Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Cuoäc haønh höông Quoác gia Ba lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - Cuoäc haønh höông Quoác gia Ba lan.

 Vatican - 05.7.2000 - Cuoäc haønh höông toaøn xaù laàn thöù nhaát coù tính caùch quoác gia cuûa Giaùo hoäi Ba lan ñöôïc baét ñaàu töø saùng thöù Naêm moàng 6 thaùng 7/2000 vaø keát thuùc vaøo chieàu thöù Baåy, moàng 8/7/2000 vôùi söï tham döï cuûa 25 ngaøn tín höõu coâng giaùo, döôùi söï höôùng daãn cuûa HÑGM vaø söï hieän dieän cuûa Toång thoáng Coäng hoøa Ba lan, oâng Aleksander Kwasniewski, haøi oâng Chuû tòch Thöôïng vaø Haï vieän, OÂng Buzek Thuû töôùng chính phuû, vaø OÂng Krzaklewski chuû tòch coâng ñoøan Lieân Ñôùi (Solidarnosc).

 25 ngaøn ngöôøi haønh höông naøy töø Ba lan vaø töø haûi ngoaïi (Hoa kyø, Bielorussia), ñeán Roma vaøo chieàu thöù Tö 5/7/2000, treân 400 xe pullmann vaø moät taàu hoûa rieâng, hoaëc maùy bay. Khoâng keå caùc ñoaøn haønh höông toaøn xaù töø nöôùc YÙ ra, thì ñaây laø moät cuoäc haønh höông coù tính caùch quoác gia, coù theå noùi, vó ñaïi hôn caû, cho tôùi luùc naøy. Sau cuoäc haønh höông naøy, chaéc chaén seõ coøn cuoäc haønh höông quoác gia khaùc nöõa ñöôïc toå chöùc trong nhöõng thaùng tôùi ñaây cuûa Naêm Thaùnh.

 Sau ñaây laø chöông trình chi tieát veà nhöõng ngaøy haønh höông toaøn xaù cuûa quoác gia Ba Lan taïi Roma.

 Thöù Naêm 6.7.2000 - Luùc 8 giôø, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, taát caû tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Sau dieãn vaên chaøo möøng cuûa Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp, Chuû tòch HÑGM Ba lan, Giaùo chuû Ba lan, TGM giaùo phaän Varsovie, ÑTC chuû teá thaùnh leã troïng theå vôùi taát caû caùc Hoàng Y, Toång Giaùm muïc, Giaùm muïc vaø Linh muïc Ba lan tham döï cuoäc haønh höông vaø hieän dieän taïi Roma.

 Ban chieàu thöù Naêm 6.7.2000, ñoaøn haønh höông trôû laïi Quaûng tröôøng luùc 18 giôø, ñeå tham döï buoåi caàu nguyeän canh thöùc vaø suy tö veà ñeà taøi: "Moät con ñöôøng hy voïng cho Ba lan". Trong buoåi canh thöùc, ngöôøi ta nghe ñöôïc nhieàu baøi thô cuûa caùc taùc giaû Ba lan, vaø nhieàu baøi haùt. Luùc 19:30, ÑTC trôû laïi Quaûng tröôøng ñeå chuû söï buoåi cöû haønh Lôøi Chuùa vaø giaûng khuyeân.

 Thöù Saùu: 07.7.2000 - Ngaøy cöû haønh thaùnh leã vaøo luùc 10:30 saùng, taïi cuøng luùc ôû caû ba Ñeàn Thôø Caû taïi Roma.

 Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, Ñöùc Hoàng Y Glemp, TGM Varsovie, chuû teá; taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû, Ñöùc Hoàng Y Gulbinowicz, TGM giaùo phaän Wroclaw vaø taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, Ñöùc Hoàng Y Macharski, TGM giaùo phaän Cracovia.

 Ban chieàu thöù Saùu 7.7.2000 - luùc 19:30, Ñoaøn haønh höông Ba lan seõ tham döï buoåi caàu nguyeän cuøng chung vôùi caùc tín höõu haønh höông khaùc nöõa taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Buoåi caàu nguyeän thöôøng xuyeân naøy dieãn ra haèng ngaøy moãi chieàu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, töø ngaøy khai maïc cho ñeán luùc beá maïc Naêm Thaùnh.

 Thöù Baåy: 08.7.2000 - Ngaøy danh rieâng cho caùc Hoäi ñoaøn vaø Phong traøo Giaùo hoäi. Taát caû tuï hoïp taïi Nhaø thôø Chuùa Thaùnh Thaàn, keá Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Nhaø thôø naøy nay laø trung taâm phoå bieán "Loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa", ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu truyeàn cho Thaùnh Nöõ Faustina Kowalska trong thôøi gian gaàn ñaây.

 Sau ñoù, thaùnh leã troïng theå ñöôïc cöû haønh trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå keát thuùc cuoäc haønh höông ba ngaøy cuûa Giaùo hoäi Ba lan.

