Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47
"laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 naøy "laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù".

 Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác teá laàn thöù 47 taïi Roma keùo daøi trong voøng moät tuaàn leã, töø 18 ñeán 25 thaùng 6/2000. Coù theå noùi, ñaây laø tuaàn leã daønh rieâng cho vieäc hoïc hoûi, suy tö vaø caàu nguyeän tröôùc Thaùnh Theå. Giaùo hoäi hoaøn caàu vaø caû theá giôùi höôùng nhìn veà Roma, nôi ñang cöû haønh Ñaïi Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå vaø Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000.

 ÑTC Gioan Phaoloâ II goïi Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 naøy "laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù". Lyù do thaàn hoïc thaät nhieàu vaø ñaày yù nghóa.

 Trong dòp kyû nieäm 2000 naêm Chuùa Gieâsu sinh haï taïi Betlem vaø sinh soáng taïi Nagiareth, nhaân tính cuûa Ngöôøi vaãn haáp daãn taâm hoàn caùc tín höõu Kitoâ. "Ngoâi Lôøi nhaäp Theå, sinh bôûi Ñöùc Trinh Nöõ Maria" (Et Verbum, caro factum est - Ave verum Corpus natum de Maria Virgine), ÑTC ñaõ nhaéc laïi vaø giaûi thích, trong baøi giaûng khai maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå Chieàu Chuùa nhaät 18/06/2000, lôøi môû ñaàu cuûa Phuùc AÂm Thaùnh Gioan vaø baøi ca cuûa Giaùo hoäi tröôùc Thaùnh Theå.

 Ñaây taát caû laø maàu nhieäm cuûa Tình Yeâu Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi: Ngöôøi nhaäp theå ñeå neân gioáng moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Ngöôøi trôû neân gioáng chuùng ta ñeå laøm cho chuùng ta neân gioáng Ngöôøi. Ñaây laø phaåm giaù cao caû cuûa moãi moät con ngöôøi.

 Thaùnh Theå laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Giaùo hoäi, cuûa Ñaïi Toaøn xaù vaø cuûa theá giôùi. Duø muoán, duø khoâng, ñaây laø thöïc taïi coù söùc bieán ñoåi vaø canh taân Kitoâ giaùo.

 Khoâng coù Thaùnh Theå, khoâng coù Giaùo hoäi vaø ngöôïc laïi: khoâng coù Giaùo hoäi, cuõng khoâng coù Thaùnh Theå. Chuùa Gieâsu, Baùnh haèng soáng - Chuùa Gieâsu laø Söï Soáng, trôû neân "cuûa aên" vaø "cuûa uoáng" ñem ôn cöùu roãi cho nhaân loaïi. Chính Chuùa Gieâsu Thaønh Nagiareth ñaõ quaû quyeát nhö vaäy nhieàu laàn. Chính Ngöôøi laø söùc soáng vaø söï naâng ñôõ ñích thöïc cuûa con ngöôøi.

 Coâng vieäc chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn xaù ñaõ dieãn ra nhaân Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn - Vieäc cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù cuõng nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñoïc laïi nhöõng lôøi kinh chuaån bò vaø kinh Naêm Thaùnh do chính ÑTC soaïn, chuùng ta thaáy roõ söï kieän naøy. Sau Naêm Ñaïi Toaøn xaù, vieäc laøm chöùng cho ñôøi soáng Kitoâ cuõng nhaân danh Chuùa Ba Ngoâi cöïc Thaùnh. Ñaây chính laø moät cuoäc khôûi hoaøn vinh quang cuûa Chuùa Ba Ngoâi trong Naêm Thaùnh 2000 naøy vaø cuõng seõ laø cuoäc khôûi hoaøn vinh quang cuûa Thaùnh Theå trong Naêm Toaøn xaù. "Thaùnh Theå laø traùi tim, laø trung taâm cuûa Naêm Thaùnh".

 Caùc leã nghi long troïng ñöôïc cöû haønh kính Thaùnh Theå taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø taïi caùc Ñeàn thôø caû ôû Roma trong Tuaàn leã naøy laø nhö baøi ca Thaùnh Theå cuûa toaøn Giaùo hoäi tuï hoïp chung quanh ÑTC, ñeå soáng laïi cuoäc khôûi hoaøn vinh quang cuûa Thaùnh Theå trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy.

 Ñoái vôùi Giaùo hoäi ñang soáng Naêm Toaøn xaù , bieán coá Thaùnh Theå naøy khoâng nhöõng ñaùnh daáu hieän taïi maø thoâi, nhöng caû töông lai nöõa. Tuï hoïp chung quanh Thaùnh Theå, Bí tích Tình yeâu, taát caû coäng ñoàng Kitoâ ôû Roma vaø treân caû theá giôùi tìm laïi ñöôïc söï haêng say thieâng lieâng vaø söùc maïnh cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng.

 Chæ coù Thaùnh Theå maø thoâi môùi neâu chæ cho chuùng ta nhöõng con ñöôøng môùi cuûa toaøn xaù: con ñöôøng tieán ñeán vieäc thaùnh hoùa baûn thaân vaø coäng ñoàng, con ñöôøng tieán ñeán hieäp thoâng, chia seû vaø tình lieân ñôùi nhaân loaïi.

 Chæ töø Baùnh Thaùnh naøy, môùi coù theå chieáu saùng vaøo nôi toái taêm cuûa theá giôùi ngaøy nay vaø coù theå laøm cho chuùng ta caûm thaáy coù moät caùi nhìn môùi veà lòch söû, phaùt xuaát töø nhöõng bieán coá cuûa Betlem, cuûa Nagiareth vaø cuûa Gieârusalem. Cuoäc haønh höông Thaùnh ñòa cuûa ÑTC khoâng phaûi chæ laø moät söï thoõa maõn loøng suøng ñaïo rieâng cuûa ngaøi, nhöng coøn laø moät baøi hoïc noùi leân yù nghóa saâu xa cho moãi tín höõu Kitoâ vaø cho caû theá giôùi: Trôû veà nguoàn goác cuûa Kitoâ giaùo, ñeå taùi laäp moïi söï trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu theá duy nhaát, Chuùa cuûa Vuõ truï vaø cuûa Lòch söû".

 Taát caû caùc bieán coá Thaùnh ñòa ñaõ ñem laïi moät boä maët môùi cho lòch söû. Lòch söû naøy, laø lòch söû con ngöôøi, ñaõ trôû neân lòch söû Thieân Chuùa. Nhö vaäy, Thieân Chuùa vaø con ngöôøi trong Ngoâi Lôøi nhaäp theå, sinh bôûi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñaõ cuøng nhau trôû laïi ñoàng haønh, khôûi söï töø Nhaø Tieäc li ôû Gieârusalem.

 Cuoäc haønh trình naøy seõ tieáp tuïc cho ñeán taän theá. Vì chính Chuùa ñaõ höùa nhö vaäy: "Cha seõ ôû laïi vôùi caùc con cho ñeán taän theá" (Mt 28, 20) vaø Ngöôøi ôû laïi maõi maõi trong Giaùo hoäi, caùch rieâng trong Bí tích Thaùnh Theå. "Con tuyeân xöng Chuùa ñaõ cheát ñi, ñaõ soáng laïi vaø leân trôøi, cho ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi trong vinh quang". Ñoù laø Lôøi Giaùo hoäi tuyeân xöùng ñöùc tin sau khi ñoïc lôøi truyeàn Thaùnh Theå moïi ngaøy trong Thaùnh leã.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page