Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Ngaøy Cuoái Naêm 31/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï Leã nghi haùt Kinh chieàu vaø Te Deum (Taï ôn) ngaøy cuoái naêm.

Vatican - 31/12/97 - Thöù Tö 31/12/1997, ÑTC ñaõ töø Castelgandolfo trôû veà Vatican ñeå chuû söï Leã nghi haùt Kinh Chieàu vaø Kinh Te Deum (Taï ôn) ngaøy cuoái naêm taïi Nhaø Thôø Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola vaøo luùc luùc 17g30. Truyeàn thoáng haùt Kinh Te Deum vaøo ngaøy cuoái naêm coù töø gaàn 1500 naêm nay, do saùng kieán cuûa moät vò giaùm muïc teân laø Niceta di Remesiana, soáng trong mieàn soâng Danube (thuoäc Trung Chaâu AÂu) vaøo theá kyû thöù Saùu.

Taïi Roma, truyeàn thoáng naøy ñöôïc giöõ maõi cho tôùi naêm 1870, naêm xaåy ra nhöõng bieán coá chính trò lôùn taïi nöôùc YÙ, thì bò giaùn ñoaïn. Naêm 1978, khi vöøa leân laøm Giaùo Hoaøng ñöôïc ít thaùng, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ laáy laïi truyeàn thoáng toát laønh naøy. Trong nhöõng naêm vöøa qua Leã nghi naøy ñöôïc toå chöùc trong Nhaø thôø Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola, thay vì Nhaø thôø Chuùa Gieâsu, hieän coøn ñang söûa laïi. Caû hai nhaø thôø ñeàu do caùc Cha Doøng Teân coi soùc. Leã nghi ñöôïc cöû haønh theo truyeàn thoáng taïi Nhaø thôø Chuùa Gieâsu, vì nhaø thôø naøy ñöôïc coi nhaø thôø cuûa Thò xaõ Roma. Nhöng hieän nay, vì Nhaø Thôø Chuùa Gieâsu coøn ñang ñöôïc söûa chöõa, neân ÑTC ñaõ ñeán Nhaø Thôø Thaùnh Ignaxioâ de Loyola.

OÂng thò tröôûng Roma vaø UÛy Ban Haønh Chính ñeàu hieän dieän trong leã nghi naøy vaø thay maët caû Thaønh phoá Roma daâng taëng moät cheùn leã, ñeå nhôù ôn caùc Cha Doøng Teân ñaõ coù nhieàu coâng, caùch rieâng trong laõnh vöïc giaùo duïc vaø vaên hoùa.

Giaûng trong Leã nghi haùt Kinh chieàu vaø Te Deum, ÑTC nhaéc laïi nhöõng bieán coá, nhöõng coâng vieäc ñaõ thöïc hieän naêm vöøa qua 1997 trong Giaùo phaän Roma trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù 2000. Tröôùc heát, ÑTC nhaéc ñeán12 ngaøn nhaø truyeàn giaùo: Linh muïc, Nam Nöõ Tu só, anh chò em giaùo daân tình nguyeän vieáng thaêm töøng gia ñình vaø trao taëng Phuùc AÂm Thaùnh Matcoâ - Roài nhöõng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi caùc giaùo xöù; cho tôùi luùc naøy ÑTC ñaõ vieáng thaêm ñöôïc 265 giaùo xöù (trong soá hôn 300 cuûa Giaùo phaän). Ngaøi vui möøng vì thaáy caùc coäng ñâoàng giaùo xöù soáng ñoäng vaø muoán tieán trong ñöùc tin vaø trong chöùng taù Kitoâ. ÑTC vui möøng vì thaáy ôn keâu goïi vaøo chuûng vieän moãi naêm moãi gia taêng - Ngaøi öôùc mong caùc ôn keâu goïi ñôøi taän hieán, caùch rieâng taïi caùc Doøng Nöõ, cuõng gia taêng nhö vaäy . ÑTC caûm taï ôn Chuùa veà taát caû caùc ôn Ngöôøi ban cho Giaùo Phaän. ÑTC cuõng loan tin laø ngaøy 15 thaùng Gieâng tôùi ñaây, do lôøi môøi cuûa OÂng Thò tröôûng vaø UÛy ban Haønh chaùnh, ngaøi seõ vieáng thaêm Toøa Thò Saûnh Roma. ÑTC chaøo thaêm taát caû anh chò em thôï thuyeàn vaø moïi giai caáp trong xaõ hoäi cuûa Roma, caùch rieâng nhöõng ngöôøi ñang gaëp ñau khoå vaø khoù khaên trong nhöõng ngaøy leã naøy.

Sau Kinh Chieàu vaø Kinh Te Deum, luùc trôû veà Vatican, ÑTC ñöøng laïi kính vieáng Hang ñaù vó ñaïi (300 thöôùc vuoâng) vaø ngheä thuaät, ñöôïc thieát laäp giöõa Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vôùi Caây Thoâng ñöôïc ñem ñeán töø Zakopane, mieàn Nuùi Tatra cuûa Ba lan.

Ngaøy Ñaàu Naêm Döông lòch, Leã Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa vaø cuõng laø Ngaøy caàu nguyeän cho Hoøa bình theá giôùi laàn thöù 31, theo truyeàn thoáng, luùc 10 giôø, ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã troïng theå trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï tham döï cuûa Ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh. Sau leã, ÑTC ñoïc Kinh Truyeàn Tin, nhö caùc ngaøy Chuùa nhaät, vôùi caùc tín höõu tuï hoïp trong Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Ngaøy Hoøa bình theá giôùi do Ñöùc Phaoloâ VI thieát laäp vaø cöû haønh caùch ñaây 30 naêm (1967-1997). Haèng naêm, Ñöùc Phaoloâ VI vaø sau ngaøi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II vaãn göûi moät söù ñieäp veà moät ñeà taøi. Ñeà taøi cuûa söù ñieäp Naêm nay laø "Do söï coâng bình cuûa moãi ngöôøi phaùt xuaát neàn hoøa bình cho moïi ngöôøi". Hay noùi caùch ñôn sô hôn: Moïi ngöôøi phaûi thöïc thi coâng baèng ngoû haàu taát caû moïi ngöôøi ñöôïc höôûng Hoøa Bình.


Back to Radio Veritas Home Page