ÑHY Chicago chia seû
taïi Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑHY Chicago chia seû taïi Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47.

 Vatican - (CWN 20/6/2000) - Thöù Ba (20/6/2000), caùc tham döï vieân Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá thöù 47 ñaõ hoïp maët taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano ñeå nghe caùc baøi thuyeát trình vaø giaùo lyù veà thaùnh theå.

 Moät trong caùc thuyeát trình vieân laø ÑHY Francis George, TGM Chicago, taäp trung vaøo ñeà taøi Söï Hieän Dieän qua Thaùnh Theå cuûa Chuùa Gieâsu giöõa con ngöôøi. Baøi thuyeát trình baèng tieáng YÙ ñaõ ñöôïc thoâng dòch cuøng luùc sang nhieàu thöù tieáng khaùc nhau ñeå moïi ngöôøi coù theå hieåu noäi dung baøi chia seû cuûa ÑHY. ÑHY George ñaõ noùi nhö sau: "Ñöôïc nuoâi döôõng bôûi Mình vaø Maùu cuûa Chuùa Gieâsu, kitoâ höõu phaûi bieán ñoåi xaõ hoäi toaøn caàu. Thaùnh Theå chính laø nguoàn maïch cho chuùng ta söï can ñaûm ñeå ñi truyeàn giaùo. Xöû duïng söï töï do cuûa mình, ngöôøi Kitoâ phaûi daâng hieán troïn veïn ñeå thaùnh hieán hoï trôû neân coâng cuï phuïc vuï cho ngöôøi khaùc". Tuy nhieân, cuõng theo ÑHY TGM Chicago, vieäc hieåu sai nghóa quyeàn töï do con ngöôøi (human freedom) cuõng laø yeáu toá goùp phaàn gaây neân nhöõng vaán naïn nghieâm troïng treân theá giôùi ngaøy nay. Cuï theå laø cuoäc khuûng hoaûng trong ñôøi soáng hoân nhaân cuõng nhö trong ñôøi soáng thaùnh hieán treân theá giôùi ngaøy nay".

 Sau ÑHY Francis George, oâng Jean Vanier, ngöôøi saùng laäp Coäng Ñoàng "Chieác taøu OÂng Noe" (L'Arche), chuyeân phuïc vuï cho ngöôøi taät nguyeàn, cuõng chia seû suy tö cuûa oâng veà Thaùnh Theå vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Chuùng ta phaûi nhaän ra söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu qua nhöõng ngöôøi taät nguyeàn. Tuy nhieân ñeå nhaän ra söï hieän dieän ñoù, chuùng ta phaûi khaùm phaù ra söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu trong Thaùnh Theå".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page