Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø quan ngaïi
vì tình traïng thieáu linh muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø quan ngaïi vì tình traïng thieáu linh muïc.

 Hoa Kyø (New York) - (Zenit 19/6/2000) - Vôùi toång soá 60 trieäu ngöôøi coâng giaùo taïi Hoa Kyø hieän nay, daân soá coâng giaùo taïi nöôùc naøy taêng 1/3 trong voøng 35 naêm vöøa qua, tuy nhieân ñieàu laøm cho caùc giaùm muïc Hoa Kyø quan taâm nhaát hieän giôø laø tình traïng thieáu linh muïc vaø söï giaûm suùt ôn goïi.

 Trong khoùa hoïp muøa xuaân môùi ñaây taïi thaønh phoá Milwaukee, caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ phaân tích keát quaû cuoäc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän trong voøng hai naêm vöøa qua. Baûn baùo caùo cho thaáy töø naêm 1965 cho ñeán hieän giôø, soá linh muïc taïi Hoa Kyø giaûm 20%. Soá chuûng sinh ñang theo hoïc taïi caùc chuûng vieän laø 3,500, nhöng con soá naøy coøn thaáp hôn soá chuûng sinh caùch ñaây 30 naêm. Trong khi ñoù, soá ngöôøi coâng giaùo di daân sang Hoa Kyø, nhaát laø töø caùc nöôùc Chaâu Myõ La Tinh, laïi ngaøy moät nhieàu theâm vaø caøng laøm taêng soá tín höõu caàn ñöôïc saên soùc muïc vuï trong khi linh muïc thì khan hieám. Cuõng neân ghi nhaän raèng, soá linh muïc Hoa Kyø giaûm suùt trong 35 naêm qua bao goàm caû nhöõng linh muïc ñaõ boû laøm muïc vuï sau Coâng Ñoàng Vatican II. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ôn goïi taïi Hoa Kyø taêng ñoâi chuùt, vaø coù theå noùi nhieàu giaùo phaän ñang ôû trong muøa xuaân cuûa ôn goïi.

 Ñöùng tröôùc tình traïng naøy, caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø xaùc ñònh raèng caùc ngaøi seõ ñaëc bieät chuù yù tôùi caùc noã löïc nhaém gia taêng ôn goïi. ÑTGM Charles Chaput cuûa Denver cuõng ñeà nghò laø caùc linh muïc neân daønh nhieàu thì giôø hôn cho coâng taùc muïc vuï, caàu nguyeän, ban caùc bí tích; vaø trao coâng taùc quaûn trò cho caùc giaùo daân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page