Vaøi nhaän ñònh cuûa caùc vò tham döï
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh cuûa caùc vò tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 taïi Roma.

 Roma - 22.6.2000 - Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 trong Naêm Toaøn xaù ñang thu löôïm nhöõng thaønh quaû cuï theå. Trong baøi giaûng khai maïc Chuùa nhaät 18.6.2000, ÑTC ñaõ xin caùc tín höõu, caùch rieâng caùc treû em, caùc beänh nhaân, caùc nöõ tu chieâm nieäm caàu nguyeän, ñeå Ñaïi Hoäi ñem laïi nhieàu ôn ích thieâng lieâng cho coäng ñoàng Giaùo Hoäi. Tieáng noùi vaø chöùng taù cuûa nhieàu vò tham döï cho chuùng ta thaáy: Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå ñang ñem laïi moät luoàng gioù môùi trong Giaùo hoäi, trong luùc naøy vaø trong töông lai nöõa. Cha Antonini (truyeàn giaùo taïi Nga) - maø chuùng toâi ñaõ coù dòp nhaéc ñeán trong baøi tröôùc ñaây - nhaán maïnh raèng: Ñaïi hoäi Thaùnh Theå khoâng phaûi chæ trong tuaàn naøy, nhöng caàn phaûi keùo daøi trong suoát ñôøi soáng cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ; chuùng ta ñöøng queân ñi tính caùch haèng ngaøy cuûa Thaùnh Theå.

 Thöù Ba 20.6.2000, raát ñoâng ngöôøi haønh höông, noùi tieáng Taây Ban nha, tuï hoïp trong Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû, ñeå döï thaùnh leã do ÑHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM Madrid, Chuû tòch HÑGM Taây ban nha, chuû teá.

 Trong soá caùc ngöôøi haønh höông, coù caû Ñöùc Cha Luigi Moretti, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Roma. Ngaøi quaû quyeát: Thaùnh Theå laø chính Chuùa Gieâsu, laø traùi tim, laø ñieåm tham khaûo thieát yeáu cuûa Kinh Tin Kính vaø laø kinh nghieäm trung taâm cuûa ñöùc tin chuùng ta. Thaùnh Theå taïo neân moät bieåu loä cao caû nhaát cho chuùng ta, ñeå coù cô hoäi gaëp Chuùa Kitoâ phuïc sinh vaø ñi vaøo trong hieäp thoâng vôùi Ngöôøi.

 Ñöùc Giaùm muïc noùi tieáp: Toâi tin raèng caùch theá duy nhaát ñeå laøm cho giôùi treû hieåu yù nghóa Thaùnh Theå, taïo neân bôûi cô hoäi ñöôïc laøm cho hoï laïi gaàn moãi ngaøy moãi nhieàu hôn vôùi Chuùa, bôûi vì chính Chuùa noùi veà mình nhö laø "Cuûa aên ñaõ ñöôïc ban cho vaø Baùnh ñaõ ñöôïc veõ ra". Vì theá Thaùnh Theå laø moät cuoäc gaëp gôõ thöïc söï vôùi Chuùa Gieâsu, bieán coá ñöôïc thöïc hieän trong luùc Chuùa hieán thaân cho Chuùa Cha, ñeå ban cho chuùng ta moät phaåm giaù môùi, moät ñôøi soáng thaät. Ñöùc Cha Moretti keát thuùc: Giôø ñaây chuùng ta gaëp laïi nhau ñeå soáng giôø phuùt thuaän tieän, ñeå ñeà cao moät laàn nöõa kinh nghieäm cuûa Chuùa Gieâsu-Thaùnh Theå, nhö ÑTC ñaõ noùi: ñaây laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù. Vì theá taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa chuùng ta phaûi höôùng veà öôùc muoán ñaët Thaùnh Theå vaøo trung taâm cuûa kinh nghieäm toân giaùo, cuûa loøng suøng kính vaø cuûa ñöùc tin chuùng ta.

 Cha Gennaro Mujica, Doøng Thaùnh Phanxicoâ, ngöôøi Mexicoâ, ñaõ nhaän ñònh nhö sau: Caàn nhaán maïnh raèng: Thaùnh Theå laø moät cöû chæ, moät haønh ñoäng tình yeâu lôùn hôn caû cuûa Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi. Chuùa ñaõ hy sinh ñeán ñoä ban cho nhaân loaïi söï soáng môùi.

