Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma
Cuoäc haønh höông göông maãu
cuûa moät cuï cao nieân 73 tuoåi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma. - Cuoäc haønh höông göông maãu cuûa moät cuï cao nieân 73 tuoåi.

 Caùc cuoäc haønh höông baèng ñi boä nhieàu caây soá vaãn tieáp tuïc trong Naêm Thaùnh. Chuùng toâi ñaõ coù dòp thuaät laïi nhieàu tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö: cuoäc haønh höông ñi boä 3,000 caây soá, töø maïn nam Taây Ban nha, qua bieân giôùi Phaùp, theo ven bieån YÙ ñeán Roma; cuoäc haønh höông ñi boä 2,800 caây soá töø Santiago de Compostela (Maïn baéc Taây ban nha) ñeán Roma; cuoäc haønh höông ñi boä 793 caây soá töø Torino (baéc nöôùc YÙ ñeán Roma); cuoäc haønh höông ñi boä 300 caây soá töø mieàn Toscana (mieàn trung nöôùc YÙ) ñeán Roma v.v...

 Hoâm nay chuùng toâi xin thuaät laïi moät cuoäc haønh höông khaùc cuûa moät cuï cao nieân 73 tuoåi, ñi boä töø Piacenza (mieàn baéc nöôùc YÙ) treân con döôøng daøi 650 caây soá ñeán Roma.

 Sau ñaây laø caâu chuyeän maïo hieåm cuûa cuï. Cuï teân laø Giuseppe Zuliani, ngöôøi Udine (mieàn ñoâng baéc YÙ), tröôùc ñaây laø coá vaán cuûa moät xöôûng kyõ ngheä, nay hoài höu. Cuï ñaõ muoán haønh höông toaøn xaù theo kieåu maãu caùc ngöôøi haønh höông thôøi trung coå. Cuøng ñi vôùi cuï coù moät baïn ñoàng haønh, teân laø Francesco Zanatta. Caû hai quyeát ñi boä ñeán taän Roma ñeå kính vieáng moä Thaùnh Pheâroâ. Khôûi söï töø Piacenza, hai ngöôøi haønh höông theo loä trình môùi ngaøy nay (xa loä); nhöng coù luùc cuõng qua caùc con ñöôøng cuõ xöa kia. Cuï Zuliani keå laïi: Ban ñaàu, yù töôûng phaùt xuaát nhö laø moät cuoäc ñi boä theå thao, thöû xem söùc khoûe mình ñeán möùc ñoä naøo. Nhöng luùc leân ñöôøng, saùng kieán kia mang moät yù nghóa saâu xa khaùc: "Ñi trong yeân laëng, toâi ñaõ duyeät laïi taát caû cuoäc ñôøi cuûa toâi. Luùc toát ñeïp nhaát vaø vui söôùng nhaát cuûa toâi laø töø ñoài Monte Mario (moät trong baåy ñoài cuûa Roma), chuùng toâi thaáy thaùp Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Ñoái vôùi toâi, moät con ngöôøi voán khoâ khan veà ñöùc tin, veà loøng ñaïo, xeùt veà khía caïnh thieâng lieâng, thì ñaây laø moät kinh nghieäm quan troïng hôn caû cuûa ñôøi toâi". Kinh nghieäm naøy coøn ñöôïc cuûng coá bôûi buoåi tieáp kieán chung vôùi ÑTC taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø bôûi vieäc kính vieáng boán Ñeàn thôø lôùn taïi Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page