Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47
Thaùnh Theå, söùc maïnh bieán ñoåi xaõ hoäi
vaø xaây döïng moät neàn vaên minh Tình yeâu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47: Thaùnh Theå, söùc maïnh bieán ñoåi xaõ hoäi vaø xaây döïng moät neàn vaên minh Tình yeâu.

 Trong cuoäc hoïp baùo tröôùc ngaøy khai maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå thöùù 47, Ñöùc TGM Cesare Nosiglia, phoù Toång ñaïi dieän giaùo phaän Roma, chuû tòch UÛy Ban Toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå cuûa giaùo phaän Roma, quaû quyeát raèng: Nhöõng ai khoâng coù ñöùc tin, thì nhìn vaøo Thaùnh Theå nhö moät vieäc suøng kính cuûa ngöôøi coâng giaùo hay laø moät coâng vieäc noäi boä cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo maø thoâi. Vì theá, boån phaän cuûa chuùng ta laø minh chöùng baèng vieäc laøm laø: söï thaät khoâng phaûi nhö vaäy; traùi laïi Bí Tích Thaùnh Theå coù söùc bieán ñoåi theá giôùi: moät theá giôùi, ñöôïc hoïa theo kieåu maãu Thaùnh Theå, "Baùnh ban söï soáng môùi".

 Ñöùc TGM nhaán maïnh theâm nhö sau: Toâi tin chaéc raèng, trong thôøi gian chuaån bò bieán coá quan troïng maø ÑTC goïi laø Bieán Coá trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù, cuøng vôùi ÑHY Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän, caùc Giaùm muïc phuï taù, caùc Linh muïc, Tu só Nam Nöõ vaø anh chò em giaùo daân trong giaùo phaän, Ñaïi hoäi Thaùnh Theå seõ laø cô hoäi raát quan troïng, raát thích hôïp, ñeå ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi thieâng lieâng cuûa con ngöôøi vaø cuûa theá giôùi ngaøy nay. Goïi Ñaïi Hoäi laø "trung taâm cuûa Ñaïi Toaøn xaù", khoâng phaûi laø moät tình côø. Lôøi quaû quyeát naày cuûa ÑTC noùi leân yù nghóa ñích thöïc cuûa ñeà taøi caàu nguyeän vaø suy tö trong nhöõng Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå: "Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát, Baùnh ban söï soáng môùi". Ñeà taøi naøy phuø hôïp vôùi ñeà taøi cuûa Naêm Thaùnh. Bí tích Thaùnh Theå ñem ñeán cho chuùng ta söï hieän dieän lieân læ cuûa Ngoâi Lôøi nhaäp theå, nhaäp theå ñeå ban chính mình cho nhaân loaïi. Vaø yeáu toá naøy bao goàm moät giaù trò coâng coäng. Töø Thaùnh Theå, Giaùo hoäi ruùt ra lyù do, söùc maïnh vaø kieåu maãu ñeå coå voõ moät neáp soáng "caùch maïng", moät neàn vaên hoùa cuûa söï hieán thaân cho tha nhaân, cuûa töï nguyeän, cuûa phuïc vuï... nhaèm tieán ñeán moät söï taêng tröôûng ñích thöïc vaø toaøn dieän cuûa moãi moät con ngöôøi.

 Noùi toùm laïi töø Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ phaùt xuaát neàn vaên minh cuûa Tình yeâu vaø söùc maïnh thuùc ñaåy coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi. Khi cöû haønh Thaùnh Theå Giaùo hoäi gieo moät maàm soáng cuûa ñôøi soáng môùi trong taâm hoàn caùc tín höõu cuõng nhö trong ñôøi soáng xaõ hoäi, qua chöùng taù cuûa caùc tín höõu naøy ...

 Chöông trình cuûa Tuaàn Ñaïi hoäi Thaùnh Theå ñaõ ñöôïc phaùc hoïa theo chieàu kích treân ñaây: Thaùnh Theå, nguoàn maïch cuûa vaên hoùa - Thaùnh Theå: ôn trôû laïi vaø hoøa giaûi - Thaùnh Theå: söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ giöõa nhaân loaïi. Ngoaøi vieäc hoïc hoûi giaùo lyù veà caùc ñeà taøi treân ñaây, vieäc caàu nguyeän vaø suy tö laø ñieåm thieát yeáu cuûa Ñaïi hoäi Thaùnh Theå. Vì theá trong caùc giaùo xöù, seõ coù leã nghi chaàu Thaùnh Theå lieân læ ñeâm ngaøy trong suoát Tuaàn leã cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå.

 Ñöùc TGM Nosiglia coøn nhaán maïnh ñeán moät chieàu kích khaùc nöõa cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå: Ñaây laø bieán coá cuûa toaøn daân, bôûi vì khoâng nhö caùc Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc giôùi, caùc loaïi, caùc nhoùm khaùc, taát caû Daân Chuùa ñöôïc môøi tham döï. Chuùng ta seõ thaáy nhieàu ñoaøn theå ngöôøi lôùn, nhieàu Hoäi ñoaøn ñaïo, nhieàu treû em, nhaát laø caùc treû em röôùc leå laàn ñaàu trong naêm nay, nhieàu ñoaøn theå thanh nieân, nhieàu Giaùm muïc ñaïi dieän cho 90 HÑGM treân caû theá giôùi, nhieàu Linh muïc, Tu só Nam, Nöõ... tham döï vaøo Bieán Coá naøy, bieán coá cuûa toaøn Giaùo hoäi.

