Giaùo hoäi coâng giaùo Ñaïi Haøn
hy voïng nhieàu vaøo cuoäc gaëp gôõ lòch söû
giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo hoäi coâng giaùo Ñaïi Haøn hy voïng nhieàu vaøo cuoäc gaëp gôõ lòch söû giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam.

 Cuoäc gaëp gôõ lòch söû giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Nam, Toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae-Jung) vaø mieàn Baéc, chuû tòch Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong-II) trong nhöõng ngaøy töø 13 ñeán 15 thaùng 6/2000, laøm cho ngöôøi daân mieàn Baéc vaø mieàn Nam vaø caû theá giôùi nöõa, heát söùc ngaïc nhieân veà thaønh quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc.

 Chæ trong ít ngaøy, hai mieàn Ñaïi Haøn ñaõ ñeå laïi sau löng moät quaù khöù bi ñaùt vaø laâu daøi 50 naêm veà chia reõ, thuø gheùt, veà nghi ngôø... Chæ trong ít ngaøy, vôùi nhöõng nuï cöôøi, tay baét maët möøng, vôùi nhöõng lôøi khoâi haøi, nhöõng böõa tieäc thaân maät... ñaõ laøm tieâu tan ñöôïc nhöõng naêm ñen toái cuûa lòch söû Ñaïi Haøn. Hai beân ñaõ san phaúng ñöôïc con ñöôøng ñaày goà gheà, choâng gai ... ñeå tieán ñeán thoáng nhaát Ñaát Nöôùc vaø Hoøa giaûi daân toäc. Thoáng nhaát vaø hoøa giaûi, nay khoâng coøn laø "aûo töôûng" hay moät giaác mô daøi.

 Töø naêm 1965, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nam haøn ñaõ toå chöùc chieán dòch caàu nguyeän cho söï thoáng nhaát Ñaát nöôùc vaø cho hoøa giaûi daân toäc. Ngoaøi chieán dòch caàu nguyeâïn, Giaùo hoäi Nam Haøn coøn tham döï vaøo chieán dòch cöùu trôï naïn luït, naïn ñoùi taïi Baéc Haøn, qua vieäc gôûi tieàn baïc vaø thöïc phaåm, thuoác men. Hoäi Caritas Nam Haøn coäng taùc vôùi Hoäi Caritas Hoàng koâng: ñaây laø nhöõng cô quan ñaàu tieân hoaït ñoäng haêng say trong coâng vieäc cöùu trôï ngöôøi daân mieàn Baéc trong nhöõng naêm vöøa qua.

 Tröôùc luùc chia ñoâi vaøo naêm 1953, taïi Baéc Haøn coù khoaûng 50 ngaøn tín höõu coâng giaùo, hai giaùm muïc vaø 60 giaùo xöù, ba Doøng Nöõ vaø moät soá ñòa ñieåm truyeàn giaùo. Khi leân caàm quyeàn, Laõnh tuï coäng saûn ñoäc taøi Kim nhaät Thaønh (Kim II-Sung), nhö nhaø ñoäc taøi Enver Hoxha taïi Albania, queùt saïch vaø xoùa boû Giaùo hoäi Coâng giaùo. Caùc linh muïc Ñaïi Haøn bò toáng giaùm; caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác bò truïc xuaát. Caùc nhaø thôø bò phaù huûy; nhöng cheá ñoä loan tin: caùc nôi phuïng töï naøy bò bom Ñeá quoác Myõ taøn phaù trong luùc chieán tranh giöõa hai mieàn Baéc-Nam trong nhöõng naêm 1950-1953. Nhieàu ngöôøi coâng giaùo troán xuoáng mieàn Nam. Töø ñoù Giaùo hoäi coâng giaùo mieàn Baéc hoaøn toaøn soáng trong yeân laëng "Giaùo hoäi thaàm laëng".

 Trong luùc Giaùo hoäi mieàn Baéc bò baùch haïi, ngöôøi coâng giaùo mieàn Nam chæ bieát chaïy ñeán phöông tieän duy nhaát: caàu nguyeän. Töø naêm 1965 Giaùo hoäi mieàn Nam, döôùi söï laõnh ñaïo tinh thaàn cuûa caùc Giaùm muïc, caùch rieâng cuûa Ñöùc TGM Seoul, môû chieán dòch caàu nguyeän cho hoøa giaûi vaø cho thoáng nhaát Ñaát Nöôùc. Haèng naêm ngöôøi coâng giaùo daønh haún moät ngaøy Chuùa nhaät, gaàn vôùi ngaøy buøng noå chieán tranh hôn caû, ngaøy 25.6.1950, ñeå caàu nguyeän theo yù chæ treân ñaây.

