Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 28/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät, ngaøy 28/9/97.

Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, 28/9/97, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin Tröa vôùi caùc tín höõu taïi Bologna, lieàn sau thaùnh leã Beá Maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia, laàn thöù 23. ÑTC ñaõ noùi veà Bí Tích Thaùnh Theå, vaø trao phoù cho Meï Maria nhöõng keát quaû cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Xin kính chaøo Thaân Theå Thaùnh, sinh ra bôûi Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria. Ave verum Corpus natum de Virgine. Vaøo luùc keát thuùc cuoäc cöû haønh Thaùnh Theå long troïng naày, moät cuoäc cöû haønh quy tuï moät caùch thieâng lieâng toaøn theå Giaùo Hoäi Italia quanh bí tích Thaùnh Theå, chuùng ta haõy höôùng tö töôûng mình veà Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, Meï cuûa Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå,Ñaáng ñaõ trôû neân cuûa aên thöùc uoáng ban ôn cöùu roãi chuùng ta.

Khi suy nieäm veà Maàu Nhieäm Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ, chuùng ta muoán chaøo kính Meï Maria, maø nôi cung loøng Meï, Con Thieân Chuùa ñaõ nhaäp theå laøm ngöôøi. Chuùng ta nhaéc laïi thöïc taïi trung taâm cuûa ñöùc tin chuùng ta, moãi laàn chuùng ta ñoïc kinh Truyeàn Tin: "Ngoâi Lôøi ñaõ laøm Nguôøi, vaø ôû giöõa chuùng ta." Vôùi heát loøng bieát ôn, chuùng ta khaån caàu Meï Ñaáng cöùu theá, Meï laø Ñeàn Thôø cuûa söï hieän dieän Thieân Chuùa, laø Nhaø Taïm cuûa Vinh quang ñôøi ñôøi.

Taïi thaønh phoá Bologna, nôi ñaõ dieån ra ñaïi hoäi thaùnh theå quoác gia ñang böôùc vaøo ñieåm keát thuùc, Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria ñaõ ñöôïc toân kính moät caùch ñaëc bieät döôùi töôùc hieäu laø "Ñöùc Baø cuûa Thaùnh Luca". Loøng cung kính cuûa nguôøi daân Bologna ñoái vôùi thaùnh boån maïng cuûa hoï, laø thaät saâu xa vaø ñaõ coù töø laâu ñôøi. Loøng suøng kính naày ñaõ keát thaønh thöïc theå daân söï vaø vaên hoùa vaø ñöôïc theå hieän moät caùch cuï theå qua Coång Vaøo noái lieàn thaønh phoá vôùi ñeàn Ñöùc Meï cuûa Monte della Guardia. Ñoái vôùi nguôøi daân Bologna vaø vuøng phuï caän, trong quaù khöù, Ñöùc Maria laø söï baûo veä vaø naâng ñôõ trong raát nhieàu hoaøn caûnh vui buoàn cuûa lòch söû vuøng ñaát naày. Vaø caû trong ngaøy hoâm nay nöõa, Meï vaån coøn tieáp tuïc baûo veä vaø trôï giuùp cho nhöõng con caùi cuûa Meï trong moïi nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn. Giôø ñaây, chuùng ta phoù daâng cho Meï nhöõng thaønh quaû cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác gia.

Laïy meï Maria, vôùi loøng hieàn maåu, xin Meï haõy trôï giuùp cho con ñöôøng tieán töông lai cuûa coäng ñoaøn tín höõu taïi Bologna vaø cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi Italia. Xin haõy giuùp moãi nguôøi chuùng con can ñaûm vaø quaûng ñaïi tieáp tuïc coâng cuoäc rao giaûng phuùc aâm môùi, ñeå soáng tröôùc ngöôûng cöûa ngaøn naêm môùi, nhö laø nhöõng chöùng nhaân ñích thöïc cho söï phong phuù voâ cuøng cuûa tình yeâu Thieân Chuùa, moät tình yeâu ñöôïc maïc khaûi vaø ñöôïc thoâng truyeàn cho theá giôùi qua bí tích Thaùnh Theå.

Ñeán ñaây, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû moïi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Home Page