Home | News | Vietnamese Bible | Sunday Homily | Vatican II |
 Viet-Unicode 
 Viet-VNI 
 English 
  MAIN ARTICLE
Press Release
Ñoâi doøng Giôùi Thieäu Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Ñaøi Loan
Khoaûng sau naêm 1978, ñaùp lôøi keâu goïi cuûa caùc Giaùm Muïc cuûa moät soá nöôùc AÙ Chaâu, nhieàu Linh Muïc Tu Só Vieät Nam tò naïn töø caùc quoác gia thöù ba: Hoa Kyø, Canaña, UÙc, Phaùp, AÙo... ñaêng kyù tình nguyeän qua laøm vieäc Truyeàn Giaùo taïi caùc Nöôùc AÙ Chaâu, nhö Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Nhaät Baûn, Thaùi Lan, Singapore....
Nhöõng Hoaït Ñoäng Muïc Vuï vaø Baùc AÙi Xaõ Hoäi cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam taïi Ñaøi Loan:
Hoaøn caûnh caùc Coâng Nhaân Vieät Nam taïi Ñaøi Loan
Vietnamese Migrant Workers Ñöôïc bieát, hieän nay ngöôøi Vieät Nam qua Ñaøi Loan laøm vieäc xuaát khaåu lao ñoäng ñaõ leân tôùi treân 100,000 ngöôøi. Raát nhieàu coâ gaùi Vieät Nam laøm ñaày tôù giuùp vieäc trong caùc gia ñình hoaëc vieän döôõng laõo. Nhieàu ngöôøi bò haõm hieáp, nhieàu ngöôøi bò chuû baét laøm vieäc quaù nhieàu giôø maø khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Coù nhöõng ngöôøi ñaõ 4 hoaëc 5 thaùng laøm vieäc roài maø vaãn chöa ñöôïc traû löông... Töø nhöõng söï vieäc khoù khaên naøy ñaõ laøm cho khoaûng treân 10,000 ngöôøi Vieät Nam boû troán khoûi nôi laøm vieäc vaø ñang sinh soáng baát hôïp phaùp, gaây neân nhöõng caùi cheát thaûm thöông vì phaûi laøm nhöõng coâng vieäc thieáu an toaøn vaø khoâng coù baûo hieåm...
Hoaøn caûnh caùc Coâ Daâu Vieät Nam taïi Ñaøi Loan
Vietnamese Bride Töø Phi Tröôøng Ñaøi Loan ñi vaøo caùc thaønh phoá laân caän, hai beân ñöôøng ñaày daãy nhöõng bieån quaûng caùo Coâ daâu Vieät Nam vôùi giaù reû maït. Tin töùc doàn daäp veà caùc thaûm caûnh coâ daâu Vieät Nam bò haø hieáp, chaø ñaïp hoaëc bò ñöa vaøo caùc oå maõi daâm ñöôïc ñaêng taûi treân nhöõng trang baùo Hoa vaên... Giöõa thôøi ñaïi naøy maø coøn coù caûnh con ngöôøi laøm noâ leä sao? Hình aûnh phu nöõ Vieät Nam neát na thuøy mò duyeân daùng ñaõ bò boâi xoùa bôûi nhöõng baøn tay nhô nhôùp thoâ baïo mua baùn treân thaân theå con ngöôøi....
Vaên Phoøng Trôï Giuùp Phaùp Lyù - Ban Muïc Vuï Xaõ Hoäi
Ban Muc Vu Xa Hoi Cung caáp höôùng daãn vaø giuùp ñôõ cho nhöõng coâng nhaân vaø coâ daâu Vieät Nam taïi Ñaøi Loan khi gaëp nhöõng raéc roái khoù khaên hay bò ñaøn aùp, haønh haï, taïi nôi cö nguï hoaëc nôi laøm vieäc cuûa hoï. Saép xeáp vaø höôùng daãn trong vaán ñeà tranh chaáp lao ñoäng vaø toøa aùn. Ñoùng vai troø lieân laïc giöõa ngöôøi Vieät Nam vaø chính quyeàn ñòa phöông, ñaøm phaùn vôùi ñoái phöông, Chuû vaø Moâi Giôùi. Thaêm vieáng nhöõng ngöôøi bò baét trong caùc traïi tuø hay ñoàn boùt caûnh saùt vaø theo doõi söï tieán trieån aùn xöû cuûa hoï. Cung caáp nhöõng nôi taïm truù cho nhöõng ngöôøi ñang trong thôøi gian giaûi quyeát tranh chaáp. Lieân laïc vôùi caûnh saùt ñeå laøm thuû tuïc veà nöôùc cho nhöõng ngöôøi cö nguï baát hôïp phaùp....
