Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá
Thaùnh leã trong nhaø tuø

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá - Thaùnh leã trong nhaø tuø.

 Roma - 28.6.2000 - Nhaân dòp Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá taïi Roma, keát thuùc chieàu Chuùa nhaät vöøa qua 25.6.2000, nhaät baùo coâng giaùo YÙ "Töông Lai", soá ra ngaøy 27.6.2000, ñaêng moät trong caùc baøi suy nieäm trong Tuaàn Tónh Taâm trong Vatican, ñaàu Muøa Chay naêm nay, do Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, höôùng daãn. Caùc baøi suy ngaém naøy ñaõ ñöôïc in laïi trong taäp saùch, coù töïa ñeà laø Caùc chöùng nhaân cuûa hy voïng", do aán quaùn "Thaønh Phoá Môùi" (Nuova Citta) xuaát baûn baèng tieáng YÙ. Trong thôøi gian tôùi ñaây, seõ ñöôïc in ra caùc tieáng khaùc, nhö Ñöùc, Phaùp, Vieät, Anh, Taây ban nha... AÁn baûn ñaàu tieân baèng tieáng YÙ ñaõ ñöôïc daâng taëng ÑTC tröôùc khi khai maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá.

 Sau ñaây laø nguyeân vaên baøi suy ngaém ñöôïc ñaêng treân nhaät baùo Töông Lai.

 Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän ñaõ vieát laïi nhö sau: Naêm 1975, luùc toâi bò baét giam trong tuø, moät caâu hoûi lo laéng hôn caû cuûa toâi laø: Toâi coøn coù theå cöû haønh thaùnh leã hay khoâng? Trong luùc thieáu thoán moïi söï, Thaùnh Theå laø ñieåm cao nhaát cho caùc tö töôûng cuûa chuùng ta: Baùnh ban söï soáng. "Neáu ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi vaø baùnh Ta ban laø thòt Ta cho theá gian ñöôïc soáng" (Ga 6, 51). Bieát bao laàn toâi ñaõ nhôù laïi lôøi cuûa caùc Vò Töû ñaïo thaønh Abitene (theá kyû IV). Caùc ngaøi noùi: "Chuùng ta khoâng theå soáng maø khoâng cöû haønh Thaùnh Theå".

 Trong moïi thôøi ñaïi, nhaát laø trong thôøi ñaïi baùch haïi, Thaùnh Theå laø Bí quyeát ñôøi soáng cuûa caùc tín höõu Kitoâ: thöùc aên cuûa caùc chöùng nhaân, baùnh cuûa hy voïng.

 Söû gia Eusebio thaønh Cesarea nhaéc laïi raèng caùc tín höõu Kitoâ khoâng boû qua vieäc cöû haønh Thaùnh Theå, caû trong nhöõng cuoäc baùch haïi: "Moãi nôi, trong ñoù ngöôøi ta bò ñau khoå, trôû neân cho chuùng ta moät choã ñeå cöû haønh thaùnh leã, coù theå laø moät caùnh ñoàng, moät sa maïc, moät chieác taàu, moät nhaø troï, moät nhaø giam...". Cuoán saùch Töû ñaïo cuûa theá kyû XX ñaày nhöõng baøi töôøng thuaät caûm ñoäng veà vieäc cöû haønh Thaùnh Theå leùn luùt.

 Toâi xin trôû laïi kinh nghieäm cuûa toâi. Luùc toâi bò baét giöõ, toâi phaûi ra ñi ngay, hai baøn tay traéng. Hoâm sau, toâi ñöôïc pheùp vieát cho caùc ngöôøi nhaø ñeå xin hoï mang ñeán cho nhöõng ñoà caàn thieát: quaàn aùo, thuoác ñaùnh raêng... Toâi vieát: "xin laøm ôn göûi cho toâi moät chuùt röôïu, nhö thuoác chöõa beänh bao töû". Boån ñaïo cuûa toâi hieåu ngay toâi muoán noùi gì.

