Baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã
taïi Nhaø Nguyeän nôi Phoøng Tieäc Ly
saùng thöù Naêm 23 thaùng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã taïi Nhaø Nguyeän nôi Phoøng Tieäc Ly, saùng thöù Naêm 23 thaùng 3/2000.

 "Ñaây laø Mình Ta"
Hoïp nhau nôi "Phoøng Treân" (Upper Room, töùc Phoøng Tieäc Ly), chuùng ta laéng nghe baøi Phuùc aâm töôøng thuaät veà Böûa Tieäc Ly. Chuùng ta ñaõ nghe qua nhöõng lôøi phaùt xuaát töø nôi saâu thaúm cuûa Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Con Thieân Chuùa. Chuùa Gieâsu caàm laáy Baùnh, ñoïc lôøi chuùc tuïng, beû Baùnh ra, roài trao cho caùc moân ñeä vaø noùi: "Ñaây laø Mình Ta". Giao Öôùc cuûa Thieân Chuùa vôùi Daân Ngaøi saép hoaøn taát nôi hy teá cuûa Chuùa Con, Ngoâi Lôøi Haèng Höõu laøm ngöôøi. Nhöõng lôøi tieân tri tröôùc kia, nay saép ñuôïc neân troïn: "Laïy Cha, hy sinh vaø leã vaät Cha khoâng muoán, nhöng Cha ñaõ chuaån bò cho con moät thaân xaùc... vaø ñaây, con xin ñeán ñeå laøm troïn thaùnh yù Cha" (Dt 10,5, 7). Trong maàu nhieäm nhaäp theå, Con Thieân Chuùa, cuøng baûn theå vôùi Thieân Chuùa Cha, ñaõ laøm ngöôøi vaø ñaõ laûnh nhaän moät thaân theå töø Ñöùc nöõ ñoàng trinh Maria. Nhöng giôø ñaây, trong ñeâm tröôùc khi chòu cheát, Chuùa noùi vôùi caùc moân ñeä nhö sau: "Ñaây laø mình Ta seõ bò noäp vì caùc con."

 Chính vôùi nieàm caûm xuùc saâu xa maø chuùng ta nghe laïi moät laàn nöõa nhöõng lôøi ñaõ ñöôïc noùi leân taïi ñaây trong caên phoøng tieäc ly, caùch ñaây hai ngaøn naêm. Töø ñoù, nhöõng lôøi naày ñöôïc laëp laïi, theá heä naày qua theá heä khaùc,bôûi nhöõng ai tham döï vaøo chöùc tö teá cuûa Chuùa Gieâsu qua bí tích Chöùc Thaùnh. Nhö theá, chính Chuùa Kitoâ luoân luoân noùi leân nhöõng lôøi naày, qua tieáng noùi cuûa nhöõng linh muïc cuûa Ngöôøi khaép nôi treân theá giôùi.

 2. "Ñaây laø cheùn Maùu Ta, Maùu cuûa Giao Öôùc môùi vaø ñôøi ñôøi; Maùu seõ ñoå ra cho taát caû moïi ngöôøi, ñeå ban ôn tha toäi. Chuùng con haõy laøm vieäc naày maø nhôù ñeán Ta."

 Vaâng vaøo lôøi Chuùa Kitoâ daïy, Giaùo Hoäi laëp laïi nhöõng lôøi treân moãi ngaøy khi cöû haønh bí tích Thaùnh Theå. Ñoù laø nhöõng lôøi phaùt xuaát töø coûi saâu xa nhaát cuûa Maàu Nhieäm Cöùu Roãi. Luùc cöû haønh böûa tieäc Vöôït Qua nôi "Laàu Treân", Chuùa Gieâsu caàm laáy cheùn ñaày röôïu, ñoïc lôøi chuùc tuïng, roài trao cho caùc moân ñeä. Ñaây laø moät phaàn cuûa nghi thöùc cöû haønh leã Vöôït Qua cuûa Cöïu Öôùc. Nhöng Chuùa Kitoâ, Linh Muïc cuûa Giao Öôùc môùi vaø ñôøi ñôøi, ñaõ duøng nhöõng lôøi naày ñeå coâng boá Maàu Nhieäm Cöùu Roãi cuûa caùi Cheát vaø Soáng Laïi cuûa Chuùa. Döôùi hai hình baùnh vaø röôïu, Chuùa Gieâsu thieát laäp nhöõng daáu chæ bí tích cuûa Hy Teá Mình vaø Maùu Ngöôøi.

