Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Ngaøy Leã Meï Voâ Nhieãm 08/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ,vaøo tröa Ngaøy Leã Meï Voâ Nhieãm.

Vatican - 08.12.97 - Giôø tröa ngaøy leã Ñöùc Meï voâ nhieãm, ÑTC ra cöûa soå nôi phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi ñeå ñoïc kinh truyeàn Tin vôùi khoaûng 20 ngaøn tín höõu Roma vaø haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Trong baøi suy nieäm vaén taét tröôùc khi ñoïc kinh, ÑTC chuù giaûi lôøi Thieân söù chaøo Ñöùc Trinh Nöõ Maria trong ngaøy truyeàn tin nhö sau: "Hôõi Ñaáng ñaày ôn thaùnh, haõy vui möøng, Thieân Chuùa ôø cuøng Baø: Ñaày ôn thaùnh! Ñöùc Maria, Thieân Chuùa ñaõ nghó ra vaø ñaõ muoán töø thuôû ñôøi ñôøi trong chöông trình huyeàn nhieäm cuûa Ngöôøi: moät taïo vaät ñöôïc traøn ñaây tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, hoaøn toaøn nhaân haäu, hoaøn toaøn xinh ñeïp, hoaøn toaøn thaùnh thieän. Loaøi ngöôøi nhìn veû maët beân ngoaøi. Thieân Chuùa traùi laïi nhìn vaøo taâm hoàn. Taâm hoàn cuûa Ñöùc Meï hoaøn toaøn höôùng veà vieäc chu toaøn thaùnh yù Thieân Chuùa. Vì theá, Ñöùc Trinh Nöõ laø göông maãu cuûa vieäc chôø ñôïi vaø cuûa nieàm hy voïng Kitoâ". ÑTC noùi tieáp. "Trong taâm hoàn Meï, khoâng coù moät boùng toái naøo cuûa ích kyû: khoâng öôùc muoán söï gì cho mình, maø chæ nghó ñeán vinh danh Chuùa vaø söï cöùu roãi loaøi ngöôøi maø thoâi. Chính ñaëc aân ñöôïc gìn giöõ khoûi toäi toå toâng, khoâng laøm cho Meï trôû neân hieân ngang, töï haøo, traùi laïi hoaøn toaøn phuïc vuï cho söù meänh cöùu chuoäc cuûa Con cuûa Meï".

ÑTC keát thuùc baøi suy ngaém: "Nhaân loaïi cuûa thôøi ta saép böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba, gaëp ñöôïc nôi Ñöùc Trinh Nöõ voâ nhieãm göông maãu cuûa vieäc chôø ñôïi vaø cuûa nieàm hy voïng. Meï daïy chuùng ta traùnh xa thuyeát ñònh meänh vaø söï chòu ñöïng thuï ñoäng, cuõng nhö traùnh khoûi moïi caùm doã chaïy theo chuû nghóa ngaøn naêm taän theá. Meï daïy chuùng ta nhìn veà töông lai baèng vieäc bieát raèng Thieân Chuùa ñeán vôùi chuùng ta; chuùng ta ñöôïc môøi goïi chuaån bò cho cuoäc gaëp gôõ naøy trong caàu nguyeän vaø trong chôø ñôïi tænh thöùc. Meï laø Trinh Nöõ khoân ngoan, chuùng ta haõy hoïc cho bieát saün saøng ñeán tröôùc maët Chuùa Kitoâ nhö theá naøo, luùc Ngöôøi ñeán trong vinh quang: Xin Meï Maria giuùp chuùng ta ñeán gaëp Chuùa vôùi ñöùc tin soáng ñoäng, ñöùc caäy haân hoan, ñöùc meán cuï theå".

Trong lôøi chaøo thaêm caùc ngöôøi haønh höông, ÑTC chaøo thaêm vaø caûm ôn caùch rieâng "Haøn Laâm vieän Ñöùc Mria voâ nhieãm" vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

"Toâi bieát: trong anh chò em coù nhieàu baïn treû. Xin Ñöùc Trinh Nöõ haõy ñoàng haønh vôùi taát caû nhöõng ai ñöôïc goïi leân chöùc linh muïc vaø ñôøi soáng taän hieán, ñeå hoï ñaùp laïi caùch quaûng ñaïi tieáng Chuùa goïi".

ÑTC ñeán kính vieáng ñaøi Ñöùc Meï voâ nhieãm taïi Quaûng tröôøng Taây Ban Nha naèm ôû trung taâm Roma:

Vatican - 8.12.97 - Luùc 16 giôø ngaøy Leã Ñöùc Meï, theo truyeàn thoáng töø laâu ñôøi, ÑTC ñeán Quaûng Tröôøng Taây Ban Nha, trung taâm lòch söû cuûa Thaønh phoá Roma, ñeå kính vieáng, caàu nguyeän vôùi daân chuùng vaø ñaët voøng hoa tröôùc Ñaøi Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm.