 Tình hình khoâng thay ñoåi gì cho tôùi naêm 1980, naêm mieàn Baéc bieåu loä moät vaøi daáu hieäu veà côûi môû. Naêm 1986, baét caàu coù nhöõng tieáp xuùc leû teû giöõa Toøa Thaùnh vaø Baéc Haøn. Naêm 1987, Ñöùc OÂng Giuseppe Bertello caàm ñaàu phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh tham döï Hoäi nghò thöôïng ñænh cuûa caùc nöôùc khoâng lieân keát taïi Bình nhöôõng. Cuõng naêm 1987, chính phuû Baéc Haøn cho thaønh laäp "Hoäi caùc ngöôøi coâng giaùo Baéc Haøn" vaø naêm sau, cho pheùp xaây caát nhaø thôø chính toøa Bình Nhöôõng. Giaùo hoäi Tin Laønh cuõng ñöôïc xaây caát hai nhaø thôø. Naêm 1989, linh muïc ñaàu tieân Nam Haøn ñöôïc vieáng thaêm Baéc Haøn. Vaøo nöûa naêm 1990, nhöõng cuoäc tieáp xuùc trôû neân nhieàu hôn, khi Baéc Haøn bò naïn ñoùi vaø soá ngöôøi cheát leân tôùi töøng ngaøn, Chính phuû Baéc Haøn bò baét buoäc phaûi môû cöûa ñoùn nhaän nhöõng trôï giuùp nhaân ñaïo do caùc nöôùc töï do treân theá giôùi göûi ñeán. Hoäi Caritas Nam Haøn ñeán Baéc Haøn. Naêm 1996, moät phaùi doaøn Vatican do Ñöùc OÂng Claudio Maria Celli, thöù tröôûng Ngoaïi giao Toøa Thaùnh, caàm ñaàu. Phaùi ñoaøn trao cho Nhaø Caàm quyeàn Baéc Haøn moät soá vieän trôï cuûa ÑTC. Phaùi ñoaøn Vatican coøn trôû laïi Baéc Haøn moãi naêm moät laàn töø naêm 1997 ñeán naêm 1999. Caùc chuyeán vieáng thaêm, do Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng Ngoaïi giao Toøa Thaùnh, höôùng daãn, ñöôïc Nhaø Caàm quyeàn Baéc Haøn ñaët chöông trình vaø kieåm soaùt ngaët ngheøo, nhöng dieãn ra trong baàu khí thaân maät vaø gaây ñöôïc nhöõng quan heä tín nhieäm nhau. Trong naêm 2000 naày, Ñöùc OÂng Migliore seõ trôû laïi Baéc Haøn moät laàn nöõa.

 Ngoaøi ra, caùc linh muïc, hieän nay cuõng coù nhieàu dòp ñi Baéc Haøn hôn tröôùc, nhöng phaûi qua ngaû Baéc Kinh, vì khoâng coù ñöôøng giao thoâng tröïc tieáp giöõa hai mieàn Baéc-Nam taïi bieân giôùi vó tuyeán 38. Caùc chuyeán vieáng thaêm naøy ñöôïc kieåm soaùt vaø theo chöông trình do Nhaø Caàm quyeàn Baéc Haøn aán ñònh, töøng chi tieát tæ mæ, nhöng cuõng cho thaáy coù moät caùi nhìn roõ reät hôn veà ñôøi soáng ngöôøi coâng giaùo, goàm khoaûng ba ngaøn, taïi Baéc Haøn.

 Cha Thomas Choi Chang-Hoa, Chöôûng aán Toøa Toång Giaùm muïc Haùn Thaønh, ñaõ vieáng thaêm Bình Nhöôõng hai laàn roài, thaùng Gieâng vaø thaùng 12 naêm 1999. Thöïc söï, cha sinh taïi mieàn Baéc caùch ñaây 46 naêm, nhöng töø luùc 4 tuoåi, gia ñình troán xuoáng mieàn Nam. Cha keå laïi raèng: Toâi ñaõ thaáy Bình Nhöôõng laïnh leõo vaø buoàn teû; raát ít xe coä ñi laïi vaø ngöôøi daân, trong muøa ñoâng, tìm kieám moät caùch thaát voïng thöùc aên ngoaøi ñoàng ruoäng.

 Taïi Bình Nhöôõng, Cha Thomas cöû haønh hai thaùnh leã. Moãi thaùnh leã coù khoaûng 80 ngöôøi döï. Hoï raát soát saéng, bieát roõ caùc baøi haùt vaø haùt raát hay. Taát caû ñeàu röôùc leã.

 Thaùng 12 trôû laïi Bình Nhöôõng laàn thöù hai, cha Thomas cuõng thaáy khung caûnh töông töï nhö vaäy, nhöng laàn naøy coù khoaûng 100 ngöôøi döï thaùnh leã. Loøng ñaïo ñöùc cuûa caùc ngöôøi döï thaùnh leã thaät khaùc thöôøng vaø coù theå gaây hoà nghi. Cha Thomas nghó raèng: nhöõng ngöôøi ñeán döï thaùnh leã ñeàu ñaõ ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc chuaån bò chu ñaùo tröôùc, nhaèm muïc ñích quaûng caùo: taïi Baéc Haøn coù töï do toân giaùo. Cha thuù nhaän raèng: Ñoái vôùi toâi raát khoù kieåm soaùt ñöôïc söï thöïc. Hoï ñöa toâi ñeán nhaø thôø ít phuùt tröôùc khi cöû haønh thaùnh leã vaø nhöõng tieáp xuùc vôùi caùc tín höõu bò giôùi haïn toái ña.

 Hy voïng vôùi cuoäc gaëp gôõ thöôïng ñænh vöøa qua giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam Ñaïi Haøn, caùc quyeàn cuûa con ngöôøi ñöôïc toân troïng hôn, theo ñuùng Hieán chöông nhaân quyeàn cuûa Lieân hieäp quoác.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page