Cöû haønh leã nghi saùm hoái
trong Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá
ngaøy thöù Saùu 23.6.2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cöû haønh leã nghi saùm hoái trong Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá, ngaøy thöù Saùu 23.6.2000.

 Roma - 23.6.2000 - Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 ñang ñi vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng. Thöù Saùu 23.6.2000, ngaøy daønh cho vieäc aên naên saùm hoái. Luùc 10 giôø, trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ, trung taâm cuûa caùc hoaït ñoäng Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå, ÑHY Christoph Shoenborn, TGM Viena (AÙo quoác) thuyeát trình veà ñeà taøi: "Thaùnh Theå: vieäc trôû laïi vaø hoøa giaûi".

 Ban chieàu luùc 17 giôø, cöû haønh leã nghi saùm hoái taïi caùc ñòa ñieåm daønh cho töøng nhoùm thuoäc caùc tieáng noùi khaùc nhau; sau ñoù caùc ngöôøi tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå coù theå laõnh Bí tích hoøa giaûi.

 Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Cha Giuseppe Costanzo, TGM giaùo phaän Siracusa (ñaûo Sicilia, mieàn cöïc nam nöôùc YÙ), höôùng daãn nhoùm tieáng YÙ.

 Caùc tín höõu noùi tieáng Anh, tuï hoïp taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh döôùi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Cha Matthew Francis Ustrzycki, Giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Hamilton (Canada).

 Ñöùc Cha Jacques Perrier, Giaùm muïc Tarbes-Lourdes (Phaùp), caàu nguyeän vôùi nhoùm tieáng Phaùp trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ.

 Nhoùm Taây ban nha tuï hoïp taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû do Ñöùc Cha Juan Barrio- Barrio, TGM giaùo phaän Santiago de Compostela (Taây ban nha), höôùng daãn.

 Nhoùm tieáng Boà ñaøo nha tham döï caùc leã nghi ñöôïc cöû haønh trong Ñeàn Thôø kính Caùc Thaùnh Toâng ñoà, ôû trung taâm Roma, do Ñöùc Cha Carlos Filipe Ximenes Belo, giaùm quaûn Toâng Toøa giaùo phaän Dili, mieàn Doâng Timor, chuû toïa.

 Caùc tín höõu noùi tieáng Ñöùc tuï hoïp trong nhaø thôø Santa Maria dell'Anima, do Ñöùc Cha Walter Gasper, Thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, höôùng daãn.

 Sau cuøng Ñöùc Cha Stanislaw Rylko, Thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân, chuû toïa caùc leã nghi cho nhoùm tieáng Ba lan, trong Ñeàn thôø Thaùnh Maria cuûa Caùc Thieân Thaàn (Santa Maria degli Angeli), trung taâm Roma, keá beân nhaø Ga trung öông.

 Cuõng neân nhaéc laïi: Ñaïi hoäi Thaùnh Theå seõ keát thuùc Chuùa Nhaät 25/6/2000 baèng Thaùnh leã do ÑTC chuû teá luùc 18:30 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page