Tín ñieàu Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm nguyeân toäi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Pio IX tuyeân boá ngaøy moàng 8 thaùng 12 naêm 1854 vôùi Toâng Saéc Ineffabilis Deus. Sau ñoù 4 naêm, töùc 1858, khi hieän ra taïi Loä ñöùc, traû lôøi cho Bernadette hoûi: "Baø laø ai?", Ñöùc Meï ñaõ xöng mình: "Ta laø Ñaáng khoâng heà maéc toäi toå truyeàn". Ñaøi kyû nieäm daâng kính Ñöùc Meï ôû trung taâm Roma ñöôïc xaây caát vaø hoaøn taát naêm 1857.

Hieän dieän trong buoåi caàu nguyeän vôùi ÑTC coù ÑHY Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, ÑHY Jozef Tomko, Toång tröôûng Boäï Truyeàn giaùo, vì truï sôû cuûa Boä ôû keá beân Ñaøi kính Ñöùc Meï, Ñaïi Söù Taây Ban Nha caïnh Toøa Thaùnh, Toøa Ñaïi söù cuõng ôû beân caïnh Ñaøi Kyû nieäm vaø vì Taây Ban nha coù coâng nhieàu trong vieäc coå voõ Tín ñieàu Ñöùc Trinh Nöõ voâ nhieãm vaø goùp nhieàu veà vaät chaát vaøo Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû. Ngoaøi ra coøn coù OÂng Thò tröôûng Roma, höôùng daãn UÛy ban Haønh chính Thaønh phoá Roma vaø OÂng Chuû tòch "Haøn Laâm vieän Ñöùc Trinh Nöõ voâ nhieãm".

Sau khi ñaët voøng hoa tröôùc Ñaøi Meï Maria Voâ Nhieãm, ÑTC ñaõ ñoïc lôøi kinh sau ñaây:

"Laïy Meï Thieân Chuùa Ñaáng voâ nhieãm nguyeân toäi, chuùng con kính chaøo Meï. Xin Meï nhaän lôøi caàu xin cuûa chuùng con vaø xin Meï ñoaùi thöông, vôùi loøng hieàn maãu daãn ñöa Giaùo hoäi ôû Roma vaø treân caû Theá giôùi, böôùc vaøo trong söï sung maõn cuûa thôøi gian: taát caû theá giôùi höôùng veà söï sung maõn naøy, töø ngaøy Con cuûa Meï vaø laø Chuùa chuùng con Ñöùc Gieâsu Kitoâ ñeán trong theá gian naøy. Ngöôøi laø Nguyeân Thuûy vaø Cöùu caùnh, Alfa vaø Omega; Ngöôøi laø Vua cuûa moïi thôøi ñaïi, laø Tröôûng Töû cuûa taát caû thuï taïo; Ngöôøi laø Tröôùc heát vaø Sau heát. Nôi Ngöôøi taát caû ñeàu ñöôïc hoaøn taát; nôi Ngöôøi moïi thöïc taïi ñöôïc tröôûng thaønh cho ñeán möùc ñoä maø Thieân Chuùa muoán trong chöông trình bí nhieäm cuûa Tình Yeâu cuûa Ngöôøi. Laïy Ñöùc Trinh Nöõ raát khoân ngoan, chuùng con kính chaøo Meï. Laïy Meï raát nhaân thay, khoan thay, chuùng con kính chaøo Meï. Xin Meï caàu cho chuùng con; xin Meï baàu cöû cho chuùng con, laïy Ñöùc Trinh Nöõ voâ nhieãm, Meï hay thöông xoùt vaø quyeàn theá cuûa chuùng con. OÂi laïy Meï Maria!

Sau buoåi caàu nguyeän beân Ñaøi Ñöùc Meï ôû Quaûng tröôøng Taân Ban Nha, ÑTC ñeán Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, ñeå kính vieáng vaø caàu nguyeän trong Nhaø Nguyeän "Paolina" tröôùc aûnh Ñöùc Meï ñöôïc toân kính vôùi töôùc hieäu "Salus Populi Romani: Ñöùc Baø cuûa Söï cöùu roãi cuûa Daân Roma". Töøø theá kyû thöù 9 , aûnh Ñöùc Meï naøy ñöôïc daân Roma suøng kính caùch rieâng taïi ñaây.


Back to Radio Veritas Home Page