ñoaøn Kitoâ bò taán coâng taïi caùc nôi khaùc trong nöôùc. Ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñaõ haùt thaùnh ca, laàn chuoãi trong cuoäc xuoáng ñöôøng. Hoï cuõng mang theo moät aûnh lôùn cuûa thaày George Kuzhikandam, doøng Phanxicoâ, ngöôøi ñaõ bò caùc phaàn töû AÁn Giaùo cöïc ñoan haønh hung cheát ngaøy 7 thaùng 6/2000 vöøa qua. OÂng Udai Bhembre, moät luaät sö vaø laø thuyeát trình vieân trong cuoäc xuoáng ñöôøng naøy, noùi raèng, hieán phaùp AÁn Ñoä ñaûm baûo quyeàn töï do tín ngöôõng, baát luaän laø toân giaùo naøo. Tình hình hieän giôø cho thaáy caùc nhaø laõnh ñaïo ñöôïc ngöôøi daân baàu leân ñang coi thöôøng hieán phaùp. OÂng Bhembre noùi tieáp: "Chính phuû hieän giôø vaãn thuï ñoäng trong vieäc ngaên ngöøa caùc hoaït ñoäng cuûa nhöõng toå chöùc cöïc ñoan, ñang duøng danh nghóa toân giaùo ñeå gieo raéc oaùn thuø giöõa coäng ñoaøn".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page