Nhöõng vò chuû chaên can ñaûm
leân tieáng beânh vöïc nhaân quyeàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng vò chuû chaên can ñaûm leân tieáng beânh vöïc nhaân quyeàn.

 Roma - 30.6.2000 - Trong luùc caùc tín höõu Kitoâ bò baùch haïi, nhieàu vò chuû chaên can ñaûm ñaõ vaø coøn ñang leân tieáng beânh vöïc caùc quyeàn töï do cuûa con ngöôøi, caùch rieâng quyeàn töï do toân giaùo, töï do löông taâm. Trong caùc vò naøy, nhaät baùo "Töông Lai" (29.6.2000), nhaéc ñeán moät soá vò teân tuoåi sau ñaây:

 Ñöùc Cha Alan De Lastic, TGM giaùo phaän New Delhi, Chuû tòch HÑGM AÁn ñoä, vöøa qua ñôøi trong moät tai naïn xe hôi taïi Ba lan, laø moät trong caùc vò chuû chaên can ñaûm beânh vöïc quyeàn cuûa caùc tín höõu Kitoâ trong boái caûnh phöùc taïp cuûa AÁn ñoä hieän nay, do phe AÁn giaùo gaây neân taïi quoác gia meânh moâng naøy. Ñöùc Cha De Lastic, trong nhöõng naêm vöøa qua, ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán do söï can ñaûm vaø laäp tröôøng cöông quyeát trong vieäc can thieäp theá giaù nôi Nhaø Caàm quyeàn trung öông, ñeå ngaên chaën nhöõng vuï baùch haïi caùc tín höõu Kitoâ.

 Ñöùc Cha Nicholals Marcus Fernando, TGM giaùo phaän Colombo, thuû ñoâ Sri Lanka, ñang trôû neân ñieåm tham khaûo khoâng nhöõng cho Giaùo hoäi coâng giaùo, nhöng coøn cho caùc ñaûng phaùi chính trò vaø caùc toân giaùo khaùc nöõa. Nhö moïi ngöôøi nghe bieát: taïi Sri Lanka, töø 17 naêm nay, cuoäc noäi chieán giöõa hai phe vuõ trang, chính phuû vaø Tamil, ñaõ gaây thieät maïng hôn 60 ngaøn ngöôøi. Giaùo hoäi coâng giaùo khoâng ngoài nhìn bieán coá bi ñaùt naøy. Môùi ñaây Ñöùc TGM ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc phe tranh chaáp raèng: Taát caû ngöôøi daân Sri Lanka ñang heát söùc lo laéng veà soá phaän cuûa Queâ höông. Ñaây laø luùc caàn phaûi tìm con ñöôøng chaám döùt cuoäc noäi chieán, ngoài laïi vôùi nhau ñeå ñoái thoaïi vaø giaûng hoøa.

 Moïi ngöôøi coøn nhôù Ñöùc Cha Carlos Filipe Ximenes, giaùm muïc giaùo phaän Dili, mieàn Ñoâng Timor, ñaõ can ñaûm nhö theá naøo trong vieäc beânh vöïc ngöôøi daân bò baùch haïi trong naêm vöøa qua.

 Quay sang Chaâu Myõ Latinh, chuùng ta thaáy Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, TGM La Havana, thuû ñoâ Cuba, ñaõ can ñaûm höôùng daãn Giaùo hoäi coâng giaùo trong thôøi ñaïi khoù khaên nhö theá naøo. Ngaøi ñaõ leân tieáng beânh vöïc quyeàn töï do toân giaùo nôi Nhaø Caàm quyeàn coäng saûn nhö theá naøo. Ngaøi ñaõ vaát vaû nhieàu ñeå toå chöùc vieáng thaêm cuûa ÑTC nhö vaø tieáp xuùc vôùi Haøng Giaùm muïc Myõ vaø Chaâu AÂu nhö theá naøo? Nhôø taøi laõnh ñaïo vaø yù chí cöôøng quyeát, caùc ngöôøi coâng giaùo Cuba hieän nay ñang ñöôïc thôû moät baàu khí laønh maïnh hôn.

 Trong caùc vò chuû chaên can ñaûm Chaâu phi, chuùng ta khoâng theå khoâng nhaéc ñeán Ñöùc Cha Henri Teissier, TGM giaùo phaän Alger (thuû ñoâ Algeùrie), Ñöùc Cha Laurent Monsengwo Pasinya, TGM giaùo phaän Kisangani, taïi Congo roái loaïn (cöïu Zaire) vaø Ñöùc Cha Jaime Pedro Gonçalves, TGM giaùo phaän Beira (Mozambic). Taïi Sudan Hoài giaùo, Ñöùc Cha Cesare Mazzolari, thuoäc Hoäi truyeàn giaùo Comboniani, giaùm muïc giaùo phaän Rumbek, mieàn naêm Sudan, nôi ñaây töø naêm 1983 ñeán nay cuoäc noäi chieán giöõa chính phuû Khartoum, mieàn Baéc theo Hoài giaùo, vaø Maët traän giaûi phoùng Sudan mieàn nam. Caùc tín höõu Kitoâ laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân phaûi traû giaù veà cuoäc noäi chieán naøy.

 Taïi Philippines, mieàn nam (ñaûo Mindanao), Ñöùc Cha Benjamin de Jesus, giaùm muïc giaùo phaän Jolo, ñaõ bò saùt haïi naêm 1997, vì daán thaân can ñaûm vaø kieân nhaãn trong vieäc giaûng hoøa giöõa Hoài giaùo (chieám ña soá trong ñaûo) vaø chính phuû trung öông.

 Taïi Trung quoác, Chính phuû Baéc kinh ñang tìm caùch dieät tröø Giaùo hoäi "hang Toaïi ñaïo" vaø cöôõng eùp gia nhaäp Hoäi aùi quoác caùc nguôøi coâng giaùo, coâng cuï cuûa Chính phuû. Nôi naøo caùc tín höõu vaø caùc vò chuû chaên töø choái, ñeàu bò baùch haïi; caùc nôi phuïng töï bò ñoùng cöûa, hoaëc tòch thu. Trong Tuaàn Thaùnh vöøa qua, nhöõng vuï ñuïng ñoä döõ doäi ñaõ xaåy ra taïi mieàn Cangnan. Chuùa nhaät Leã Laù 30 coâng an ñaõ giaûi taùn baèng vuõ löïc caùc tín höõu coâng giaùo ñang caàu nguyeän trong moät nhaø gaàn nhaø thôø ôû Lupu. Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, Nhaø caàm quyeàn caám caùc ngöôøi coâng giaùo ñeán nhaø thôø. Hoï ñoùng cöûa nhaø thôø, ñoùng ñanh nieâm phong vaø khoùa laïi. Daân chuùng tuï hoïp beân ngoaøi nhaø thôø ñeå caàu nguyeän, lieàn bò löïc löôïng coâng an duøng voõ löïc giaûi taùn. Ban chieàu, hoï laïi tuï hoïp ñeå laàn haït chung. Moät laàn nöõa, coâng an (khoaûng 100) giaûi taùn vaø ñaùnh ñaäp nhieàu ngöôøi.

 Tröôùc nhöõng göông can ñaûm naøy, chuùng ta töï hoûi: söùc maïnh naøo ñaõ thuùc giuïc caùc vò chuû chaên vaø caùc tín höõu can ñaûm nhö vaäy trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên vaø nguy hieåm ñeán maïng soáng nhö vaäy? Dó nhieân söùc maïnh cuûa ñöùc tin, söùc hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo hoäi, töø hai ngaøn naêm nay.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page