Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 14/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 14/9/97 vöøa qua, taïi Castel Gandolfo, tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi veà yù nghóa cuûa Ngaøy Quoác teá Gia Ñình laàn thöù hai, maø Ngaøi seõ ñeán tham döï taïi Rio de Janeiro, vaøo ñaàu thaùng 10 tôùi naày. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1. Anh chò em raát thaân meán, ñang tieán ñeán gaàn chuùng ta moät bieán coá giaùo hoäi quan troïng. Cuoäc gaäp gôõ quoác teá cuûa ñöùc giaùo hoaøng vôùi caùc gia ñình, seõ ñöôïc dieån ta taïi Brazil, ôû thaønh phoá Rio de Janeiro, töø ngaøy 2 ñeán 5/10 tôùi naày. Trong nhöõng thaùng naày, taïi nhieàu nôi treân theá giôùi, ngöôøi ta toå chöùc nhöõng Ñaïi Hoäi veà Gia Ñình, ñeå coù dòp suy tö vaø caàu nguyeän, chuaån bò cho bieán coá saép ñeán. Toång Gíao Phaän Rio de Janeiro, vaø HÑGM Brazil, vôùi söï trôï giuùp cuûa HÑ Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, ñang chuaån bò cho bieán coá naày vôùi heát söùc chuyeân caàn vaø loøng haêng say. Caàn phaûi cuõng coá moái quan taâm tích cöïc ñoái vôùi gia ñình; töông lai cuûa nhaân loaïi vaø cuûa coâng vieäc rao giaûng phuùc aâm môùi ñi qua gia ñình. Ñaây laø giaùo huaán vöõng chaéc cuûa CÑ Vat II. Trong hieán cheá Muïc Vuï Vui Möøng vaø Hy Voïng, chuùng ta ñoïc nhö sau: "Ôn cöùu roãi cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa xaõ hoäi daân söï vaø Kitoâ ñöôïc lieân keát chaët cheõ vôùi hoaøn caûnh toát cuûa coäng ñoaøn hoân nhaân vaø gia ñình" (soá 4). Ñaây laø nieàm xaùc tín vöõng chaéc cuûa GH vaø cuûa caùc daân toäc bieát nhìn nhaän gia ñình, ñöôïc xaây döïng treân hoân nhaân, nhö laø phaàn gia taøi khoâng theå choái boû ñöôïc cuûa nhaân loaïi. Thaät vaäy, thöïc theå thieâng lieâng vaø vaên hoùa cuûa gia ñình keát thaønh neàn taûng cho thöïc theå cuûa quoác gia maø gia ñình thuoäc veà.

2. Chuû ñeà cuõa cuoäc gaëp gôõ quoác teá veà gia ñình saép ñeán muoán nhaán maïnh ñeán söï thaät caên baûn naày: Gia ñình laø hoàng aân vaø laøø söï daán thaân; gia ñình laø nieàm hy voïng cuûa nhaân loaïi. Cuoäc gaëp gôõ laøm noåi baäc tính caùch trung aâm cuûa Gia ñình, teá baøo caên baûn cuûa xaõ hoäi, laø cung thaùnh cuûa söï soáng. Ñeå canh taân chính mình vaø ñöông ñaàu vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa thôøi ñaïi, gia ñình ñoøi ñöôïc xaõ hoäi nhìn nhaän, toân troïng vaø naâng ñôû trong nhöõng quyeàn lôïi cuûa mình. Chuùng ta nghæ ngay ñeán moät quaû quyeát khaùc nöõa cuûa CÑ Vat II, nhö sau: Töông lai cuûa nhaân loaïi ñöôïc ñaët trong ñoâi tay cuûa nhöõng ai coù theå thoâng truyeàn cho nhöõng theà heä töông lai nhöõng lyù leû ñeå soáng vaø hy voïng (soá 31). Trong theá giôùi, coù raát nhieàu ngöôøi nam nöõ nhôø qua chöùng taù cuûa hoï, ñang phoå bieán nhöõng lyù do ñeå soáng naày. Toâi gôûi lôøi keâu goïi ñeán caùc chính phuû vaø caùc nhaø laøm luaät, sao cho caùc cô caáu coù theå coå voõ toái ña cho vai troø caên baûn naày cuûa gia ñình. Toâi cuõng caàu mong sao cho caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi thöïc hieän moät coâng taùc tích cöïc ñeå coã voõ, vôùi loøng toân troïng vaø traùch nhieäm, coä voõ cho vieäc suy tö vaø ñoái thoaïi veà gia ñình vaø nhöõng vaán ñeà cuûa noù.

Öôùc chi cuoäc gaëp gôõ quoác teá taïi Rio de Janeiro ñaùnh ñoäng caùc löông taâm, ngoû haàu nhaân loaïi ñònh höôùng vaø böôùc ñi theo traät töï maø Thieân Chuùa ñaõ khaéc ghi vaøo trong caùc taïo vaät. Toâi môøi goïi caùc gia ñình Kitoâ treân theá giôùi haõy coäng taùc vôùi coâng cuoäc cao caû naày, vaø toâi chaân thaønh mong öôùc sao cho töø cuoäc gaëp gôõ quoác teá taïi Rio, caùc gia ñình coù theå muùc laáy nieàm haêng say môùi ñeå daán thaâm laøm vieäc toâng ñoà. Chuùng ta haõy caàu xin Nöõ Vöông caùc gia ñình, xin meï chuùc laønh vaø laøm cho nhöõng coá gaéng cuûa chuùng ta ñöôïc ñaït ñeán hoaøn thaønh.

Sau kinh truyeàn tin, ñaëc bieät, baèng tieáng YÙ, ÑTC ngoû lôøi vôùi caùc baïn treû Roma, ñaïi dieän cho taát caû caùc baïn treû khaùc trong giaùo phaän ñeán laûnh nhaän söù ñieäp maø ngaøi gôûi cho taát caû caùc baïn treû Roma, nhaân dòp Tuaàn Ñaïi Phuùc ñeå chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000. ÑTC noùi:

Trong thô gôûi cho caùc baïn treû Roma, cha nhaán maïnh ñeán vai troø chuû ñoäng cuûa caùc ngöôøi treû trong daán thaân rao giaûng Phuùc aâm cho nhöõng baïn cuøng tuoåi. Haõy môû cöûa cho Chuùa Kitoâ ñaáng cöùu theá. Chuùng con raát thaân meán, chuû ñeå cuûa tuaàn Ñaïi Phuùc taïi Roma trôû thaønh chöông trình vaø söï khích leä cho sinh hoaït toâng ñoà cuûa chuùng con. Hôûi nhöõng ngöôøi treû Roma, chuùng con haõy laø nhöõng nhaø truyeàn giaùo cuûa nieàm hy voïng.


Back to Radio Veritas Home Page