 Nhö vaäy, Chuùa Kitoâ ñaõ giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi toäi loãi vaø ñoàng thôøi daãn hoï ñeán vieäc phoå bieán söï quan troïng cuûa daáu hieäu Tình Yeâu naøy cho moïi ngöôøi. Thaùnh Theå laø vieäc hoaøn taát Maàu nhieäm nhaäp theå: Thieân Chuùa trôû neân con ngöôøi vaø Thaùnh Theå laøm cho bieán coá naøy ñöôïc hoaøn toaøn. Toâi tin raèng Thaùnh Theå laø moät cuûa aên cho moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy. Söùc maïnh cuûa Tình yeâu Thieân Chuùa thöïc ra coù theå vöôït thaéng moïi giôùi haïn maø nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöùc tin ñaët ra. Ñieàu toát ñeïp nhaát laø hieåu raèng Tình Yeâu lôùn lao naøy ñöôïc daønh cho moïi ngöôøi. Toâi xaùc tín raèng Thaùnh Theå coù theå ñoaøn keát moïi ngöôøi.

 Coäng ñoàng tuï hoïp chung quanh ÑTC Chuùa nhaät vöøa qua taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ laø moät chöùng taù hieån nhieân. Taát caû caùc daân toäc thuoäc moïi tieáng noùi, maàu da, vaên hoùa, ... hoïp nhau thaønh Ñaïi Gia ñình: gia ñình Daân Chuùa.

 Nöõ Tu Consuelo Ferrando, thuoäc Doøng caùc Nöõ tu Thaùnh Gia ôû Bordeaux, beân Phaùp. Chò ñeán töø Thaønh phoá Valencia (Taây ban nha), nhöng töø 12 naêm nay soáng taïi Marino (gaàn Roma). Chò cho bieát nhö sau: Vieäc cöû haønh Toaøn xaù laøm cho chuùng ta nhôù laïi 2000 naêm Chuùa Gieâsu sinh ra. Thaùnh Theå, vì theá, laø moät toång hôïp taát caû ñôøi soáng Chuùa Gieâsu, laø trung taâm cuûa Naêm Thaùnh. Luùc Chuùa Gieâsu beõ baùnh vaø noùi: "Caùc con haõy caàm laáy maø aên: ñaây laø mình Ta" laø luùc toät ñieåm cuûa ñôøi soáng Ngöôøi vaø laø yù nghóa cuûa Vieäc Cöùu chuoäc. Thöïc ra, vieäc Laäp Thaùnh Theå baùo tröôùc Cuoäc Töû naïn vaø Phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Hôn nöõa Thaùnh Theå taïo neân trung taâm cuûa Toaøn xaù, bôûi vì Chuùa Kitoâ tieáp tuïc ôû giöõa loaøi ngöôøi, cuõng nhö Ngöôøi ñaõ ôõ giöõa hoï caùch ñaây 2000 naêm. Chính vì ñoù, moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi ñeå cho Ngöôøi vaøo trong ñôøi soáng cuûa mình.

 Nöõ Tu Consuelo Ferrando keát thuùc: Toâi quyeát ñònh tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá naøy, bôûi vì toâi muoán tuyeân xöng vaø cöû haønh ñöùc tin cuûa toâi moät caùch coäng ñoàng hôn. Thöïc söï ñaây laø moät bieán coá ñoaøn keát taát caû caùc tín höõu vaø thöïc hieän yù muoán hieäp nhaát cuûa ÑTC.

 Nöõ Tu Flora, ngöôøi Mexico, ñaõ giaûi thích veà ñeà taøi Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå: Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát, Baùnh cho söï soáng môùi, nhö sau: Toâi raát thích phaàn thöù hai cuûa ñeà taøi naøy, bôûi vì toâi tin chaéc raèng Thaùnh Theå laø cuûa aên nuoâi soáng cho moãi ngöôøi chuùng ta, taïo neân söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu trong ñôøi soáng chuùng ta. Chuùa Kitoâ luoân luoân gaàn guõi toâi. Toâi coù theå tieán böôùc khoâng sôï gaëp nhöõng khoù khaên, bôûi vì toâi bieát raèng nhôø söï hieän dieän cuûa Thaùnh Theå Chuùa, moïi vaán ñeà seõ ñöôïc giaûi quyeát. Toâi quyeát ñònh tham döï Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå naøy vaø tham döï taát caû caùc bieán coá lieân keát vôùi Ñaïi hoäi, cho ñeán ngaøy sau cuøng: nhaát laø thaùnh leã ñoàng teá do ÑTC chuû teá Chuùa nhaät tôùi ñaây. Phaàn caûm ñoäng hôn caû cuûa nhöõng ngaøy ñaàu naøy laø vieäc Tröng Baøy Mình Thaùnh Chuùa, trong leã nghi khai maïc Ñaïi hoäi, vôùi söï hieän dieän vaø caáu nguyeän soát saéng trong yeân laëng cuûa ÑTC. Luùc ñoù söï yeân laëng lan traøn caû Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, cho chuùng ta thaáy roõ giaù trò cuûa Ñaïi Toaøn xaù vaø cuûa Thaùnh Theå Chuùa Kitoâ ñoái vôùi toaøn Daân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page