Ngaøy Toaøn Xaù cho Caùc Baùc Só
phaûn aùnh söï thaønh coâng vaø thaùch ñoá
cuûa vieäc nghieân cöùu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn Xaù cho Caùc Baùc Só phaûn aùnh söï thaønh coâng vaø thaùch ñoá cuûa vieäc nghieân cöùu.

 Roma - (Zenit 4/7/2000) - Caùc buoåi leã cho Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Caùc Baùc Só ñaõ baét ñaàu vaøo hoâm thöù hai (3/7/2000) vaø cao ñieåm cuûa ngaøy Toaøn Xaù naøy laø cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc tham döï vieân vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo thöù Saùu muøng 7/7/2000.

 Hôn 5,000 ngöôøi töø 42 quoác gia ñang tham döï vaøo bieán coá ñaëc bieät naøy. Tröôùc ngaøy Toaøn Xaù, hoï ñaõ tham döï moät hoäi nghò quoác teá veà chuû ñeà: "Nhaân Quyeàn Vaø Y Khoa" (Human Rights and Medicine). Ngoaøi hoäi nghò naøy, chöông trình coøn bao goàm cuoäc haønh höông tinh thaàn tôùi caùc ñeàn thôø ôû Roma, nhieàu buoåi leã vaên hoùa vaø giaûi trí. Vaøo cuoái dòp cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù cho caùc baùc só, moät taøi lieäu goïi laø "Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn cho Y Khoa" (Charter of Human Rights for Medicine) ñöôïc coâng boá. Tuyeân ngoân naøy ñöôïc soaïn bôûi moät nhoùm nhaø khoa hoïc, thaàn hoïc vaø luaân lyù gia.

 Giaùo sö Domenico Di Virgilio, chuû tòch Hieäp Hoäi Caùc Baùc Só Coâng Giaùo YÙ, vaø laø moät trong nhöõng nhaân vaät ñeà nghò soaïn tuyeân ngoân naøy, ñaõ giaûi thích lyù do neân coù moät tuyeân ngoân môùi loaïi naøy. Giaùo sö Virgilio noùi nhö sau: "Ñaõ 50 naêm qua, sau ngaøy baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá veà Nhaân Quyeàn ñöôïc coâng boá maø chuùng ta vaãn caûm thaáy caàn phaûi baøn tôùi vaán ñeà naøy, ñaây coù theå laø moät ñieåm laï. Nhöng, treân thöïc teá, thì nhöõng chöùng töø maø chuùng toâi nhaän ñöôïc töø khaép theá giôùi ñaõ chöùng minh raèng tuyeân ngoân naøy khoâng ñöôïc ngöôøi ta nhôù tôùi. Tuy moät maët, chuùng ta ñang coù nhöõng tieán boä khoa hoïc vaø kyõ thuaät ñaày höùng thuù, nhöng maët khaùc, chuùng ta cuõng ñaõ chöùng kieán nhöõng baïo ñoäng chöa töøng ñöôïc nghe qua choáng laïi söï soáng, bao goàm tra taán vaø haøng trieäu ngöôøi cheát, haäu quaû cuûa loøng thuø gheùt vì quan ñieåm saéc toäc. Coù nhieàu quoác hoäi treân theá giôùi ñaõ thöøa nhaän baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn, nhöng ñoàng thôøi caùc daân bieåu cuõng ban haønh nhöõng ñaïo luaät choáng laïi söï soáng, nhö hôïp thöùc hoùa phaù thai, töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só hay coøn goïi laø laøm cho cheát eâm dòu, thay ñoåi di truyeàn theo yù rieâng (genetic manipulation)..v..v.. Bôûi theá, laø baùc só vaø ngöôøi coâng giaùo, chuùng toâi coi boån phaän phaûi nhaéc nhôû caùc nhaø laõnh ñaïo laø coâng taùc khoâng theå thieáu ñöôïc. Vaø chuùng toâi seõ thöïc hieän ñieàu naøy qua tuyeân ngoân saép söûa ñöôïc coâng boá. Chuùng toâi muoán nhaéc nhôû caùc nhaø laõnh ñaïo veà söï caàn thieát phaûi toân troïng nhaân quyeàn, toân troïng quyeàn ñöôïc soáng, quyeàn ñöôïc saên soùc ñaày ñuû vaø coâng baèng cho taát caû moïi ngöôøi, quyeàn cuûa söï soáng gia ñình, quyeàn ñeå toân troïng phaåm giaù cuûa moãi moät con ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page