Baùo "Quan Saùt Vieân Roma"
ñeà cao toång thoáng ñaéc cöû cuûa Meâhicoâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùo "Quan Saùt Vieân Roma" ñeà cao toång thoáng ñaéc cöû cuûa Meâhicoâ.

 Vatican - (Zenit 4/7/2000) - Trong baøi vieát veà cuoäc baàu cöû toång thoáng taïi Meâhicoâ hoâm Chuùa Nhaät (2/7/2000) vöøa qua, ñöôïc ñaêng treân soá ra ngaøy thöù Ba (4/7/2000), baùo "Quan Saùt Vieân Roma" ñaõ goïi oâng Vicente Fox, toång thoáng ñaéc cöû, laø ngöôøi seõ ñi vaøo lòch söû cuûa nöôùc naøy nhö laø nhaân vaät khôûi xöôùng moät thôøi ñaïi.

 Laàn ñaàu tieân töø 71 naêm qua, moät öùng cöû vieân cuûa phe ñoái laäp seõ laøm toång thoáng cuûa Meâhicoâ, keát thuùc quyeàn cai trò cuûa ñaûng Ñònh Cheá Caùch Maïng PRI. OÂng Vicente Fox ñaõ ñaùnh baïi öûng cöû vieân Francisco Labastida cuûa ñaûng Ñònh Cheá. Cuõng hoâm thöù Ba 4/7/2000 vöøa qua, haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo ñaõ cho coâng boá baøi phoûng vaán oâng Manuel Gomez, giaùm ñoác Hoïc Vieäc Meâhicoâ veà Giaùo Huaán Xaõ Hoäi Kitoâ. Theo oâng Gomez, cuoäc baàu cöû toång thoáng vöøa qua taïi Meâhicoâ laø moät bieán coá lòch söû chöa töøng thaáy vaø ñaõ khieán cho nhieàu ngöôøi Meâhicoâ khoâng tin laø ñaûng ñoái laäp ñaõ thaéng. Hôn theá nöõa, giaùo hoäi coâng giaùo Meâhicoâ cuõng ñoùng moät vai troø lòch söû qua nhöõng naêm daøi huaán luyeän ngöôøi coâng giaùo trong nöôùc bieát soáng ñaïo ñöùc vaø yù thöùc nhieàu hôn vai troø cuûa hoï. Keá ñeán laø nhôø vaøo nhöõng söù ñieäp muïc vuï maø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ cho coâng boá hoài gaàn ñaây, chaúng haïn nhö söù ñieäp: Töø Cuoäc Gaëp Gôõ vôùi Ñöùc Gieâsu Kitoâ tôùi Söï Ñoaøn Keát Trong Taát Caû Moïi Ngöôøi, coâng boá ngaøy 25/3/2000; söù ñieäp "Khoâng Theå Coù Daân Chuû neáu Khoâng Coù Ngöôøi Daân", coâng boá ngaøy 3/5/2000; vaø ñaëc bieät laø Ngaøy Caàu Nguyeän cho hoøa bình vaø hoøa giaûi, ñöôïc toå chöùc taïi taát caû caùc giaùo phaän treân toaøn nöôùc, caùc giaùo xöù, caùc coäng ñoàng doøng tu, tröôùc ngaøy baàu cöû.

 Nhaän ñònh veà nhöõng thay ñoåi maø taân chính phuû Meâhicoâ seõ mang laïi cho ñaát nöôùc, oâng Manuel Gomez noùi nhö sau: "Söï thay ñoåi trong chính phuû, baét ñaàu vaøo ngaøy 1 thaùng 12, seõ khoâng gioáng nhö laø khua chieác ñuõa thaàn roài moïi söï seõ ñöôïc giaûi quyeát, nhöng ñoù laø moät thay ñoåi mang ñaày hy voïng ñeå xaây döïng moät nöôùc Meâhicoâ môùi, cuï theå trong laõnh vöïc töï do toân giaùo. Taïi Meâhicoâ ngaøy nay, ngöôøi daân ñang thôû moät baàu khoâng khí môùi vaø soáng vôùi thaùi ñoä môùi: hy voïng, haêng say vaø daán thaân. Roõ raøng laø nhöõng vò thaùnh môùi cuûa Meâhicoâ ñang hoaït ñoäng ñeå mang laïi giaây phuùt lòch söû naøy".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page