ÑTC Gioan Phaoloâ II
choïn ñeà taøi cho Ngaøy Quoác Teá Hoøa Bình
muøng 1 thaùng Gieâng naêm 2001

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II choïn ñeà taøi cho Ngaøy Quoác Teá Hoøa Bình, muøng 1 thaùng Gieâng naêm 2001.

 Tin Vatican (Va.17.6.2000): "Ñoái thoaïi giöõa caùc neàn vaên hoùa ñeå phuïc vuï cho neàn vaên minh cuûa tình thöông vaø cuûa hoøa bình", ñoù laø chuû ñeà ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II choïn cho Ngaøy Quoác Teá Hoøa Bình, laàn thöù 34, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng naêm 2001.

 Lieân Hieäp Quoác cuõng ñaõ tuyeân boá naêm 2001 laø Naêm Quoác Teá cuûa Vieäc Ñoái Thoaïi giöõa caùc neàn Vaên Minh. Vì theá naêm 2001 laø dòp thuaën tieän ñeå suy tö veà nhöõng neàn taûng cuûa vieäc ñoái thoaïi, cuõng nhö veà nhöõng haäu quaû vaø nhöõng lôïi ích maø nhaân loaïi coù theå ruùt ra töø nhöõng nguyeân taéc neàn taûng cuûa ñoái thoaïi.

 Vaøo khôûi ñaàu theá kyû thöù 21, nhöõng neàn Vaên Hoùa treân theá giôùi, vôùi söï khaùc bieät vaø söùc soáng phong phuù cuûa chuùng, keát thaønh nguoàn maïch cuûa nieàm hy voïng, vöøa ñoàng thôøi cuõng laø nguoàn gaây neân lo sôï. Ngöôøi ta mong muoán sao cho vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc neàn Vaên Hoùa, laø moät vieäc ñoái thoaïi côûi môû, chaân thaønh vaø hieáu hoøa, moät vieäc ñoái thoaïi bieát nhìn nhaän, trong vieäc ñi tìm chaân lyù, moät khaùt voïng ñaõ ñöôïc khaéc ghi vaøo trong baûn tính nhaân loaïi. Xeùt vì toân giaùo naèm ôû trung taâm cuûa neàn Vaên Hoùa, neân söï ñoùng goùp cuûa caùc tín höõu cho vieäc ñoái thoaïi naày, laø ñieàu heát söùc thieát yeáu.

 Ñöùc Tin Kitoâ, moät ñöùc tin khoâng ñoàng hoùa mình vôùi baát cöù neàn Vaên Hoùa naøo, nhöng ñöôïc xem nhö laø linh hoàn cuûa töøng neàn Vaên Hoùa, vöøa laøm noåi baäc nhöõng khía caïnh höõu ích tích cöïc, vaø cuõng vöøa thaéng bôùt laïi nhöõng thieät haïi. Trong söù maïng rao giaûng Phuùc AÂm, giaùo hoäi ñöôïc môøi goïi mang söù ñieäp hy voïng ñeán cho taát caû moïi daân toäc treân theá giôùi, vöøa böôùc vaøo trong söï hieäp thoâng vôùi nhöõng hình thöùc vaên hoùa khaùc nhau. Vaø taát caû moïi neàn vaên hoùa ñeàu ñöôïc môøi goïi haõy xaây döïng moät neàn vaên minh cuûa Hoøa Bình vaø cuûa Tình Thöông.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page