Chöùng taù soáng ñoäng
cuûa Ñöùc TGM Nguyeãn vaên Thuaän
trong Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Noùi Tieáp veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 taïi Roma - Chöùng taù soáng ñoäng cuûa Ñöùc TGM Nguyeãn vaên Thuaän.

 Roma - 24.6.2000 - Saùng thöù Naêm 22.6.2000, trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, sau khi ÑHY Jean Marie Lustiger, TGM Paris, thuyeát trình veà ñeà taøi: Thaùnh Theå, cuoäc caùch maïng bieán ñoåi ñôøi soáng con ngöôøi, xaõ hoäi vaø theá giôùi, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, ñöôïc môøi noùi leân chöùng taù cuûa ngaøi veà Thaùnh Theå. Ñaây khoâng phaûi laø laàn thöù nhaát, Ñöùc TGM ñöôïc môøi noùi chuyeän trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano. Naêm ngoaùi, ngaøi ñaõ höôùng daãn buoåi canh thöùc caàu nguyeän trong Ngaøy theá giôùi veà ôn keâu goïi. Ngaøy moàng moät thaùng Naêm naêm 2000, Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi Lao coâng theá giôùi, ngaøi coøn ñöôïc môøi höôùng daãn buoåi canh thöùc vaø cöû haønh thaùnh leã thaùnh leã cho anh chò em thôï thuyeàn.

 Trong buoåi noùi chuyeän thöù naêm vöøa qua, chöùng taù ñôøi soáng cuûa Ñöùc TGM trong hôn 13 naêm trong tuø döôùi cheá ñoä coäng saûn, ñaõ gaây nhieàu xuùc ñoäng nôi caùc ngöôøi tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå hieän dieän trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan. Vôùi gioïng caûm ñoäng, ngaøi nhaéc laïi: Ñeå toû loøng trung thaønh trieät ñeå ñoái vôùi Söù ñieäp Phuùc AÂm, ngaøi ñaõ phaûi qua 13 naêm trong caùc nhaø tuø taïi Vieät nam, töø naêm 1975 ñeán naêm 1988. Trong chín naêm, ngaøi ñaõ soáng trong coâ laäp hoaøn toaøn.

 Ñöùc TGM quaû quyeát: Trong boái caûnh cuûa kinh nghieäm khuûng khieáp naøy, ngaøi chæ tìm ñöôïc söùc maïnh nôi Thaùnh Theå maø thoâi. Nhöng laøm caùch naøo ñeå coù Thaùnh Theå? Ngaøi thuaät laïi: Toâi khoâng ñöôïc thoâng ñoàng vôùi ai caû, thoâng ñoàng vôùi caùi laøm toâi coù theå soáng coøn. Toâi khoâng theå soáng maø khoâng cöû haønh Thaùnh Theå. Nghó vaäy, toâi noùi vôùi vieân giaùm ñoác nhaø giam raèng: Vì bò ñau bao töû nhieàu, toâi caàn moät ít baùnh vaø moät ít ruôïu. Toâi caàn phaûi duøng moãi ngaøy chuùt ít vaäy thoâi, luùc thì baùnh, khi thì ruôïu.

 Nhôø caùch naày, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ coù ñöôïc chuùt baùnh vaø röôïu, ñeå coù theå cöû haønh thaùnh leã, nhöng moät caùch leùn luùt. Ngaøi noùi tieáp nhö sau: ñoái vôùi toâi ôn troïng naøy laø nguoàn maïch cuûa haïnh phuùc thaät . Khoâng coù söï naâng ñôõ vaø an uûi cuûa Thaùnh Theå, toâi ñaõ khoâng theã choáng cöï ñöôïc bieát bao thieáu thoán, choáng cöï ñöôïc nhöõng giôø phuùt trong ñoù söï chòu ñöïng vaø söï thaát voïng coù theå chieán thaéng.

 Ñöùc Cha Phanxicoâ keå tieáp: Moät söï kieän yù nghóa khaùc nöõa laø chæ trong thôøi gian vaén, anh em tuø nhaân khaùc "cuõng bò laây bôûi öôùc muoán ñöôïc röôùc Thaùnh Theå". Toâi khoâng theå queân ñöôïc söï laï luøng, söï ngaïc nhieân cuûa anh em nhaø giam, khi hoï thaáy caùc tuø nhaân coâng giaùo bình thaûn vaø khi hoï ñöôïc bieát, duø bò kieåm soaùt nghieâm ngaët nhö vaäy, maø toâi coù theå cöû haønh Thaùnh Theå. Ñöùc TGM nhaán maïnh theâm raèng: nhaø giam trôû neân nhö moät tröôøng hoïc daïy caàu nguyeän.

 Ñöùc TGM cöû haønh Thaùnh leã nhö theá naøo? Trong baøi noùi chuyeän treân ñaây, ngaøi khoâng nhaéc ñeán; nhöng trong Cuoán saùch "Naêm chieác baùnh vaø hai con caù" (ñöôïc dòch ra nhieàu tieáng khaùc nhau) vaø trong caùc baøi suy ngaém Tuaàn Tónh Taâm ñaàu Muøa Chay naêm taïi Vatican, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma, ngaøi ñaõ keå nhö sau: Chæ vaøi gioït röôïu vaø moät gioït nöôùc trong baøn tay, vôùi chuùt baùnh, ngaøi ñaõ ñoïc lôøi truyeàn pheùp, roài röôùc leã ngay, hoaëc ñeå laïi ñeå chaàu, khi coù theå vaø khoâng lieàu bò khaùm phaù. Khi truyeàn pheùp theâm ñöôïc baùnh thaùnh khaùc, ngaøi cho vaøo hoäp dieâm (hoâïp queït) hay bao thuoác laù, roài chuyeån kín ñaùo cho anh em tuø nhaân coâng giaùo, khi coù theå. Ñaây cuõng laø thaùnh leã cuûa nhieàu vò bò giam trong tuø, thôøi Giaùo hoäi sô khai, cuõng nhö thôøi caùc cheá ñoä chính trò baùch haïi ñaïo thôøi nay.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page