YÙ chæ caàu nguyeän
vaø nhöõng bieán coá Naêm Thaùnh
trong thaùng Ba naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

YÙ chæ caàu nguyeän vaø nhöõng bieán coá Naêm Thaùnh trong thaùng Ba naày (naêm 2000).

 Tin Vatican (VIS 29/2/2000): YÙ caàu nguyeän chung ñöôïc ÑTC ñeà ra cho thaùng Ba naày laø: "Caàu xin cho Naêm Thaùnh, moät thôøi gian thuaän tieän ñeå aên naên trôû laïi vaø laøm vieäc thieän, coù söùc khôi ñaäy trong chuùng ta söï trôû laïi saâu xa vaø laâu daøi." Vaø yù chæ caàu nguyeän truyeàn giaùo ñöôïc dieãn taû nhö sau: "Nguyeän Xin Meï Maria, Meï cuûa Ñaáng cöùu theá, baûo veä vaø naâng ñôõ nhöõng nhaø truyeàn giaùo trong coâng taùc toâng ñoà cuûa hoï".

 Vaø sau ñaây laø vaøi sinh hoaït Naêm Thaùnh chính yeáu ñöôïc döï truø cho thaùng Ba naày:

 1. Chuùa Nhaät muøng 5 thaùng 3/2000, vaøo luùc 10 giôø saùng, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ÑTC chuû söï thaùnh leã phong chaân phöôùc cho 45 vò taân chaân phöôùc, trong soá naày coù Taân Chaân Phöôùc ANREÂ PHUÙ YEÂN, giaûng vieân giaùo lyù, vò töû ñaïo tieân khôûi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam. Thaùnh Leã seõ baét ñaàu luùc 10 giôø saùng, giôø Roma, töùc laø luùc 5 giôø chieàu giôø Vieät Nam. Chöông Trình Vieät Ngöõ ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu seõ tieáp vaän tröïc tieáp töø Roma buoåi phaùt Thaùnh leã Phong Chaân Phöôùc naày. Buoåi Phaùt seõ baét ñaàu luùc 5 giôø keùm 15 chieàu Chuùa Nhaät muøng 5 thaùng 3/2000, treân laøn soùng seõ ñöôïc thoâng baùo sau. Mong quyù vò seõ theo doõi.

 2. Thöù tö Leã Tro, muøng 8 thaùng 3/2000, buoåi saùng ÑTC tieáp kieán chung caùc tín höõu nhö thöôøng leä, vaø buoåi chieàu, ÑTC cöû haønh leã Tro taïi nhaø thôø Thaùnh Sabina., theo thöôøng leä haèng naêm.

 3. Thöù naêm moãi tuaàn trong thaùng 3/2000, ñeàu coù Chaàu Thaùnh Theå, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaùnh. Vaø moãi thöù Saùu trong thaùng, ñeàu coù vieäc Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lareâranoâ. Vaø moãi Thöù Baûy trong thaùng, ñeàu coù Laàn Chuoåi Moâi Khoâi, taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

 4. Ñaëc bieät, Chuùa Nhaät 12 thaùng 3/2000, chuùa nhaät thöù nhaát Muøa Chay, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, coù Thaùnh Leã vaø Nghi Thöùc "xin Tha Thöù" ñöôïc cöû haønh tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC.

 5. Chuùa Nhaät 19 thaùng 3/2000, Chuùa Nhaät thöù hai Muøa Chay, Ngaøy Naêm Thaùnh cho giôùi tieåu coâng ngheä.

 Ñoù laø vaøi cöû haønh Naêm Thaùnh ñaùng chuù yù trong thaùng ba naày, taïi Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page