Cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù taïi Roma
hoâm thöù Baûy muøng 1 thaùng 7/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù taïi Roma hoâm thöù Baûy muøng 1 thaùng 7/2000.

 Roma - 04.7.2000 - Thöù Baåy vöøa qua (01.7.2000), Leã kính Traùi Tim cöïc saïch Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñaõ ñöôïc toå chöùc long troïng taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, vôùi söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi.

 Caùc leã nghi ñöôïc khôûi söï baèng giôø Chaàu Thaùnh Theå, laàn haït Maân coi vaø keát thuùc baèng Thaùnh leã ñoàng teá troïng theå, do Ñöùc Cha Domenico Caloyera, giaùm muïc giaùo phaän Smyrne (Thoå nhó kyø) hoài höu, chuû teá.

 Cha Gabriel Armorth höôùng daãn giôø chaàu Thaùnh Theå vaø Laàn haït Maân coâi. Cha noùi: Hoâm nay laø ngaøy quan troïng, bôûi vì chính Ñöùc Meï Fatima ñaõ noùi trong laàn hieän ra ngaøy 13 thaùng 6 naêm 1917 laø Chuùa muoán laäp trong theá giôùi naøy loøng suøng kính Traùi Tim Cöïc saïch Ñöùc Maria. Cha noùi tieáp: Trong naêm 1830, moät aûnh hay laøm pheùp laï hieän ra vôùi Thaùnh Nöõ Catarina Laboureù. Moät maët coù hình Ñöùc Maria voâ nhieãm, vôùi haøng chöõ: Laïy Ñöùc Maria voâ nhieãm nguyeân toäi, xin caàu cho chuùng con ñang chaïy ñeán vôùi Meï. Beân maët kia coù hình chöõ M, giöõa chöõ M naøy coù ghi hai traùi tim cuûa Chuùa Gieâsu vaø cuûa Ñöùc Maria. Trong yù nghóa naøo ñoù, töø luùc aáy, loøng suøng kính Traùi Tim Chuùa vaø Traùi tim Ñöùc Meï ñi song song. Caû Thaùnh Augustino cuõng noùi: Ñöùc Trinh Nöõ Maria thuï thai Chuùa Gieâsu, tröôùc heát trong traùi tim cuûa Meï, roài sau ñoù, trong cung loøng cöïc saïch cuûa Ngöôøi. Taát caû ñieàu naøy cho pheùp chuùng ta quaû quyeát raèng: loøng suøng kính Traùi Tim Meï Maria coù töø laâu ñôøi.

 Cha Amorth coøn nhaán maïnh nhieàu laàn veà söï caàn thieát xeùt ñeán nhöõng vaán ñeà hieän nay lieân keát vôùi Bí maät Fatima. Ngaøi noùi: Vieäc trôû laïi cuûa nöôùc Nga chöa hoaøn toaøn, vaø cuõng chöa coù söï chaéc chaén veà hoøa bình theá giôùi. Chính vì lyù do naøy chuùng ta coù theå noùi: loøng suøng kính Traùi tim cöïc saïch Ñöùc Maria coøn phaûi phaùt trieån nhieàu hôn nöõa nhö Ñöùc Meï ñaõ yeâu caàu. Hôn nöõa caàn phaûi ghi nhôù raèng taïi Fatima, Ñöùc Meï ñaõ giôùi thieäu mình laø Ñöùc Baø cuûa Maân coâi. Ñieàu cho chuùng ta hieåu söï quan troïng cuûa kinh Maân coâi vaø cuûa vieäc suy ngaém caùc maàu nhieäm Kitoâ, maø Ñöùc Meï coi laø moät thöù vuõ khí hieäu nghieäm choáng laïi Thuyeát voâ thaàn.

