Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã
taïi Quaûng Tröôøng Maùng Coû ôû BeâLem
saùng thöù Tö 22 thaùng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã taïi Quaûng Tröôøng Maùng Coû ôû BeâLem saùng thöù Tö 22 thaùng 3/2000.

 "Moät Con Treû ñaõ sinh ra cho chuùng ta, Moät Ngöôøi Con ñöôïc trao ban cho chuùng ta.. Danh Ngöôøi ñöôïc goïi laø Coá Vaán Toái Cao, Thieân Chuùa Quyeàn Naêng, Hoaøng Töû Hoøa Bình" (Is 9,6)

 Thöa Ñöùc Giaùo Chuû,
Chö Huynh Giaùm Muïc vaø anh em linh muïc,
Anh chò em thaân meán,

 Nhöõng lôøi cuûa tieân tri Isaia loan baùo Ñaáng Cöùu Theá ñeán trong theá gian. Vaø chính taïi Beâlem naày maø Lôøi Höùa troïng ñaïi ñöôïc hoaøn taát. Trong suoát hai ngaøn naêm qua, töøng theá heä ngöôøi kitoâ ñaõ goïi teân Beâlem vôùi nieàm caûm xuùc saâu xa vaø vôùi loøng vui möøng bieát ôn. Nhö nhöõng muïc ñoàng vaø caùc nhaø hieàn trieát, chuùng ta cuõng vaäy, chuùng ta ñeán ñeå gaëp Con treû, "ñöôïc vaán trong böùc khaên vaø ñaët naèm trong maùn coû" (x. Lc 2,12). Nhö bieát bao khaùch haønh höông ñi tröôùc, chuùng ta quyø goái khaâm phuïc vaø toân thôø Maàu Nhieäm khoân löôøng ñaõ ñöôïc hoaøn taát nôi ñaây.

 Dòp leã Giaùng Sinh ñaàu tieân cuûa taùc vuï toâi nhö ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ, toâi ñaõ coâng khai nhaéc ñeán öôùc muoán ñöôïc cöû haønh luùc khôûi ñaàu Trieàu Giaùo Hoaøng taïi BeâLem, taïi nôi kính Chuùa sinh ra (x. baøi giaûng leã Nöûa Ñeâm 24 thaùng 12,1978, soá 3). Luùc ñoù söï vieäc khoâng theå laøm ñöôïc, vaø maõi cho ñeán hoâm nay. Nhöng giôø ñaây, laøm sao Toâi coù theå khoâng daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa nhaân töø, vì ñaõ ñöa toâi ñeán ñaây, trong naêm Ñaïi Toaøn Xaù, ñeán taïi nôi Ñaáng Cöùu Theá sinh ra, cho ñöôïc? Ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa thaät laø huyeàn nhieäm, vaø tình thöông cuûa Ngaøi thaät laø voâ cuøng. Beâlem laø trung taâm cuûa cuoäc haønh höông Naêm Thaùnh cuûa toâi. Nhöõng chaëng ñöôøng ñaõ qua, daãn ñöa toâi ñeán nôi naày vaø ñeán vôùi Maàu Nhieäm ñöôïc coâng boá nôi naày.

 Toâi caùm ôn Ñöùc Giaùo Chuû Michel Sabbah vì nhöõng lôøi chaøo chuùc vaø toâi chaân thaønh oâm hoân taát caû thaønh vieân cuûa Hoäi Nghò caùc Thaåm Quyeàn Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa. Thaät laø coù yù nghóa, söï hieän dieän, taïi nôi ñaõ nhìn thaáy Con Thieân Chuùa sinh ra trong xaùc theå, (söï hieän dieän) cuûa nhieàu Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Ñoâng Phöông keát thaønh nhö böùc hình nhieàu kín maøu (mosaic) cuûa ñaïo coâng giaùo. Vôùi taâm tình thaân aùi trong Chuùa, toâi xin chaøo chuùc nhöõng vò Ñaïi Dieän cuûa caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø nhöõng Ñaïi Dieän cuûa nhöõng Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi hieän dieän taïi Thaùnh Ñòa.

 Toâi tri aân nhöõng Vieân Chöùc cuûa Thaåm Quyeàn Palestine ñeán tham döï vaø hieäp yù caàu nguyeän cho ñieàu thieän haûo cuûa daân toäc Palestine.

