Vaøi Neùt veà ngaøy Toaøn Xaù
cuûa caùc thaønh vieân thuoäc "giaùo trieàu Roma"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi Neùt veà ngaøy Toaøn Xaù cuûa caùc thaønh vieân thuoäc "giaùo trieàu Roma".

 (Apic 13/2/2000) - "Nhöõng thaønh vieân thuoäc "giaùo trieàu Roma" cuõng caàn thöïc haønh vieäc aên naên trôû laïi". Ñoù laø lôøi bình luaän cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, veà saùng kieán cuûa ÑTC quyeát ñònh cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho Giaùo Trieàu Roma, vaøo ngaøy 22 thaùng 2/2000 naày, ñuùng ngaøy leã kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, vôùi Thaùnh Leã do chính ÑTC chuû teá trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Ñeå chuaån bò cho Ngaøy Toaøn Xaù cuûa giaùo trieàu Roma naày, nhieàu buoåi caàu nguyeän chung ñaõ ñöôïc toå chöùc cho taát caû caùc thaønh vieân cuûa Giaùo Trieàu, linh muïc, tu só vaø giaùo daân.

 Bình luaän veà quyeát ñònh naày cuûa ÑTC, ÑHY Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, ñaõ phaùt bieåu treân ñaøi Vatican nhö sau: "Toâi nghó ñaây laø ñieàu quan troïng, khi moïi thaønh vieân cuûa Giaùo Trieàu Roma, cuøng hieäp yù vôùi ÑTC aên naêm saùm hoái, nhö moïi ngöôøi kitoâ khaùc. ÑHY Paul Poupard ñaõ giaûi thích veà yù nghóa kitoâ cuûa Naêm Thaùnh nhö sau: "Theo toâi nghó, moïi thaønh vieân cuûa Giaùo Trieàu Roma cuõng laø nhöõng con ngöôøi yeáu ñuoái, toäi loãi. Vaø ñieàu quan troïng laø giaùo trieàu Roma cuõng toû ra nhö vaäy, vaø coù thaùi doä aên naên hoái loãi, nhö moïi ngöôøi kitoâ khaùc, nhö Ñöùc Thaùnh Cha. Vaø toâi nghó ñaây laø ñieàu raát quan troïng, cho hình aûnh cuõng nhö cho yù thöùc cuûa giaùo trieàu Roma veà chính mình."

 ÑHY Paul Poupard nhaän ñònh raèng Ngaøy Toaøn Xaù cho Giaùo Trieàu Roma laø moät dòp ñeå taát caû nhöõng ai laøm vieäc taïi Vatican, yù thöùc veà coâng vieäc cuûa mình nhö laø moät vieäc phuïc vuï. Ñöùc Thaùnh Cha thöôøng ñöôïc hieåu nhö laø "ngöôøi toâi tôù cuûa caùc toâi tôù"; vaø laøm vieäc trong giaùo trieàu Roma laø phuïc vuï cho ngöôøi toâi toá cuûa caùc toâi tôù.

 Tröôùc ñoù, ngoû lôøi vôùi caùc thaønh vieân cuûa Giaùo Trieàu Roma, hoïp nhau trong ñaïi thính ñöôøng Phaoloâ VI, ñeå cuøng chuaån bò cho Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Giaùo Trieàu, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 22 thaùng 2/2000 naày, ÑHY Giacoâmoâ BIFFI ñaõ nhaéc ñeán vieäc aên naên trôû laïi vaø canh taân ñôøi soáng. ÑHY noùi nhö sau: "AÊn naên trôû veà vôùi Thieân Chuùa, laø thieát laäp moät töông quan môùi vôùi Ngaøi. Vaø vieäc naày ñoøi ta phaûi töø boû moïi ñieàu gian aùc vaø thanh luyeän tinh thaàn. Vieäc aên naên trôû laïi khoâng bao giôø ñöôïc coi nhö laø ñaõ chaám döùt vôùi vieäc aên naên trôû laïi maø thoâi, nhöng noù coøn phaûi luoân ñi keøm vôùi nhöõng haønh ñoäng ñeàn buø, laø nhöõng haønh ñoäng bieåu loä ra beân ngoaøi yù chí beân trong muoán döùt khoaùt töø boû quaù khöù toäi loãi.

 ÑHY BIFFI nhaän ñònh theâm raèng Vaên Hoùa ngaøy nay khoâng toû ra thuaän lôïi cho vieäc aên naên trôû laïi ñích thöïc; vaø raèng con ngöôøi ai ai cuõng coù thaùi ñoä nhìn thaáy nhöõng loãi laàm cuûa keû khaùc ñeã daøng hôn laø nhìn thaáy nhöõng loãi laàm cuûa mình. Chuùng ta raát deã daøng nhôù ñeán nhöõng loãi laàm cuûa keû khaùc, vaø thöôøng giaûi thích toát bieän hoä cho nhöõng sô soùt cuûa mình. Khi chuùng ta laàm loãi, thì chuùng ta deã daøng tìm nhöõng lyù do ñeå baøu chöõa; chuùng ta baøu chöõa cho nhöõng thaùi ñoä ñoøi hoûi gaét goûng quaù möùc cuûa mình, nhö laø thaùi ñoä phaûi coù ñeå soáng lyù töôûng ñeà ra; chuùng ta che ñaäy söï laøm bieáng cuûa mình, vöøa giaûi thích noù nhö laø moät thaùi ñoä thaän troïng vaø teá nhò; chuùng ta baøu chöõa cho thaùi ñoä say meâ hoaït ñoäng vì hoaït doäng, vaø traùnh neù vieäc chieâm nieäm caàu nguyeän, nhö laø loøng nhieät thaønh khoâng meät moõi vì tình thöông yeâu ñoái vôùi anh chò em.

 Chuùng ta coù thaùi ñoä deã daøng töï baøu chöõa cho chính mình nhö vaäy, ñeå traùnh neù boån phaän, thöôøng laøm ta khoù chòu, laø boån phaän phaûi xeùt mình, kieåm ñieåm ñôøi soáng, ñeå söõa chöõa nhöõng thoùi quen hay nhöõng haønh ñoäng ñaõ bò laïc höôùng.

 Ñoù laø vaøi nhaän ñònh cuûa ÑHY BIFFI trong baøi suy nieäm giuùp cho caùc thaønh vieân cuûa Giaùo Trieàu Roma, cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù ñaëc bieät daønh rieâng mình, vaøo ngaøy 22 thaùng 2/2000. Ngaøy Leã Kính Ngai Toøa Thaùnh Pheâroâ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page