Thaùnh Kinh Tieáng Vieät - Vietnamese Bible
Thanh Kinh Tieng Viet Trong Israel, roài trong Hoäi Thaùnh thôøi caùc toâng ñoà, coù nhöõng thö tòch ñaõ ñöôïc söu taäp laïi thaønh moät Quy ñieån, töùc laø nhöõng vaên thö ñöôïc laáy laøm qui luaät cho ñöùc tin vaø ñôøi soáng, bôûi ñaõ giöõ laïi lôøi maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa. Ñoù laø nhöõng saùch ñöôïc goïi laø: Cöïu Öôùc (nghóa laø nhöõng saùch thuoäc giao öôùc cuõ); Taân Öôùc (nghóa laø nhöõng saùch thuoäc giao öôùc môùi). Nhöng veà Cöïu Öôùc chuùng ta phaûi noùi ñeán hai quy ñieån: Quy ñieån Hipri (caùc saùch vieát baèng tieáng Hipri); Quy ñieån Hilaïp (caùc saùch hoaëc dòch hoaëc vieát baèng tieáng Hilaïp). Kinh Thaùnh, duø laø Taân Öôùc hay Cöïu Öôùc, ñeàu doaõn laïi maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa ñaõ toû baøy ngang qua moät lòch söû. Lòch söû aáy coát laø moät loaït bieán coá ñaõ xaûy ra vaø ñöôïc nhöõng ngöôøi coù ôn rieâng vaïch cho thaáy yù ñònh maø Thieân Chuùa quan phoøng ñaõ ñaët trong ñoù...
Suy Nieäm Tin Möøng - Homily
Suy Niem Tin Mung Lôøi Thieân Chuùa noùi ra ñoøi nôi keû nghe phaûi öùng ñaùp. Nhöng caùc keû nghe, naøo ai ñaõ öùng ñaùp laïi; vaø noùi chung ra, trong thieân haï, ai öùng ñaùp laïi töông xöùng ñöôïc. Vaäy neân chính Chuùa Kitoâ ñaïi dieän cho caû nhaân loaïi ñaõ ñaùp öùng laïi ñoøi hoûi cuûa Thieân Chuùa; vaø Ngaøi ñaõ ñaùp öùng laïi moät caùch töông xöùng. Trong luùc ñònh ñoaït soá vaän cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ noùi: "Ñöøng theo yù Con, maø laø theo yù Cha" (Lc 22,42). Ngaøi ñaõ ñaùp laïi Lôøi Thieân Chuùa thay cho chuùng ta heát thaûy, vaøo moät luùc maø khoâng coù moät ngöôøi naøo khaùc coù theå laøm ñöôïc, vaø Ngaøi ñaõ laøm moät caùch troïn laønh. Chính vieäc Chuùa Kitoâ vaâng phuïc ñaõ laø ñieàu coát töû Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta. "Vì söï vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi, nhieàu ngöôøi seõ ñöôïc lieät haøng coâng chính" (Rm 5,49). "Naøy Con ñeán ñeå thi haønh yù muoán Ngöôøi, laïy Thieân Chuùa"  (Hr 10,5-10)....
Taøi Lieäu Coâng Ñoàng Vatican II
Cong Dong Vatican II Coâng Ñoàng laø gì? Ñoù laø caâu hoûi maø thieát töôûng caàn ñöôïc traû lôøi tröôùc heát. Moät caùch toång quaùt Coâng Ñoàng laø moät hoäi nghò goàm caùc Giaùm Muïc cuøng moät soá chöùc vò trong Giaùo Hoäi chính thöùc nhoùm hoïp vôùi muïc ñích baøn luaän vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà thuoäc giaùo lyù hoaëc qui luaät cuûa Giaùo Hoäi. Coù nhöõng caáp baäc Coâng Ñoàng khaùc nhau, ñöôïc keå trong hai loaïi toång quaùt: Coâng Ñoàng phoå quaùt vaø Coâng Ñoàng rieâng. Coâng Ñoàng phoå quaùt coøn ñöôïc goïi laø Coâng Ñoàng Chung. Theo phaùp cheá hieän haønh cuûa Giaùo Hoäi, Coâng Ñoàng Chung laø moät hoäi nghò toaøn theå caùc Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi, ñöôïc trieäu taäp do vaø döôùi thaåm quyeàn cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng...
Boä Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
Bo Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...
Muïc Luïc Caùc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi
Muc Luc Tai Lieu Hieän töôïng truyeàn thoâng hieän nay thuùc ñaåy Giaùo Hoäi phaûi xem xeùt laïi veà muïc vuï vaø vaên hoùa ñeå coù theå thích öùng ñöôïc vôùi thôøi ñaïi cuûa chuùng ta. Hôn ai heát, caùc muïc töû phaûi gaùnh laáy  traùch nhieäm naøy. Moïi ñieàu khaû thi ñeàu phaûi ñöôïc ñöa ra thöïc hieän ñeå Tin Möøng coù theå thaám nhaäp vaøo xaõ hoäi, kích thích con ngöôøi laéng nghe vaø chaáp nhaän söù ñieäp cuûa Tin Möøng (Gioan Phaoloâ II, Toâng Huaán Pastores Gregis, soá 30, 2003; Toâng Thö Söï phaùt trieån nhanh choùng veà Coâng ngheä Truyeàn thoâng, soá 8, ngaøy 24-1-2005). Lôøi nhaén nhuû treân ñaây cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II nhö ñang môøi goïi nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong Giaùo Hoäi quan taâm ñeán truyeàn thoâng...