 "Ñöøng sôï! Haõy nghe ñaây! Naày Ta mang ñeán cho caùc ngöôøi Tin Vui Möøng troïng ñaïi, moät nieàm vui cho toaøn daân. Hoâm nay, nôi thaønh cuûa Vua Ñavid, moät Ñaáng Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh cho caùc ngöôøi: Ngöôøi laø Ñaáng Thieân Sai" (Lc 2,10-11).

 Nieàm vui ñöôïc thieân thaàn loan baùo khoâng phaûi laø ñieàu cuûa quaù khöù. Ñaây laø nieàm vui cho ngaøy hoâm nay -- ngaøy hoâm nay luoân maõi cuûa Ôn Cöùu Roãi cuûa Thieân Chuùa -- moät ngaøy hoâm nay bao goàm troïn caû moïi thôøi gian, quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai. Vaøo luùc bình minh cuûa ngaøn naêm môùi, chuùng ta ñöôïc môøi goïi haõy nhìn thaáy roõ raøng hôn raèng thôøi gian coù ñöôïc yù nghóa, bôûi vì Coûi Ñôøi Ñôøi ñaõ ñi vaøo trong lòch söû vaø ôû laïi vôùi chuùng ta luoân maõi. Nhöõng lôøi cuûa chaân phöôùc Bede dieån taû roõ raøng tö töôûng naày nhö sau: "Caû ngaøy hoâm nay, vaø moïi ngaøy cho ñeán taän cuøng thôøi gian, Ñöùc Chuùa luoân luoân ñöôïc cöu mang taïi Nazareth vaø sinh ra taïi Beâlem" (In Ev.S.Lucae, 2; PL 92,330). Bôûi vì taïi Beâlem luoân luoân laø leã Giaùng Sinh, moãi ngaøy laø Ngaøy Leã Giaùng Sinh nôi taâm hoàn cuûa ngöôøi Kitoâ. Vaø moãi ngaøy, chuùng ta ñöôïc môøi goïi rao giaûng söù ñieäp cuûa Beâlem cho toaøn theá giôùi -- rao giaûng "Tin VUI Möøng quan troïng"; ñoù laø: Ngoâi Lôøi Haèng Höõu, "Thieân Chuùa bôûi Thieân Chuùa, AÙnh saùng bôûi AÙnh Saùng", ñaõ laøm ngöôøi vaø ngöï giöõa chuùng ta (x. Gioan 1,14).

 Con Treû Môùi Sinh, khoâng gì töï veä vaø hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo söï chaêm soùc cuûa Meï Maria vaø thaùnh Giuse, ñöôïc trao phoù cho tình thöông cuûa hai Ñaáng, (Con Treû Môùi Sinh naày) laø troïn caû gia saûn cuûa theá giôùi. Con Treû naày laø taát caû cuûa chuùng ta!

 Nôi Con Treû naày, -- Con Thieân Chuùa ñöôïc trao ban cho chuùng ta -- chuùng ta gaëp ñöôïc söï an nghæ cho linh hoàn vaø coù ñöôïc löông thöïc ñích thaät khoâng bao giôø laøm ta thaát voïng. Baùnh Thaùnh Theå ñaõ ñöôïc loan baùo tröôùc nôi teân goïi cuûa thaønh Beâlem: Beâlem coù nghóa laø nhaø ñaày baùnh. Thieân Chuùa aån mình nôi Con Treû; Thieân Tính aån mình trong hình Baùnh Haèng Soáng!

