ÑTC chuû teá Thaùnh leã
vaø chuû toïa cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå
ngaøy Leã Corpus Domini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû teá Thaùnh leã vaø chuû toïa cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå ngaøy Leã Corpus Domini.

 Roma - 23.6.2000 - Luùc 19 giôø thöù Naêm 22/6/2000, Leã kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Gioan in Laterano, ÑTC chuû teá thaùnh leã troïng theå, tröôùc söï hieän dieän cuûa khoaûng 100 ngaøn tín höõu Roma, khaùch haønh höông vaø caùc phaùi ñoaøn tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå, ñeán töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi.

 Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù 350 vò goàm Hoàng Y, Toång Giaùm muïc vaø Giaùm muïc, thuoäc Giaùo Trieàu Roma vaø töø caùc quoác gia khaùc ñeán Roma tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá, vaø khoaûng 2,000 linh muïc.

 Caùc cô quan thoâng tin vaø nhöõng ngöôøi soáng ôû Roma ñeàu coâng nhaän raèng: chöa bao giôø coù moät cuoäc bieåu döông ñöùc tin vó ñaïi, trang nghieâm nhö vaäy taïi thuû ñoâ Giaùo hoäi (khoâng noùi ñeán caùc leã nghi Phong Thaùnh hay Chaân phöôùc, hoaëc caùc dòp ñaïi leã Phuïc sinh, Sinh nhaät...), Cuoäc bieåu döông coâng khai ñöùc tin nôi Thaùnh Theå, vó ñaïi vì con soá tham döï ñoâng ñaûo vaø soát saéng. Dó nhieân Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå vaø Naêm Toaøn Xaù laø hai bieán coá lieân keát chaët cheõ vôùi nhau, laøm cho soá ngöôøi tham döï theâm ñoâng nhö vaäy. ÑTC ñaõ nhaán maïnh nhieàu laàn raèng: "Naêm Thaùnh phaûi laø Naêm Thaùnh Theå - Thaùnh Theå laø trung taâm vaø traùi tim cuûa Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000".

 Leã kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa ñöôïc laäp ra vaøo trung tuaàn theá kyû 13. Thaùnh Toma tieán só (1225-1274) laø ngöôøi ñaõ ñöôïc ÑTC Urbano IV (1261-1264) trao cho traùch nhieäm soaïn baûn vaên phuïng vuï Leã Thaùnh Theå. Baûn vaên phuïng vuï vaø caùc baøi haùt yù nghóa saâu xa veà thaàn hoïc vaãn coøn duøng cho tôùi thôøi nay.

 Nhöng vieäc kieäu Thaùnh Theå treân caùc ñöôøng phoá vaø caùc laøng maïc, chæ ñöôïc laäp ra thôøi Ñöùc Giaùo Hoaøng Nicolo V (1447-1455). Taïi Roma, Ñöùc Gregorio XI (1572-1585) cho môû roäng con ñöôøng Merulana, giöõa Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano vaø Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû) vaø naêm 1575, ngaøi chuû toïa leã nghi röôùc kieäu Thaùnh Theå, sau Thaùnh leã taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano treân Ñaïi loä môùi naøy.

 Truyeàn thoáng toát laønh bò giaùn ñoaïn naêm 1870, thôøi Ñöùc Pio IX (1846-1878), luùc Töôùng Garibaldi chieám nöôùc Toøa Thaùnh vaø Thaønh Roma. Töø ñoù, caùc Vò Giaùo Hoaøng soáng trong laõnh thoå nhoû Vatican. Naêm 1979, sau ít thaùng ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng (moät vò Giaùo Hoaøng khoâng phaûi ngöôøi YÙ, sau hôn 4 theá kyû) ñaõ laáy laïi truyeàn thoáng bò giaùn ñoaïn: Cöû haønh Thaùnh Leã vaø röôùc kieäu Thaùnh Theå treân Ñaïi loä Merulana, vaøo ñuùng Ngaøy Thöù Naêm Leã Kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa, maëc duø töø naêm 1974, naày khoâng coøn laø leã buoäc taïi YÙ nöõa.

 Giaûng trong Thaùnh Leã, ÑTC noùi: Vôùi söï haõnh dieän khieâm toán chuùng ta cuøng theo Thaùnh Theå treân caùc ngaû ñöôøng cuûa Thaønh phoá, nôi ñaây ngöôøi daân soáng, vui möøng, ñau khoå... giöõa nhöõng cöûa tieäm vaø nhöõng coâng sôû, nôi dieãn ra nhöõng hoaït ñoäng haèng ngaøy. Chuùng ta seõ mang Chuùa vaøo trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta, moät cuoäc soáng bò bao vaây bôûi ngaøn thöù nguy hieåm, bò ñeø eùp bôûi nhöõng lo laéng vaø nhöõng vaát vaû, bò tieâu hao daàn daàn vôùi thôøi gian. Chuùng ta theo Ngöôøi, vöøa daâng leân Ngöôøi lôøi caûm taï cuûa chuùng ta qua nhöõng baøi haùt vaø nhöõng lôøi caàu xin.

 ÑTC coøn quaû quyeát theâm raèng: Chính Thaùnh Theå laø thuoác tröôøng sinh. Bieát bao Vò Thaùnh vaø Töû ñaïo ñaõ ñöôïc nuoâi döôõng baèng Baùnh haèng soáng naøy. Caùc ngaøi ñaõ muùc kín töø Thaùnh Theå söùc maïnh ñeå choáng cöï nhöõng thöû thaùch gay go vaø laâu daøi. Con ngöôøi cuûa naêm 2000 cuõng vaãn tieáp tuïc nuoâi soáng mình baèng Baùnh naøy, qua vieäc tham döï Bí Tích Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa.

 Ñoaøn kieäu tôùi Quaûng tröôøng Ñöùc Baû Caû. Haøo quang ñöôïc kieäu töø treân xe hoa xuoáng, ñaët treân baøn thôø tröôùc cöûa Ñeàn thôø. ÑTC, toû ra meät nhoïc nhieàu , quì caàu nguyeän yeân laëng tröôùc Thaùnh Theå. Cuøng hôïp yù vôùi Vò Chuû Chaên toaøn Giaùo hoäi, moïi ngöôøi hieän dieän: Hoàng Y, Toång Giaùm muïc, Giaùm muïc, Linh Muïc, Tu só nam nöõ vaø Giaùo daân quì goái taïi Quaûng tröôøng vaø treân Ñaïi Loä Merulana, thôø kính Chuùa vaø caûm ôn Ngöôøi luoân luoân hieän dieän vaø ñoàng haønh vôùi loaøi ngöôøi, nhö vôùi hai moân ñeä laøng Emmau xöa kia.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page