Noái Keát vôùi caùc Maïng Löôùi Coâng Giaùo Tieáng Vieät
Noi Ket cac Mang Luoi Cong Giao Internet laø phöông tieän thoâng tin ñaày uy löïc vaø ngaøy caøng phoå bieán vì ñöôïc noái keát vôùi nhieàu phöông tieän khaùc. Vì theá, vieäc hoïc hoûi caùch söû duïng laø ñieàu ñaùng khuyeán khích vaø caàn thieát trong thôøi ñaïi hieän nay. Nhöng neáu ngöôøi söû duïng khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà maët ñaïo ñöùc vaø nhaân baûn, hoï seõ deã daøng chieàu theo nhöõng cuoán huùt ñaày ma löïc cuûa nhöõng troø giaûi trí reû tieàn, ñeà cao baûn naêng, thuù tích, hoaëc khôi daäy tính toø moø trong nhöõng trang Web thieáu laønh maïnh ñaày treân maïng Internet. Do ñoù, raát caàn môû nhöõng lôùp ñaøo taïo kyõ naêng söû duïng Internet, nhaát laø cho giôùi thanh thieáu nieân...

Tin Töùc Haèng Ngaøy
Tin Tuc Hang Ngay
 Ñeå giuùp caùc muïc töû cuõng nhö baïn ñoïc hieåu bieát ñoâi neùt veà hieän traïng giaùo hoäi hoaøn caàu vaø ñaëc bieät taïi Vieät Nam, chuùng toâi xin cung caáp moät ít thoâng tin, tin töùc sinh hoaït  haèng ngaøy. Moät ít tin töùc chuùng toâi chuyeån dòch töø caùc haõng tin quoác teá cuûa Giaùo Hoäi hoaøn caàu, moät ít tin töùc chuùng toâi tìm kieám töø Vieät Nam....
Thaùnh Leã Tieáng Vieät
Thanh Le Tieng Viet
 Taïi nhöõng nôi coù ñoâng ngöôøi Vieät sinh soáng vaø laøm vieäc, chuùng toâi coù toå chöùc nhöõng thaùnh leã tieáng Vieät haèng tuaàn vaøo caùc ngaøy Chuùa Nhaät. Haèng thaùng coù caùc sinh hoaït cuûa caùc ñoaøn theå caàu nguyeän vaø khích leä cho caùc coâng nhaân caùc nöôùc qua caùc toân giaùo khaùc nhau, vaø ñaëc bieät vaøo nhöõng dòp coù caùc baïn khoâng may bò tai naïn hay qua ñôøi chuùng toâi thöôøng tuï taäp laïi vôùi nhau, cho duø hoï thuoäc toân giaùo naøo, chuùng toâi ñeàu ñeán an uûi, khích leä vaø caàu nguyeän. Chuùng toâi toå chöùc caùc ngaøy leã quan troïng trong naêm, leã Giaùng Sinh, leã Phuïc Sinh, Teát Nguyeân Ñaùn, Teát Trung Thu... Nhieàu luùc chuùng toâi toå chöùc caém traïi vaø coù nhöõng thaùnh leã ngoaøi trôøi. Coù khi laø ngoaøi bôø bieån, coù khi laø treân nuùi. Ñaëc bieät, moãi naêm coù 2 laàn tænh taâm: moät vaøo Muøa Voïng vaø moät vaøo Muøa Chay ñeå giuùp caùc baïn Vieät Nam doïn mình soát saéng ñoùn nhaän nhöõng ôn laønh Chuùa ban cho hoï...
Giaùo Hoäi Vieät Nam
Giao Hoi Viet Nam
 Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam...
Chöông Trình Video
Tin Tuc Hang Ngay
 Haèng naêm vaøo dòp Teát Nguyeân Ñaùn, Leã Kính Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam, Thaùng 5 hoaïc Thaùng 10 Kính Ñöùc Meï, Sau Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Ñaøi Loan thöôøng tuï hoïp vôùi nhau Cöû Haønh Long Troïng Caùc Thaùnh Leã vaø toå nhöùc nhöõng buoåi Vaên Ngheä, Röôùc Kieäu Ñöùc Meï. Ñoâi luùc toå chöùc thi ñua theå thao hay toå chöùc ñi haønh höông nhöõng ñòa ñieåm ñaëc bieät treân maõnh ñaát truyeàn giaùo Ñaøi Loan.....

Last updated: February 2, 2014 by Vietnamese Missionaries in Asia