 3. Maàu Nhieäm cao caû cuûa vieäc Thieân Chuùa haï mình, coâng cuoäc Cöùu Chuoäc chuùng ta, ñöôïc thöïc hieän trong söï yeáu ñuoái! Ñaây khoâng phaûi laø söï thaät deã chaáp nhaän. Ñaáng Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh ban ñeâm, trong boùng toái, trong thinh laëng vaø trong söï khoù ngheøo cuûa hang ñaù Beâlem. "Daân böôùc ñi trong boùng toái ñaõ nhìn thaáy aùnh saùng vó ñaïi: aùnh saùng ñaõ chieáu soi treân nhöõng ai soáng trong mieàn ñaát toái taêm", tieân tri Isaia ñaõ coâng boá nhö theá (9,2). Ñaây laø vuøng ñaát ñaõ bieát ñeán "aùch" thoáng trò vaø "ngoïn roi" ñaøn aùp. Bieát bao laàn tieáng keâu cuûa nhöõng keû voâ toäi vang leân töø nhöõng con ñöôøng naày? Caû Ngoâi Nhaø Thôø ñöôïc xaây treân nôi Ñaáng Cöùu Theá sinh ra, cuõng gioáng nhö moät phaùo ñaøi mang daáu veát taøn phaù cuûa bao thôøi ñaïi. Caùi Noâi cuûa Chuùa Gieâsu luoân naèm trong boùng cuûa Thaäp Giaù. Söï thinh laëng vaø khoù ngheøo cuûa bieán coá Giaùng Sinh taïi Beâlem laø moät vôùi boùng toái vaø ñau khoå cuûa caùi cheát treân ñoài Calvarioâ. Caùi Noâi vaø Thaäp Giaù cuøng thuoäc veà moät Maàu Nhieäm cuûa tình yeâu cöùu roãi; thaân theå ñöôïc Meï Maria ñaët vaøo maùng coû cuõng laø thaân theå ñöôïc hieán daâng treân Thaäp Giaù.

 Vaäy thöû hoûi ñaâu laø söï thoáng trò cuûa Ñaáng laø "Coá Vaán Vó Ñaïi, laø Thieân Chuùa quyeàn naêng vaø laø Hoaøng Töû Hoøa Bình", maø tieân tri Isaia noùi ñeán? Thöû hoûi ñaâu laø quyeàn naêng maø Chuùa Gieâsu noùi ñeán khi ngaøi phaùn: "Moïi quyeàn ñaõ ñöôïc trao ban cho Thaày treân trôøi döôùi ñaát" (Mt 28,18)? Vöông Quoác cuûa Chuùa Kitoâ khoâng "thuoäc veà theá gian naày" (Jn 18,26). Nöôùc cuûa Ngöôøi khoâng phaûi laø moät "troø chôi" cuûa quyeàn löïc, cuûa giaøu sang vaø xaêm laêng, ñaõ taùc ñoäng treân lòch söû nhaân loaïi chuùng ta. Ñuùng hôn, ñaây laø quyeàn naêng ñeå deïp tan Thaàn Döõ, laø chieán thaéng cuoái cuøng treân toäi loãi vaø söï cheát. Ñaây laø quyeàn naêng chöõa laønh nhöõng veát thöông laøm meùo moù hình aûnh cuûa Ñaáng taïo hoùa nôi caùc taïo vaät. Quyeàn naêng cuûa Chuùa Kitoâ laø quyeàn naêng bieán ñoåi baûn tính yeáu ñuoái chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta coù khaû naêng, nhôø qua aân suõng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, (coù khaû naêng) soáng hoøa bình vôùi nhau vaø soáng hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa. "Taát caû nhöõng ai tieáp ñoùn Ngöôøi, taát caû nhöõng ai tin nhaän Ngöôøi, thì Ngöôøi ban cho hoï quyeàn trôû neân con caùi Thieân Chuùa" (Jn 1,12). Ñoù laø söù ñieäp cuûa Beâlem ngaøy nay vaø maõi maõi. Ñaây laø hoàng aân ñaëc bieät maø Hoaøng Töû Hoøa Bình ñaõ mang ñeán cho theá gian caùch ñaây hai ngaøn naêm.

 5. Trong Hoøa Bình cuûa Chuùa, Toâi xin chaøo chuùc taát caû moïi ngöôøi daân Palestine, vaø toâi yù thöùc roõ raøng ñaây laø thôøi heát söùc quan troïng trong lòch söû cuûa anh chò em Palestine. Toâi caàu xin sao cho Coâng Nghò muïc vuï vöøa keát thuùc, trong ñoù taát caû caùc giaùo hoäi coâng giaùo ñaõ tham döï vaøo, coù theå khuyeán khích anh chò em vaø cuõng coá nhöõng moái daây hieäp nhaát vaø hoøa bình giöõa anh chò em. Nhö theá, anh chò em seõ laøm chöùng cho ñöùc tin moät caùch höõu hieäu hôn, vöøa xaây döïng Giaùo Hoäi vaø phuïc vuï coâng ích. Toâi xin gôûi caùi "hoân thaùnh" ñeán nhöõng anh chò em kitoâ thuoäc caùc Giaùo Hoäi vaø coäng ñoàng giaùo hoäi khaùc. Toâi chaøo chuùc coäng ñoàng anh chò em Hoài giaùo taïi Beâlem vaø caàu nguyeän cho coù ñöôïc moät thôøi ñaïi môùi cuûa thoâng caûm vaø coäng taùc giöõa taát caû moïi daân toäc taïi Thaùnh Ñòa.