 "Laïy Chuùa, nhôø bôûi Thaäp Giaù vaø söï Soáng Laïi cuûa Ngaøi, Chuùa giaûi thoaùt chuùng con. Chuùa laø Ñaáng cöùu roãi theá gian." Nôi moãi thaùnh leã, chuùng ta coâng boá "maàu nhieäm Ñöùc Tin", maàu nhieäm ñaõ nuoâi soáng vaø naâng ñôõ Giaùo Hoäi töø hai ngaøn naêm qua, khi Giaùo Hoäi haønh trình giöõa nhöõng baùch haïi cuûa theá gian vaø nhöõng nieàm an uûi cuûa Chuùa, vöøa coâng boá Thaäp Giaù vaø caùi Cheát cuûa Chuùa cho ñeán khi Ngöôøi laïi ñeán (x. Lumen Gentium, soá 8). Theo moät nghóa naøo ñoù, qua nhöõng keû keá vò caùc ngaøi, Thaùnh Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà khaùc ngaøy hoâm nay trôû laïi "Phoøng Tieäc Ly", ñeå tuyeân xöng ñöùc tin khoâng thay ñoåi cuûa Giaùo Hoäi: "Chuùa Kitoâ ñaõ cheát, Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laïi, Chuùa Kitoâ seõ trôû laïi."

 3. Thaät vaäy, baøi ñoïc I cuûa Thaùnh Leã hoâm nay daãn ñöa chuùng ta trôû veà vôùi cuoäc soáng cuûa coäng ñoaøn kitoâ ñaàu tieân. Caùc moân ñeä "sieâng naêng laéng nghe lôøi giaûng cuûa caùc Toâng Ñoà, soáng hieäp thoâng vôùi nhau, vaø tham döï leã Beû Baùnh vaø caàu nguyeän" (Tñcv 2,42).

 Fractio Panis. Leã Beû Baùnh. Thaùnh Theå vöøa laø böûa tieäc hieäp thoâng trong giao öôùc môùi vaø ñôøi ñôøi, vöøa laø hy teá laøm cho hieän dieän quyeàn löïc cöùu roãi cuûa Thaäp Giaù. Ngay töø khôûi ñaàu, maàu nhieäm Thaùnh Theå ñaõ luoân luoân ñöôïc lieân keát vôùi lôøi giaûng daïy vaø soáng hieäp thoâng vôùi caùc toâng ñoà vaø vôùi vieäc loan baùo Lôøi Chuùa, tröôùc tieân ñöôïc caùc Tieân Tri noùi leân, vaø giôø ñaây, moät laàn vónh vieãn, ñöôïc coâng boá nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ (x. Dt 1, 1- 2). Baát cöù nôi naøo nhöõng lôøi: "Ñaây laø Mình Ta" vaø lôøi khaån caàu Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc noùi leân, thì ôû ñoù Giaùo Hoäi ñöôïc cuõng coá trong ñöùc tin cuûa caùc Toâng Ñoà vaø trong söï hieäp nhaát maø Chuùa Thaùnh Thaàn laø nguoàn maïch vaø laø moái daây lieân keát cho söï hieäp nhaát naày.

 4. Thaùnh Phaoloâ, Toâng Ñoà cuûa Caùc Daân Nöôùc, ñaõ thaáy roõ raøng raèng Bí Tích Thaùnh Theå, nhö laø cuoäc chia seû cuûa chuùng ta vaøo Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ, laø Maàu nhieäm cuûa söï hieäp thoâng thieâng lieâng trong Giaùo Hoäi. "Duø coù nhieàu, nhöng chuùng ta laø moät thaân theå, bôûi vì chuùng ta tham döï vaøo cuøng moät Baùnh" (1 Co 10, 17). Trong bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa Kitoâ, vò chaên chieân nhaân laønh hieán maïng soáng mình cho ñoaøn chieân, vaãn coøn hieän dieän trong Giaùo Hoäi. Thöû hoûi Bí Tích Thaùnh Theå laø gì, neáu khoâng phaûi laø söï hieän dieän bí tích cuûa Chuùa Kitoâ trong taát caû nhöõng ai chia seû cuøng moät Baùnh vaø uoáng cuøng moät cheùn? Söï hieän dieän cuûa Chuùa laø phaàn gia taøi cao caû nhaát cuûa Giaùo Hoäi.

