Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 21/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät 21/9/97 vöøa qua taïi Castel Gandolfo. ÑTC GP II tieáp tuïc noùi veà Cuoäc Gaëp Gôõ Quoác Teá Caùc Gia Ñình taïi Rio de Janeiro vaø veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia vöøa ñöôïc khai maïc taïi BOLOGNA hoâm chieàu thöù baûy vöøa qua 20/9. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán, Saép ñeán cuoäc Gaëp Gôõ Quoác Teá cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng vôùi caùc Gia ñình, taïi Rio de Janeiro, vaøo nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 10 tôùi ñaây. Ngaøy hoâm nay, tö töôûng toâi cuõng höôùng ñeán bieán coá quan troïng naày, maø neáu Chuùa muoán, toâi seõ ñöôïc vui möøng chuû söï. Ñieàu quan troïng laø caùc coäng ñoaøn kitoâ vaø nhaát laø caùc gia ñình toû ra nhaïy caûm vaø ñöôïc chuaån bò cho bieán coá naày. Toâi vui möøng vì ñöôïc bieát laø töø khaép nôi treân theá giôùi, nhöõng ñaïi dieän cuûa caùc hieäp hoäi vaø cuûa caùc phong traøo phuïc vuï gia ñình vaø söï soáng, seõ ñeán Rio de Janeiro. Cuøng chung vôùi nhau, caùc vò ñaïi dieän naày seõ mang ñeán chöùng taù to lôùn, coù yù nghóa tích cöïc nhö laø moät thaùch thöùc. Caùc vò ñaïi dieän ñoù seõ noùi cho theá giôùi raèng, vôùi cuoäc soáng ñöôïc gôïi höùng theo Phuùc aâm, ngöôøi ta coù theå soáng moät tình yeâu trung thaønh, coù traùch nhieäm vaø quaûng ñaïi. Caùc vò seõ noùi raèng gia ñình laø caùi noâi töï nhieân, nôi coù theå vui möøng ñoùn nhaän cuoäc soáng con ngöôøi, yeâu meán noù, baûo veä noù vaø giaùo duïc noù. Hôûi caùc gia ñình thaân meán, haõy laø muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian (x. Mt 5,13.14). Ngaøy nay hôn bao giôø heát, chuùng con coù traùch vuï khoâng traùnh ñöôïc ñeå coâng boá, qua chính caùch soáng cuûa chuùng con, coâng boá veõ ñeïp vaø söï cao caû cuûa tình yeâu ñích thöïc. Trong bí tích hoân phoái, chuùng con ñeán ñöôïc vôùi maàu nhieäm tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ vaø cuûa Giaùo Hoäi, vaø chuùng con haõy laøm cho chieáu saùng nôi chính mình aùnh saùng cuûa Phuùc aâm, trong ñoù coù söï cöùu roãi cho theá giôùi.

Ñeán ñaây, ÑTC noùi veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia taïi Bologna nhö sau:

Chieàu thöù baûy vöøa qua, ñaõ ñöôïc khai maïc taïi Bologna, Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia laàn thöù 23; Ñaïi Hoäi seõ beá maïc troïng theå vaøo Chuùa Nhaät tôùi 28/9. Chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi laø Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng cöùu roãi duy nhaát cuûa theá giôùi, hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi. Chuû ñeà naày ñaët bieán coá thieâng lieâng ñaëc bieät naày trong töông quan chaët cheõ vôùi Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, maø ñaïi hoäi laø moät böôùc coù yù nghóa cuûa vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh. Moät caùch naøo ñoù, Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Gia Italia naày keát thuùc naêm thöù nhaát cuûa tam nieân chuaån bò cho Bieán Coá Naêm Thaùnh 2000. Vaø naêm thöù nhaát cuûa Tam Nieân chuaån bò ñöôïc daønh ñeå suy tö veà Chuùa Gieâsu. Neáu Chuùa muoán, toâi seõ ñöôïc vui möøng ñích thaân tham döï vaøo nhöõng cöû haønh beá maïc Ñaïi Hoäi vaøo hai ngaøy thöù baûy vaø Chuùa Nhaät tôùi. Ngay töø baây giôø, toâi muoán môøi goïi taát caû caùc moïi tín höõu haõy keát hieäp thieâng lieâng baèng lôøi caàu nguyeän,vôùi cuoäc gaëp gôõ naày, cuoäc gaëp gôõ cuûa Ñöùc Tin vaø cuûa nieàm hy voïng maïnh meõ, moät cuoäc gaëp gôõ cuûa toaøn theå giaùo hoäi Italia quanh Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, ñeå toân thôø Ngaøi vaø muùc laáy töø ngaøi söùc maïnh ñöôïc canh taân, ngoû haàu daán thaân haèng ngaøy vaøo vieäc phuïc vuï cho Phuùc aâm Chuùa. Toâi xin phoù daâng lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta cho Meï Maria, Meï Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå vaø laø Nöû Vöông Caùc Gia Ñình. Xin Meï khaån caàu cuøng Con Meï ban cho nhöõng bieán coá vöøa noùi treân cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc ñaït thaønh quaû toát ñeïp.

Ñoù laø nhöõng lôøi huaán ñöùc cuûa ÑTC tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu taïi Castel Gamdolfo. Sau kinh Truyeàn Tin, trong lôøi chaøo caùc khaùch haønh höông baèng tieáng Anh, ÑTC ñaõ xin moïi nguôøi haõy gia taêng vieäc caàu nguyeän trong gia ñình, nhaát laø vieäc laàn chuoåi moâi khoâi trong gia ñình.


Back to Radio Veritas Home Page