 Ngaøy hoâm nay, chuùng ta nhìn veà moät giaây phuùt ñaõ xaûy ra caùch ñaây hai ngaøn naêm, nhöng trong tinh thaàn, chuùng ta oâm troïn moïi thôøi gian. Chuùng ta quy tuï taïi moät nôi, nhöng chuùng ta oâm troïn theá giôùi. Chuùng ta cöû haønh leã moät Con Treû Môùi Sinh, nhöng chuùng ta oâm troïn taát caû moïi ngöôøi nam nöõ moïi nôi. Hoâm nay, töø quaûng tröôøng Maùng Coû, chuùng ta cao rao cho moïi thôøi, moïi nôi, vaø moïi ngöôøi, raèng: "Bình an cho anh chò em! Anh chò em ñöøng sôï!" Nhöõng lôøi naày vang leân töø moïi trang Kinh Thaùnh. Ñoù laø nhöõng lôøi thaàn thieâng, ñöôïc chính Chuùa Gieâsu noùi leân sau khi töø keû cheát soáng laïi: "Chuùng con ñöøng sôï!" (Mt 28,10). Ñaây laø nhöõng lôøi Giaùo Hoäi noùi vôùi anh chò em hoâm nay. Ñöøng sôï duy trì söï hieän dieän kitoâ cuûa anh chò em, ñöøng sôï duy trì phaàn gia taøi kitoâ cuûa anh chò em taïi chính nôi Ñaáng Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh!

 Nôi hang ñaù Beâlem, "AÂn Suõng cuûa Thieøn Chuùa ñöôïc toû baøy" (Titus 2,11). Ñoù laø lôøi cuûa thaùnh Phaoloâ toâng ñoà ñöôïc trích laïi nôi baøi ñoïc thöù hai thaùnh leã naày. Nôi Con Treû ñöôïc sinh ra, theá giôùi ñaõ laûnh nhaän "tình thöông ñaõ ñöôïc höùa tröôùc cho cha oâng chuùng ta, cho Abraham vaø con chaùu OÂng ñeán muoân ñôøi" (x. Lc 1,54-55). Ñöôïc chieáu soi bôûi Maàu Nhieäm Ngoâi Lôøi Haèng Höõu laøm ngöôøi, chuùng ta boû laïi sau löng moïi sôï haûi, vaø, nhö caùc thieân thaàn, chuùng ta trôû thaønh nhöõng keû toân vinh Thieân Chuùa, Ñaáng ban cho theá gian nhöõng hoàng aân cao caû. Cuøng vôùi ca ñoaøn thieân quoác, chuùng ta haùt leân baøi ca môùi (TV 96,1):
Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi, Bình an döôùi theá cho moïi ngöôøi vì ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông! (Lc 2,14).

 Laïy Con Treû Beâlem, Con cuûa Meï Maria vaø laø Con Thieân Chuùa,
"Ngaøi laø Chuùa cuûa moïi thôøi gian vaø laø Hoaøng Töû Hoøa Bình, Ngaøi vaãn laø theá hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi" (Dt 13,8),
khi chuùng con böôùc vaøo ngaøn naêm môùi, xin haõy chöõa laønh moïi veát thöông chuùng con, xin cuõng coá böôùc ñöôøng chuùng con ñi, xin môû roäng taâm trí chuùng con ñoùn nhaän "loøng yeâu thöông nhaân töø cuûa Chuùa, Ñaáng ñeán vieáng thaêm chuùng con, nhö Vaàng Ñoâng töï cao vôøi ñeán vieáng thaêm chuùng con" (Lc 1,78). Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page