 Nhôø qua bí tích Thaùnh Theå, Chuùa Kitoâ xaây döïng giaùo hoäi. Ñoâi tay ñaõ beû Baùnh chia cho caùc moân ñeä trong böûa Tieäc Ly, ñoâi tay ñoù bò keùo giaêng ra treân thaäp gía, ngoõ haàu quy tuï moïi daân toäc veà vôùi mình trong Vöông Quoác Ñôøi Ñôøi cuûa Thieân Chuùa Cha. Nhôø qua vieäc cöû haønh bí tích Thaùnh Theå,Chuùa Kitoâ khoâng ngöøng loâi keùo moïi ngöôøi nam nöõ trôû thaønh nhöõng nhieäm theå höõu hieäu cuûa Thaân Theå Ngaøi.

 5. "Chuùa Kitoâ ñaõ cheát, Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laïi, Chuùa Kitoâ seõ trôû laïi laàn thöù hai". Ñoù laø maàu nhieäm ñöùc tin maø chuùng ta coâng boá moãi laàn cöû haønh Thaùnh Theå. Chuùa Gieâsu Kitoâ, Linh Muïc cuûa Giao Öôùc môùi vaø vónh vieãn, ñaõ cöùu chuoäc theá gian nhôø qua Maùu Thaùnh Ngöôøi. Soáng laïi töø keû cheát, Chuùa ñaõ ñi ñeå chuaån bò cho chuùng ta moät choå trong Nhaø Cha cuûa Ngöôøi. Trong Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ñaõ laøm cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng con caùi thaân yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha, trong söï hieäp nhaát cuûa Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ, chuùng ta mong ñôïi Chuùa trôû laïi,vôùi taâm hoàng traøn ñaày hy voïng vui töôi.

 Naêm Toaøn Xaù naày laø moät ñip ñaëc bieät, ñeå caùc linh muïc lôùn leân trong söï quyù troïng maàu nhieäm maø caùc ngaøi cöû haønh treân baøn thôø. Vì theá, toâi muoán kyù nhaän Böùc Thô Gôûi Cho Caùc Linh Muïc Nhaân Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Naêm nay (2000), taïi nôi ñaây, trong Phoøng Tieäc Ly, nôi maø Chöùc Tö Teá duy nhaát cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ ñöôïc thieát laäp; vaø taát caû chuùng ta ñeàu chia seû vaøo chöùc tö teá naày.

 Cöû haønh bí tích Thaùnh Theå taïi Phoøng Tieäc Ly ôû Gieârusalem, chuùng ta ñöôïc hieäp nhaát vôùi Giaùo Hoäi moïi nôi vaø moïi luùc. Ñöôïc keát hieäp vôùi Ñaàu, chuùng ta ñöôïc hieäp thoâng vôùi thaùnh Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà cuøng vôùi nhöõng keû keá vò caùc ngaøi qua moïi thôøi ñaïi. Trong söï hieäp nhaát vôùi Meï Maria, caùc thaùnh, caùc vò töû ñaïo, vaø taát caû nhöõng ai ñaõ laûnh nhaän bí tích röûa toäi vaø soáng trong aân suõng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng ta keâu leân: Marana Tha! Laïy Chuùa Gieâsu, xin haõy ñeán! (x. Kh 22, 17). Laïy Chuùa, xin haõy ñem chuùng con, vaø taát caû nhöõng ai Chuùa ñaõ choïn, ñeán höôûng troïn veïn aân suõng trong Vöông Quoác Ñôøi Ñôøi cuûa Chuùa. Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page