ÑTC cöû haønh thaùnh leã Ngaøy Toaøn Xaù
taïi nhaø giam Regina caeli

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh thaùnh leã Ngaøy Toaøn Xaù taïi nhaø giam Regina caeli.

 Roma - 05.7.2000 - Chuùa nhaät tôùi ñaây moàng 9.7.2000, luùc 9:30 saùng, ÑTC ñeán nhaø giam Regina Caeli (ñoïc: Reâ-gi-na Ceâ-Li), gaàn beân Vatican, ñeå cöû haønh thaùnh leã toaøn xaù cho anh chò em hieän coøn bò giam taïi ñaây. Cuõng trong ngaøy naøy, taïi caùc nhaø giam treân caû theá giôùi, caùc thaùnh leã toaøn xaù cuõng seõ ñöôïc Ñöùc Giaùm muïc giaùo phaän hoaëc caùc vò tuyeân uùy nhaø giam cöû haønh, vôùi muïc ñích xin ôn hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em trong Naêm Toaøn xaù naøy. Cuõng trong dòp cöû haønh Toaøn xaù cho anh chò em nhaø giam, ÑTC göûi moät vaên kieän cho nhaø caàm quyeàn caùc quoác gia treân theá giôùi xin aân xaù hoaëc giaûm bôùt aùn phaït, theo tinh thaàn cuûa Naêm Thaùnh. Dó nhieân ñaây laø coâng vieäc raát phöùc taïp vaø haàu nhö töông phaûn, vì giöõa nhöõng ngöôøi bò giam vaø nhöõng ngöôøi coù quyeàn giam giöõ vaãn coù söï thuø dòch. Nhöng duø sao, anh chò em nhaø giam caàn ñöôïc giaùo huaán, thoâng caûm vaø quaûng ñaïi, ñeå coù theå trôû veà vôùi ñôøi soáng môùi. Hôn nöõa, tuy laø nhöõng toäi nhaân, anh chò em nay caàn ñöôïc cö xöû xöùng ñaùng vaø toân troïng nôi phaåm giaù con ngöôøi, vì taát caû ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh Thieân Chuùa.

 Ñöùc Gioan Phaoloâ II khoâng phaûi laø vò Giaùo Hoaøng thöù nhaát ñeán vieáng thaêm nhaø giam Regina Caeli. Tröôùc ñaây Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963) vaø Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) ñaõ ñeán vieáng thaêm Regina Caeli. Trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Venezuela (thaùng 2 naêm 1996), ÑTC ñaõ vieáng thaêm vaø ñoïc dieãn vaên cho anh em nhaø giam taïi Caracas vaø ngaøy 27.12.1983, ngaøi ñaõ ñeán nhaø giam Rebibbia (ôû Roma) vieáng thaêm anh Ali Agça, ngöôøi ñaõ baén vaøo ngaøi, chieàu ngaøy 13.5.1981 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Chuùa nhaät tôùi ñaây 9.7.2000, seõ coù moät nhoùm chò em thuoäc nhaø giam Rebibbia ñöôïc ñeán döï thaùnh leã taïi Regina Caeli. Sau thaùnh leã ÑTC seõ nhaän ñöôïc moät cuoán album thu goùp 557 thieäp maàu laøm kyû nieäm, do caùc anh chò em nhaø giam treân caû theá giôùi vieát vaø göûi ñeán cho ngaøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page