 Dó nhieân caùc beänh nhaân cuõng seõ giöõ moät vai troø quan troïng trong nhöõng ngaøy Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå. Ñeå chuaån bò vieäc tham döï tích cöïc cuûa caùc beänh nhaân, caùc linh muïc, caùch rieâng vò coù traùch nhieäm taïi caùc giaùo xöù, caùc vò tuyeân uùy caùc beänh vieän, caùc Nöõ tu y taù... ñaõ vieáng thaêm, ñeå chuaån bò veà ñaøng thieâng lieâng cho caùc ngöôøi ñau yeáu, taøn taät, ñeå hoï coù theå tham döï caùc cuoäc cöû haønh cuûa Ñaïi Hoäi. Ngoaøi caùc beänh nhaân, coøn coù söï tham döï cuûa caùc ngöôøi ngheøo. Vaø ñeå ghi nhôù Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå cuûa Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000, moät nhaø ñoùn tieáp keá beân Nhaø Ga xe löûa Roma, daønh cho caùc ngöôøi ngheøo khoå, caùc ngöôøi di cö, tò naïn, khoâng nhaø cöûa, seõ ñöôïc khaùnh thaønh vaøo chieàu thöù Ba 20.6.2000.

 Moät yeáu toá quan troïng khaùc laø söï hieän dieän nhieàu laàn cuûa ÑTC trong Tuaàn leã Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå: Taát caû boán laàn. Ngaøi chuû toïa leã nghi haùt Kinh Chieàu Chuùa nhaät 18/06/2000, luùc 18:30, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå khai maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47. Ngaøi giaûi thích giaùo lyù veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå, trong buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 21.6.2000, cho caùc ñoaøn haønh höông - Ngaøi chuû teá Thaùnh Leã kính "Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ" (Corpus Domini) vaø sau ñoù chuû toïa cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan ñeán Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, vaøo chieàu thöù Naêm 22.6.2000. Sau cuøng ÑTC chuû teá Thaùnh Leã beá maïc, ñöôïc goïi laø "Thaùnh Leã Traïm Döøng" (Statio Orbis) vaøo Chuùa nhaät 25.6.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Söï hieän dieän cuûa ÑTC noùi leân taàm möùc quan troïng maø ngaøi ñaõ lieân keát Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá vôùi Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000: "Naêm daønh rieâng cho Thaùnh Theå".

 Rieâng veà giaùo daân, Ñöùc Cha Nosgilia nhaän xeùt nhö sau: Trong nhöõng naêm vöøa qua, cuõng nhôø vaøo vieäc giaûng daïy giaùo lyù, nhöõng neàn taûng chaéc chaén veà vieäc toân suøng Thaùnh Theå ñaõ vaø ñang giuùp ngöôøi giaùo daân trong caùc coäng ñoàng giaùo xöù trôû veà laïi vôùi nhöõng truyeàn thoáng raát ích lôïi xöa kia: vieäc chaàu Thaùnh Theå chung vaø vieáng Thaùnh Theå rieâng. Taïi nhieàu giaùo xöù, linh muïc ñaõ boû maát nhöõng truyeàn thoáng naøy vaø thay theá baèng thaùnh leã ban chieàu. Vì theá vieäc chaàu Thaùnh Theå chung vaøø vieáng Thaùnh Theå rieâng, ñaõ bò queân laõng nhieàu, caùch rieâng nôi giôùi treû. Ai cuõng bieát raèng: Vieäc suøng kính Thaùnh Theå gia taêng ñöùc tin vaø loøng ñaïo cuûa caùc tín höõu.

 Ñöùc Cha quaû quyeát theâm raèng: cho duø coù nhöõng tieán boä raát nhanh choùng veà kyõ thuaät vaø khoa hoïc... con ngöôøi ngay nay vaãn ñoùi khaùt Thieân Chuùa vaø ñi tìm moät caùi gì thieâng lieâng cho taâm hoàn. Vaø ngaøi keát luaän: Traùch nhieäm cuûa caùc coäng ñoàng giaùo xöù, caùch rieâng cuûa caùc vò chuû chaên... daãn ñöa con ngöôøi thôøi nay ñeán nguoàn maïch söï soáng thieâng lieâng, "Baùnh ban söï soáng môùi", khoâng nhöõng cho caùc ngöôøi coâng giaùo, nhöng cho taát caû nhaân loaïi, vì Chuùa Gieâsu Kitoâ, laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát , vì chæ mình Ngöôøi ñaõ hy sinh söï soáng cho nhaân loaïi, vì chæ mình Ngöôøi laø Söï Thaät, laø Con Ñöôøng vaø laø Söï soáng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page