Ba tín höõu coâng giaùo ñi boä
treân con ñöôøng daøi 650 caây soá
töø Padova (moät tænh thuoäc mieàn baéc nöôùc YÙ)
ñeán Roma, trong 23 ngaøy

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba tín höõu coâng giaùo ñi boä treân con ñöôøng daøi 650 caây soá töø Padova (moät tænh thuoäc mieàn baéc nöôùc YÙ) ñeán Roma, trong 23 ngaøy.

 Vatican - 28.6.2000 - Trong tuaàn vöøa qua, vì nhieàu bieán coá quan troïng khaùc cuûa Naêm Thaùnh, nhaát laø Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá dieãn ra taïi Roma töø 18 ñeán 25 thaùng 6/2000 vöøa qua, chuùng toâi ñaõ taïm ñình laïi "muïc Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma - Caùc chöùng nhaân can ñaûm cuûa caùc cuoäc haønh höông Toaøn xaù". Hoâm nay chuùng toâi xin trôû laïi muïc naøy vaø xin thuaät laïi moät cuoäc haønh höông khaùc thöôøng cuûa ba tín höõu coâng giaùo ñi boä treân con ñöôøng daøi 650 caây soá töø Padova (moät tænh thuoäc mieàn baéc nöôùc YÙ) ñeán Roma, trong 23 ngaøy. Ba tín höõu haønh höông can ñaûm naøy: hai giaùo daân, oâng Giancarlo Fabbian vaø Paolo Pizzigalotto vaø moät linh muïc, cha Leone Tagliaferro, cha sôû hoï Giacomo di Monselice.

 Ba ngöôøi ra ñi khoâng mang theo tieàn baïc, hoaøn toaøn tin töôûng vaøo Chuùa Quan Phoøng, vôùi muïc ñích theo göông caùc ngöôøi haønh höông xöa kia, ñaõ can ñaûm vuôït qua nhieàu khoù khaên, trong tinh thaàn thoáng hoái cuûa Naêm Thaùnh. Trong 23 ngaøy, ba ngöôøi haønh höông haàu nhö soáng trong moät theá giôùi khaùc haún vôùi theá giôùi taân tieán ngaøy nay. Ngoaøi moät soá quaàn aùo caàn duøng trong luùc ñi ñöôøng, phöông tieän toái taân duy nhaát cuûa thôøi ñaïi trong tay ba ngöôøi haønh höông laø moät maùy ñieän thoaïi nhoû caàm tay, ñeå coù theå thoâng thöông khi caàn kíp vaø moät cuoán ñòa chæ cuûa nhöõng nôi coù theå xin truù troï ñöôïc.

 Cuoäc haønh höông cuûa cuûa ba ngöôøi naày ñöôïc töôøng thuaät trong nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma", soá ra ngaøy 28.6.2000 nhö sau:

 Chuùng toâi ñaõ theo con ñöôøng xöa kia cuûa caùc ngöôøi haønh höông, ít ñöôïc thöïc haønh trong thôøi ñaïi naøy. Chuùng toâi ñaõ ñeán troï taïi caùc Ñan vieän tröôùc ñaây khoâng bao giôø bieát ñeán. Chaëng nghæ ñaàu tieân laø Ñan vieän delle Carceri gaàn Padova. Töø ñaây chuùng toâi tieán veà Mantova vaø döøng laïi taïi Ñan vieän Polesine di Vangadizza. Tieáp tuïc con ñöôøng, chuùng toâi ñeán Modena, vieáng thaêm Nonantola vaø töø ñaây chuùng toâi ñi veà Pistoia, theo con ñöôøng xöa kia cuûa mieàn Francesca della Sambuca. Sau cuøng, qua con ñöôøng naøy, chuùng toâi tieáp tuïc tieán treân quaõng ñöôøng coøn laïi höôùng veà Roma.

 Ba ngöôøi haønh höông keå tieáp: Caùc chaëng ñöôøng naøy ñaõ ñöôïc giaùo sö Pietro Bolletti, baïn thaân cuûa chuùng toâi, chæ veõ cho tröôùc khi ra ñi. Trong caùc chaëng ñaõ vöôït qua, coù chaëng Francigena laø khoù khaên hôn caû, bôûi vì raát coù theå laïc vaø lieàu phaûi ñi theâm moät ít caây soá nöõa.

 Ba ngöôøi haønh höông keå theâm: Khía caïnh gaây xuùc ñoäng hôn caû nôi chuùng toâi laø baát cöù ôû nôi naøo chuùng toâi ñaõ luoân luoân nhaän ñöôïc heát ngaïc nhieân naøy sang ngaïc nhieân khaùc. Chuùng toâi nhaän thaáy söï saün saøng, vui veû vaø tính hieáu khaùch cuûa ngöôøi daân, cuûa nhöõng ngöôøi chuùng toâi gaëp treân ñöôøng. Khoâng phaûi chæ coù caùc Tu só maø thoâi, nhöng nhieàu gia ñình ñaõ môøi chuùng toâi duøng böõa vôùi hoï. Chuùng toâi toå chöùc loä trình moãi ngaøy, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc ngöôøi chuùng toâi gaëp treân ñöôøng. Taát caû ñeàu ñöôïc may maén ñeán ñoä chuùng toâi nghó raèng: coù leõ ñaây laø phaàn thöôûng Chuùa daønh cho chuùng toâi, vì chuùng toâi ñaõ tieáp ñoùn taïi giaùo xöù chuùng toâi moät nhoùm haønh höông ngöôøi Ba lan, ñeán YÙ trong dòp möøng Thöôïng thoï ÑTC thaùng 5/2000 vöøa qua.

 OÂng Giancarlo noùi: Ñieàu laøm cho toâi thaáy roõ laø: ñeå phaù tan nhöõng nghi ngôø vaø khoâng tín nhieäm nhau, tröôùc heát caàn phaûi noùi vôùi nguôøi khaùc baèng moät söï toân troïng, moät nuï cöôøi, ñeå chuaån bò taâm hoàn ñi ñeán vieäc tieáp xuùc vaø ñoái thoaïi vôùi anh chò em chuùng ta. Ñeå theo ñuùng qui luaät cuûa vieäc löïa choïn con ñöôøng tín nhieäm nôi Chuùa Quan Phoøng, chuùng toâi quyeát ñònh khoâng xöû duïng tieàn baïc trong luùc haønh höông. Ñaây laø moät söï löïa choïn can ñaûm ñoái vôùi thôøi ñaïi naøy. Luùc ñaàu ñöa ra ñeà nghò naøy - oâng Giancarlo tieát loä - toâi nghó raéng khoâng theå ñöôïc. Traùi laïi Chuùa Quan Phoøng ñaõ luoân luoân theo doõi chuùng toâi. Chuyeán ra ñi naøy laøm cho chuùng toâi theâm ñöùc tin vaø tín nhieäm hoaøn toaøn vaøo Chuùa, Ngöôøi Cha nhaân töø khoâng bao giôø boû con caùi caäy troâng Ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page