Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Thaùnh Leã Beá Maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå
Chuùa Nhaät 28/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Böôùc sang ngaøy Chuùa Nhaät 28/9, Ngaøy Beá Maïc cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia. Ñaây laø ñaïi hoäi thaùnh theå quoác gia cuoái cuøng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Italia, tröôùc khi böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba. Hôn nöõa, theo nhö trong Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba, thì ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû öôùc mong seõ coù Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá vaøo Naêm 2000, taïi Roma. Vì theá, coù theå noùi, Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác gia Italia taïi Bologna, laø moät chuaån bò heát söùc thích hôïp cho Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá trong Naêm Thaùnh 2000. Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia vöøa beá maïc, laïi trôû thaønh nhö laø ñieåm khôûi ñaàu ñeå tieán veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá naêm 2000. Tröôùc khi cöû haønh thaùnh leã Beá Maïc taïi Trung Taâm Noâng Nghieäp vaø Thöïc Phaåm cuûa Bologna, vaøo luùc 10 giôø saùng hoâm qua, chuùa nhaät 28/9, thì ÑTC ñaõ ñeán Nhaø Thôø Chính Toøa cuûa TGM Bologna, luùc 8 giôø saùng, ñeå gaëp ñaëc bieät caùc nöõ tu doøng kín trong Toång Giaùo Phaän. Tröôùc ñoù, ÑHY Eduardo MARTINEZ SOMALO, ñaõ chuû söï thaùnh leã cho caùc nöõ tu doøng kín, vaø höôùng daãn giôø chaàu Thaùnh Theå. ÑTC ñeán tham döï giôø chaàu Thaùnh Theå naày, noùi vaøi lôøi chaøo chuùc vaø ghi ôn coâng vieäc aâm thaàm caàu nguyeän cuûa caùc nöõ tu cho Ñöùc Giaùo Hoaøng. ÑTC so saùnh cuoäc ñôøi tu trì kín trong tu vieän cuûa caùc nöõ tu nhö laø moät cuoäc "soáng vôùi Chuùa" (ÔÛ laïi vôùi Chuùa) trong caàu nguyeän vaø thöïc thi baùc aùi, ñeå cung caáp söùc maïnh cho coâng vieäc muïc vuï cuûa giaùo hoäi. Sau ñoù ÑTC nhaán maïnh ñeán moái lieân heä giöõa bí tích Thaùnh Theå vaø coäng ñoaøn ñan vieän, giöõa chieâm nieäm vaø söù maïng. ÑTC nhaéc ñeán maãu göông cuûa thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng maø ngaøi seõ phong töôùc hieäu laøm tieán só Hoäi Thaùnh vaøo ngaøy 19/10 tôùi, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Trong khao khaùt heát söùc noàng nhieät cuûa thaùnh nöõ muoán coäng taùc vôùi coâng vieäc cöùu chuoäc, thaùnh nöõ ñaõ ñaët ra cho mình caâu hoûi, nhö moïi ngöôøi bieát, ñaâu laø söù maïng rieâng bieät cuûa mình trong Giaùo Hoäi. Khoâng moät choïn löïa naøo thoûa maõn thaùnh nöõ hoaøn toaøn, cho ñeán ngaøy maø thaùnh nöõ ñöôïc soi saùng trong noäi taâm vaø hieåu raèng Giaùo Hoäi coù moät con tim vaø con tim naày chaùy löûa yeâu meán. Vaø thaùnh nöõ noùi: "Trong con tim cuûa Giaùo Hoäi, meï cuûa toâi, toâi seõ laø tình yeâu."

Sau cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc nöõ tu doøng kín taïi nhaø thôø Chính Toøa, ÑTC leân xe ñi ñeán Trung Taâm Noâng Nghieäp vaø Thöïc Phaåm, ñeå chuû söï thaùnh leã ñoàng teá Beá Maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia. Toaøn theå Giaùo Hoäi Italia ñöôïc ñaïi dieän coù maët trong Thaùnh Leã Beá Maïc, trong söï hieäp nhaát vôùi ÑTC, vò chuû chaên toái cao cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi. Baøi giaûng cuûa ÑTC bò ngaét khoaûng nhieàu laàn vì nhöõng tieáng voå tay hoan hoâ cuûa coäng ñoaøn tín höõu. ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia ñoái vôùi Giaùo Hoäi Italia ñang tieán tôùi Naêm Thaùnh 2000 nhö sau:

Ñoái vôùi daân toäc Italia, Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå naày laø Ñaïi Hoäi cuoái cuøng cuûa theá kyû 20 naày: moät theá kyû ñaõ nhìn thaáy dieãn ra treân theá giôùi nhöõng möu moâ aùm haïi con ngöôøi trong söï thaät cuûa chính höõu theå cuûa noù. Nhaân danh nhöõng yù thöùc heä ñoäc taøi vaø gaït gaåm, theá kyû 20 naày ñaõ hy sinh haøng trieäu maïng soáng con ngöôøi. Nhaân danh cho söï töï quyeát ñònh, goïi laø Töï do, ngöôøi ta tieáp tuïc loaïi boû nhöõng con ngöôøi chöa ñöôïc sinh ra vaø voâ toäi. Nhaân danh cho söï soáng ñaày ñuû tieän nghi, nhöng khoâng bieát duy trì nhöõng vieãn töôïng haïnh phuùc ñöôïc höùa heïn, nhieàu ngöôøi ñaõ nghó laø coù theå soáng maø khoâng caàn coù Thieân Chuùa. Ñaây laø moät theá kyû bò ghi daáu bôûi nhöõng boùng toái, nhöng cuõng laø moät theá kyû coøn duy trì Ñöùc Tin ñöôïc caùc toâng ñoà truyeàn laïi, vöøa laøm cho noù ñöôïc saùng choùi bôûi söï thaùnh thieän.

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC daâng leân Chuùa Gieâsu lôøi nguyeän nhö sau: Laïy Chuùa Gieâsu, xin haõy ñoàng haønh vôùi daân toäc Italia treân nhöõng neûo ñöôøng cuûa coâng baèng vaø tình lieân ñôùi, cuûa hoøa giaûi vaø hoøa bình. Xin haõy laøm cho Ñaát Nöôùc Italia naày bieát gìn giöõ nguyeân veïn phaàn gia taøi nhöõng giaù trò nhaân baûn vaø Kitoâ, nhöõng giaù trò ñaõ laøm cho daân toäc Italia ñöôïc cao caû trong caùc theá kyû. Töø bieát bao nhaø taïm Thaùnh Theå treân khaép ñaát nöôùc Italia, xin haõy giaûi chieáu aùnh saùng söï thaät vaø söùc noàng aám cuûa tình thöông, trong ñoù nieàm hy voïng cuûa töông lai cho daân toäc Italia cuõng nhö cho moïi daân toäc treân maët ñaát naày.

Sau Thaùnh Leã, ÑTC coøn noùi theâm vaøi lôøi trao phoù nhöõng thaønh quaû cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia cho Meï Maria vaø khuyeán khích moïi tín höõu haõy can ñaûm vaø quaûng ñaïi thöïc hieän nhöõng doác quyeát cuûa Ñaïi Hoäi. Chuùng toâi seõ trình baøy ñieåm naày roõ hôn trong muïc Tröa Chuùa Nhaät vôùi ÑTC vaøo chöông trình toái Chuùa Nhaät.


Back to Radio Veritas Home Page