Söù ñieäp cuûa ÑTC
cho ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC cho ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo.

 Vatican - (Zenit 30/6/2000) - Moãi Kitoâ höõu ñeàu laø moät nhaø truyeàn giaùo trong giaùo hoäi.

 Ñaây laø ñieàu ÑTC Gioan Phaoloâ II khaúng ñònh trong söù ñieäp cuûa ngaøi cho ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 22 thaùng 10/2000 tôùi ñaây. Trong söù ñieäp, ÑTC nhaéc nhôû taát caû caùc ngöôøi coâng giaùo raèng hoï khoâng theå coi mình nhö ñöôïc mieãn tröø khoûi vieäc hôïp taùc ñeå phaùt trieån coâng taùc truyeàn giaùo, bôûi vì ñaây laø söù maïng vaãn luoân ñöôïc tieáp tuïc trong giaùo hoäi. Söù ñieäp coù ñoaïn ghi nhö sau: "Coù raát nhieàu nhaø truyeàn giaùo, caùc vò töû ñaïo vì ñöùc tin, nhöõng ngöôøi cuõng gioáng nhö Chuùa Gieâsu, ñaõ hy sinh maïng soáng vaø ñoå maùu cuûa hoï. Xin cho nhöõng göông chöùng nhaân ñöùc tin naøy maø chuùng ta luoân töôûng nhôù, trôû thaønh maãu göông vaø ñoäng löïc cho taát caû caùc tín höõu Kitoâ, ñeå vieäc rao giaûng Ñöùc Kitoâ ñöôïc moãi Kitoâ höõu nhaän ra nhö laø boån phaän cuûa rieâng mình. Vieãn aûnh cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh thuùc ñaåy chuùng ta daán thaân nhieàu hôn trong söù maïng rao giaûng tin möøng. Hai ngaøn naêm sau khi söù maïng truyeàn giaùo ñaàu tieân khôûi söï, Chuùa Kitoâ vaø Tin Möøng cuûa Ngöôøi vaãn chöa thaám nhaäp ñöôïc trong caùc laõnh thoå roäng lôùn, trong caùc laõnh vöïc vaên hoùa, nhaân baûn vaø xaõ hoäi. Laøm sao chuùng ta khoâng theå nghe tieáng goïi phaùt sinh töø nhöõng hoaøn caûnh nhö theá?"

 Vôùi lôøi nhaén göûi ñaëc bieät vaø khích leä cho caùc giaùo lyù vieân taïi nhöõng vuøng truyeàn giaùo, ÑTC noùi nhö sau: "Laøm vieäc vôùi moät naêng löïc truyeàn giaùo vó ñaïi vaø loøng haêng say, caùc giaùo lyù vieân laø nhöõng ngöôøi ñoùng goùp raát höõu hieäu cho coâng cuoäc rao giaûng tin möøng trong nhieàu laõnh vöïc. Ñöùng tröôùc söï khan hieám caùc thöøa taùc vieân, nhöõng giaùo lyù vieân thöôøng gaùnh vaùc traùch nhieäm trong nhöõng vuøng roäng lôùn, höôùng daãn caùc coäng ñoaøn nhoû, vaø trôû thaønh ngöôøi daãn ñaàu caùc buoåi caàu nguyeän, cöû haønh phuïng vuï Lôøi Chuùa, giaûi thích giaùo lyù vaø toå chöùc caùc coâng taùc baùc aùi". Vaøo cuoái söù ñieäp, Ñöùc Gioan Phaoloâ II neâu baät yù nghóa cuûa vieäc truyeàn giaùo vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Chuùng ta tham döï vaøo söù maïng truyeàn giaùo, tröôùc heát qua lôøi caàu nguyeän, trong phuïng vuï vaø trong söï yeân tónh cuûa caùc caên phoøng, qua hy sinh vaø daâng hieán leân Thieân Chuùa nhöõng ñau khoå cuûa rieâng chuùng ta. Ñaây laø söï hôïp taùc chính yeáu maø moãi ngöôøi chuùng ta coù theå goùp phaàn. Ñieàu quan troïng nöõa laø chuùng ta cuõng khoâng queân vaø traùnh coâng taùc ñoùng goùp taøi chaùnh, vì ñaây laø moät yeáu toá raát caàn thieát ñoái vôùi nhieàu giaùo hoäi ñòa phöông".

 Tin Vatican (Vat 27.6.2000): Trong söù ñieäp vöøa ñöôïc coâng boá, hoâm thöù Ba 27.6.2000, cho Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo seõ ñöôïc cöû haønh trong giaùo hoäi, vaøo Chuùa Nhaät 22 thaùng 10/2000 tôùi ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ ñaõ khuyeán khích moïi tín höõu haõy noi göông chöùng nhaân cuûa caùc vò töû ñaïo, nhaát laø nhöõng vò töû ñaïo cuûa theá kyû 20, ñöôïc toân vinh hoâm ngaøy 7 thaùng 5/2000 vöøa qua. ÑTC noùi: "Söù maïng cuûa Giaùo Hoäi ñang caàn nhöõng vò toâng ñoà saún saøng kieân trì cho ñeán cuøng, trung thaønh vôùi söù maïng laûnh nhaän, vöøa ñi theo con ñöôøng cuûa Chuùa Kitoâ, con ñöôøng cuûa söï ngheøo khoù, vaâng lôøi, phuïc vuï, vaø hy sinh baûn thaân cho ñeán cheát.. Chuùng ta caàn phaûi xaùc tín raèng coâng vieäc rao giaûng Phuùc aâm cuõng laø moät vieäc phuïc vuï ñaùng giaù cho nhaân loaïi.

 Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo saép ñeán laø ngaøy Quoác teá truyeàn giaùo laàn thöù 74. ÑTC hy voïng laø ngaøi seõ ñöôïc ñích thaân chuû toïa Ñaïi Hoäi Quoác Teá Truyeàn Giaù, seõ ñöôïc toå chöùc cuõng vaøo thaùng 10/2000 tôùi, taïi Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page