Ñöùc Cha Edward Michael Egan
chính thöùc nhaän chöùc vuï TGM New York

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Cha Edward Michael Egan chính thöùc nhaän chöùc vuï TGM New York.

 Hoa Kyø (New York) - (Reuters 19/6/2000) - Ñöùc Cha Edward Michael Egan, 63 tuoåi, ñaõ chính thöùc veà nhaän chöùc vuï TGM New York, thay theá ÑHY John O'Connor, ngöôøi qua ñôøi ngaøy 3 thaùng 5/2000 vì beänh ung thö. Leã nhaän chöùc ñaõ dieãn ra vaøo hoâm thöù Hai (19/6/2000) vôùi thaùnh leã troïng theå taïi nhaø thôø chính toøa Thaùnh Patrick cuûa TGP New York.

 Khoaûng 3 ngaøn quan khaùch vaø giaùo daân ñeán döï leã, trong soá naøy coù caùc vò TGM Boston, Washington vaø Chicago, 700 linh muïc, ñaïi dieän coäng ñoaøn Do Thaùi vaø Hoài Giaùo, caùc chính trò gia nhö phu nhaân toång thoáng Rodham Clinton, thoáng ñoác George Pataki vaø thò tröôûng Rudolph Giuliani cuûa New York. Tröôùc thaùnh leã coù cuoäc röôùc kieäu keùo daøi 40 phuùt. ÑTGM Gabriel Montalvo, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Hoa Kyø, ñaõ ñoïc thö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm Ñöùc Cha Egan laøm vò TGM thöù 9 cuûa New York. Thö naøy coù ñoaïn ghi nhö sau: "Giöõa luùc chuùng ta ñau buoàn vì ra ñi cuûa ngöôøi anh em ñaùng kính laø ÑHY John O'Connor… chuùng ta ñaõ choïn ñöôïc huynh ñeä, moät vò chuû chaên ñaày kinh nghieäm vaø thoâng thaïo caùc vaán ñeà cuûa giaùo hoäi… ñeå thay vaøo choã troáng taïi toøa TGM New York." Sau phaàn ñoïc thö boå nhieäm, Ñöùc Cha Egan ñaõ nhaän muõ vaø gaäy TGM, trôû thaønh vò chuû chaên cuûa khoaûng 2 trieäu 400 ngaøn tín höõu coâng giaùo cuûa TGP New York.

 Trong baøi giaûng thaùnh leã nhaân dòp naøy, Ñöùc taân TGM ñaõ ñeà caäp tôùi caùc ñeà taøi maø trong ñoù coù caû vaán ñeà kyø thò, naïn ngheøo ñoùi vaø y teá. Ñöôïc bieát, trong baøi ñieáu dòp leã an taùng vò tieàn nhieäm cuûa mình, ÑTGM Egan ñaõ ñeà caäp tôùi moät trong nhöõng di saûn maø ÑHY John O'Connor ñaõ ñeå laïi, ñoù laø caùc noã löïc baûo veä söï soáng vaø choáng phaù thai. Vì theá ngöôøi ta troâng ñôïi laø vò taân TGM New York seõ tieáp tuïc baûo veä laäp tröôøng cuûa giaùo hoäi gioáng nhö vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi. Trong quaù khöù, ngaøi cuõng ñaõ nhieàu laàn ñuïng ñoä vôùi caùc chính trò gia vaø caùc laõnh tuï ñòa phöông trong caùc vaán ñeà nhö phaù thai vaø quyeàn cuûa giôùi ñoàng tính luyeán aùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page