 Hoï göûi cho toâi moät chai nhoû röôïu leã, vôùi chöõ ñeà ngoaøi: "thuoác chöõa chöùng ñau bao töû", vaø moät soá baùnh thaùnh nhoû giaáu trong chieác ñeøn pile, ñeå traùnh aåm öôùt.

 Coâng an hoûi toâi: OÂng ñau bao töû aø? - Phaûi, toâi traû lôøi - Ñaây laø moät chuùt thuoác cho oâng. Toâi seõ khoâng bao giôø coù theå noùi leân ñuû nieàm vui lôùn lao cuûa toâi moãi ngaøy, vôùi ba gioït ruôïu vaø moät gioït nöôùc trong baøn tay, toâi ñaõ cöû haønh Thaùnh leã. Ñaây laø baøn thôø cuûa toâi, ñaây laø nhaø thôø chính toøa cuûa toâi! Ñaây moân thuoác thaàn hieäu cuûa linh hoàn vaø theå xaùc: "Thuoác cuûa cuoäc soáng vónh cöûu, thuoác choáng söï cheát, nhöng ñeå ñöôïc söï soáng trong Chuùa Gieâsu", nhö Thaùnh Inhaxio thaønh Antiokia ñaõ noùi.

 Moãi khi toâi coù cô hoäi thuaän tieän ñeå ñöôïc giang tay vaø ñeå ñöôïc ñoùng ñanh treân thaùnh giaù vôùi Chuùa Gieâsu, ñöôïc uoáng cheùn ñaéng vôùi Ngöôøi, ñaây laø nhöõng thaùnh leã toát ñeïp nhaát cuûa ñôøi soáng toâi. Toâi ñöôïc nuoâi döôõng nhö vaäy trong nhieàu naêm baèng baùnh haèng soáng vaø baèng cheùn cöùu ñoä. Trong tuø toâi caûm thaáy traùi tim toâi hoøa nhòp vôùi chính Traùi Tim Chuùa Kitoâ. Toâi caûm thaáy ñôøi soáng cuûa toâi laø ñôøi soáng cuûa Ngöôøi vaø ñôøi soáng cuûa Ngöôøi laø ñôøi soáng cuûa toâi. Thaùnh Theå ñaõ trôû neân cho toâi vaø cho caùc tín höõu Kitoâ khaùc moät söï hieän dieän aâm thaàm vaø nguoàn an uûi giöõa moïi khoù khaên. Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå ñöôïc toân thôø leùn luùt bôûi caùc tín höõu Kitoâ khaùc ñang soáng vôùi vôùi toâi trong tuø, nhö bieát bao laàn ñaõ xaåy ra taïi caùc traïi taäp trung cuûa theá kyû XX naøy.

 Trong traïi caûi huaán, chuùng toâi ñöôïc chia thaønh 5 nhoùm, moãi nhoùm 50 ngöôøi, nguû treân moät giöôøng chung, moãi ngöôøi chæ ñöôïc chieám coù 50 phaân maø thoâi. Chuùng toâi ñaõ lo lieäu ñeå coù 5 ngöôøi coâng giaùo ôû chung vôùi toâi. Luùc 21:30, taét ñeøn vaø moïi ngöôøi phaûi leân giöôøng nguû. Luùc ñoù, toâi cuùi guïc treân giöôøng ñeå cöû haønh thaùnh leã (thuoäc loøng) vaø cho röôùc leã baèng caùch thoø tay vaøo beân trong maøn muoãi cuûa baïn tuø coâng giaùo. Chuùng toâi cuõng laøm caùc hoäp nho nhoû baèng giaáy bao thuoác laù, ñeå giöõ Thaùnh Theå vaø trao cho ngöôøi khaùc nöõa. Chuùa Gieâsu-Thaùnh Theå luoân luoân ôû vôùi toâi trong tuùi aùo.