 Cuoäc haønh höông toaøn xaù coù tính caùch quoác gia cuûa BaLan taïi Roma coøn laø cô hoäi ñeå suy tö veà lòch söû môùi ñaây cuûa Ba lan, vôùi söï tham döï cuûa Haøng Giaùo phaåm vaø Ñaïi dieän Chính quyeàn toái cao quoác gia, ñaïi dieän Haøng giaùo só, Giaùo daân vaø Nghieäp ñoaøn Solidarnosc. Trong 20 naêm qua, bieát bao bieán coá quan troïng trong ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø Quoác gia ñaõ xaåy ñeán . Chính ñeå nhaéc laïi nhöõng bieán coá naøy, moät trieån laõm veà hình aûnh vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ñoaøn "Lieân Ñôùi" (Solidarnosc), seõ ñöôïc oâng Krzaklewski, chuû tòch, khaùnh haønh taïi truï sôû cuûa Hoïc vieän Ba lan ôû Roma.

 Saùng kieán naøy nhaèm nhaéc laïi con ñöôøng cuûa Phong traøo bình daân naøy, töø ngaøy thaønh laäp 20.8.1980, vôùi muïc ñích tranh ñaáu caùch hoøa bình cho töï do, daân chuû cuûa Ñaát nöôùc BaLan, trong nhöõng naêm soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn vaø döôùi quyeàn ñoâ hoä cuûa Lieân xoâ. Luùc ñoù, coâng ñoaøn Lieân Ñôùi, Solidarnosc, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa oâng Lech Walesa (sau leân laøm Toång thoáng), ñaõ ñoùng moät vai troø quyeát ñònh trong vieäc tranh ñaáu choáng laïi cheá ñoä coäng saûn vaø trong vieäc laøm suïp ñoå cuûa Böùc töôøng Berlin, bieåu hieäu cuûa vieäc chia ñoâi Chaâu AÂu vaø cuûa hai khoái töï do vaø coäng saûn, keùo daøi trong nhieàu naêm.

 OÂng Krzaklewski, chuû tòch Solidarnosc, vieát treân trang ñaàu cuoán Album ghi nieäm cuûa Nghieäp ñoaøn nhö sau: Khoâng moät ai trong chuùng toâi thôøi ñoù (1980) coù theå hay daùm nghó raèng: sau 20 naêm chuùng toâi ñaõ coù theå kyû nieäm nhöõng bieán coá bi thaûm baèng vieäc toå chöùc moät trieån laõm, hoøa nhaïc, ñaët voøng hoa taïi caùc ñaøi kyû nieäm lòch söû cuûa Ñaát Nöôùc. Tia saùng phaùt xuaát töø xöôûng taàu Zdanzig caùch ñaây 20 naêm, ñaõ khoâng theå coù ñöôïc, neáu khoâng coù moät ñöùc tin saâu xa, khoâng coù söï uûng hoä thieâng lieâng cuûa Giaùo hoäi vaø nhaát laø cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ngaøi ñaõ giuùp ñôõ chuùng toâi tin töôûng vaøo söùc maïnh cuûa chính mình vaø keâu goïi chuùng toâi laûnh laáy traùch nhieäm ñoái vôùi Queâ höông. Nhôø ngaøi, vieäc phuïc höng maø chính chuùng toâi laø chöùng nhaân vaø tham döï vieân, ñaõ coù moät tính caùch khoâng nhöõng vaät chaát, nhöng coøn caû moät chieàu kích saâu xa veà tinh thaàn nöõa.

 Lôøi coâng nhaän cuûa Chuû tòch Nghieäp ñoaøn Solidarnosc khoâng phaûi quaù ñaùng. Trong chuyeán vieáng thaêm sau cuøng töø 5-17 thaùng 6 naêm 1999, caùch ñaây ñuùng moät naêm, ÑTC ñaõ ñöôïc ñoùn tieáp taïi Quoác hoäi Ba lan nhö moät Vò Cöùu tinh Ñaát nöôùc. Taát caû caùc nhaø chính trò, keå caû caùc vò tröôùc ñaây thuoäc Ñaûng coäng saûn BaLan (nhö töôùng Zarulzeski, cöïu chuû tòch Nhaø Nöôùc Ba lan) hay cöïu coäng saûn (nhö oâng Kwasniewski, ñöông kim Toång thoáng) cuõng daønh cho ngaøi moät cuoäc ñoùn tieáp chöa töøng coù trong lòch söû Quoác hoäi Ba lan. Nhôø uy tín vaø nhöõng can thieäp giaùn tieáp cuûa ngaøi, Ba lan laø moät trong caùc quoác gia tröôùc ñaây thuoäc khoái Lieân xoâ, ñöôïc nhieàu caûm tình nôi Khoái NATO vaø Lieân hieäp Chaâu AÂu, tieán boâï nhanh choùng veà kinh teá vaø nhaát laø coù söï coäng taùc thaønh thöïc giöõa Giaùo hoäi vaø Chính quyeàn, moãi beân trong laõnh vöïc vaø sôû tröôøng rieâng cuûa mình, ñeå möu coâng ích cho toaøn daân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page