 Tieác thay nhieàu tín höõu coâng giaùo, nhieàu gia ñình, nhieàu coäng ñoàng khoâng coøn giöõ thoùi quen toát laønh ñoïc kinh Maân coâi nhö tröôùc ñaây. Moïi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc thì giôø giaûi trí, caû thì giôø cho nhöõng caùi voâ ích vaø cho toäi loãi nöõa, nhöng khoâng kieám ñöôïc 15 phuùt moãi ngaøy, quì tröôùc Thaùnh Theå laàn haït Maân coâi. Chuùng ta phaøn naøn, than phieàn, keâu traùch... bôûi vì söï döõ lan traøn khaép nôi treân theá giôùi, moãi ngaøy moãi taêng möùc ñoä. Nhöng ngöôøi coâng giaùo chuùng ta khoâng laøm gì, ñeå ngaên chaën vieäc lan traøn cuûa söï döõ. Chuùng ta coøn coù traùch nhieäm veà nhöõng söï döõ hieän nay trong chính gia ñình, trong chính coäng ñoàng, trong chính xaõ hoäi vaø Ñaát nöôùc chuùng ta. Chuùng ta ngöôøi coâng giaùo haõy thaønh thöïc ñoïc kinh Caùo Mình vaø thuù toäi: Loãi taïi toâi, loãi taïi toâi, loãi taïi toâi moïi ñaøng. Roài nhôù laïi lôøi Ñöùc Meï caên daën ba em muïc ñoàng vaø thi haønh trong Naêm Thaùnh naøy lôøi môøi goïi cuûa Meï Maria: Haõy aên naên saùm hoái, haõy laàn haït Maân coâi vaø haõy toân suøng Maãu Taâm Meï Maria. Nhö vaäy chuùng ta môùi hy voïng ñöôïc höôûng hoøa bình thöïc söï vaø beàn bæ.

 Sau giôø Chaàu Thaùnh Theå vaø Kinh Maân coâi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Domenico Caloyera chuû teá thaùnh leã. Trong baøi giaûng, Ñöùc Cha nhaéc ñeán vaên kieän vöøa ñöôïc coâng boá hoâm 26.5.2000 vöøa qua veà phaàn thöù ba cuûa Bí maät Fatima. Ngaøi noùi nhö sau: ngöôøi ta chôø ñôïi nhöõng bieán coá laï luøng, nhöõng lôøi tieân tri khieáp sôï cho Giaùo hoäi vaø cho theá giôùi. Thöïc ra khoâng coù gì khieáp sôï nhö hoï töôûng töôïng. Sau khi nhaéc laïi noäi dung Bí maät thöù ba cuûa Fatima, Ñöùc Giaùm muïc noùi tieáp nhö sau: Thò Kieán naøy khoâng taïo neân côn haáp hoái cuûa Giaùo hoäi, nhö moät soá ngöôøi ñaõ noùi, hay ñaõ vieát ra, traùi laïi chæ laø cuoäc töû ñaïo cuûa Giaùo hoäi. Trong cuoäc töû ñaïo naøy, chuùng ta coù theå nhaän ra taát caû nhöõng söï döõ veà thieâng lieâng, veà theå xaùc vaø veà vaät chaát. ÑTC ñích thaân ñaõ laø bieåu hieäu ñích thöïc cuûa Vò Giaùm muïc maëc aùo traéng, ñöôïc bí maät noùi ñeán. Ñöùc Giaùm muïc giaûi thích theâm: Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ngaøy 13.5.1981, laø ngöôøi ñaõ bò möu saùt taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ngaøi khoâng cheát do nhöõng vieân ñaïn baén vaøo, bôûi vì theo chính lôøi giaûi thích, Ñöùc Trinh Nuõ Maria ñaõ laùi nhöõng vieân ñaïn ra moät vaøi li. Chính ÑTC ñaõ coâng nhaän: Meï Maria ñaõ cöùu soáng ngaøi. Ñöùc Giaùm muïc noùi tieáp: Hoâm nay ñaây chuùng ta cöû haønh leã Traùi Tim cöïc saïch, moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi caûm thaáy phaàn cuûa mình trong caùi maø toâi goïi laø cuoäc töû ñaïo cuûa Giaùo hoäi. Chuùng ta phaûi ñaùp laïi söù ñieäp maø Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ ban cho nhaân loaïi naêm 1917, ñeå xin Thieân Chuùa ban cho nhaân loaïi ñöôïc ôn soáng trong Hoøa Bình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page