 Haèng tuaàn coù cuoäc hoïp ñeå nhoài soï, taát caû traïi phaûi tham döï. Tôùi luùc nghæ, vôùi caùc baïn tuø coâng giaùo, chuùng toâi lôïi duïng cô hoäi ñeå trao bao nhoû (ñöïng Thaùnh Theå) cho moãi ngöôøi coâng giaùo thuoäc boán nhoùm khaùc: taát caû ñeàu bieát raèng: Chuùa Gieâsu ñang ôû giöõa hoï. Ban ñeâm caùc tuø coâng giaùo thay phieân nhau chaàu Thaùnh Theå. Vôùi söï hieän dieän aâm thaàm cuûa Ngöôøi, Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå ñaõ giuùp ñôõ caùch khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc; nhieàu ngöôøi coâng giaùo trôû laïi soáng ñöùc tin caùch soát saéng. Chöùng taù cuûa hoï veà phuïc vuï vaø veà yeâu thöông coù moät taùc ñoäng saâu xa treân caùc tuø nhaân khaùc. Caû caùc ngöôøi Phaät giaùo vaø nhöõng tín höõu Kitoâ thuoäc caùc Giaùo hoäi khaùc cuõng trôû laïi ñöùc tin coâng giaùo. Söùc maïnh cuûa Tình yeâu Chuùa Gieâsu khoâng theå choáng cöï noåi. Nhö vaäy, söï toái taêm cuûa nhaø giam ñaõ trôû neân aùnh saùng phuïc sinh vaø haït gioáng gieo xuoáng ñaát trong côn baõo taùp ñaõ moïc leân. Nhaø giam trôû thaønh tröôøng hoïc giaûng daïy giaùo lyù. Caùc ngöôøi coâng giaùo ñaõ röûa toäi caùc baïn tuø cuûa mình vaø trôû thaønh ngöôøi cha ñôõ ñaàu nöõa.

 Toång soá coù khoaûng 300 linh muïc bò tuø. Söï hieän dieän cuûa caùc ngaøi trong caùc traïi taäp trung khaùc nhau thöïc laø moät vieäc Chuùa Quan Phoøng, khoâng nhöõng cho caùc ngöôøi coâng giaùo, nhöng coøn laø cô hoäi ñeå ñoái thoaïi lieân toân laâu daøi: cuoäc ñoái thoaïi naøy giuùp cho vieäc hieåu bieát nhau vaø cho tình baïn vôùi moïi ngöôøi. Nhö vaäy Chuùa Gieâsu trôû neân - nhö Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila noùi - ngöôøi Baïn thöïc cuûa chuùng ta trong Thaùnh Theå. Chuùa Gieâsu laøm cho chuùng ta laø Giaùo hoäi, bôûi vì "chæ coù moät Baùnh, chuùng ta, tuy laø nhieàu, chuùng ta laø moät thaân theå duy nhaát: thöïc söï taát caû chuùng ta ñeàu thoâng phaàn cuûa moät Baùnh duy nhaát" (1 Cor 10, 17). Chính Thaùnh Theå laøm neân Giaùo hoäi: Thaùnh Theå laøm cho chuùng ta neân Thaân Theå Chuùa Kitoâ. Hoaëc noùi theo hình aûnh cuûa Thaùnh Gioan: Chuùng ta laø chính caây nho duy nhaát; vôùi nhöïa soáng cuûa Thaàn Khí luaân chuyeån trong moãi ngöôøi vaø trong moïi ngöôøi (xem Ga 15).

 Ñuùng nhö vaäy, Thaùnh Theå laøm cho chuùng ta neân moät trong Chuùa Kitoâ. Chuùng ta laø moät maø thoâi: ñieåm "neân moät" naøy ñöôïc thöïc hieän trong vieäc tham döï Thaùnh Theå. Chuùa Phuïc sinh laøm cho chuùng ta "neân moät" vôùi Ngöôøi, vôùi Chuùa Cha trong Chuùa Thaùnh Thaàn. Trong söï hieäp nhaát ñöôïc thöïc hieän bôûi Thaùnh Theå vaø ñöôïc soáng trong tình yeâu thöông nhau, Chuùa Kitoâ coù theå naém trong tay soá phaän con ngöôøi vaø ñöa con ngöôøi ñeán cuøng ñích thaät cuûa hoï: moät Cha duy nhaát vaø taát caû laø anh chò em vôùi nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page