Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Thaùnh Leã Giaùng Sinh 1996

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi Giaûng Leã Giaùng Sinh 1996—Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh - Roma

1. "Trong ñeâm khuya, vang doäi leân moät tieáng noùi" (trích lôøi baøi haùt Giaùng Sinh tieáng Balan). Tieân Tri Isaia trong baøi ñoïc thöù nhaát cuûa Thaùnh Leã noùi raèng: "Daân toäc ñaõ töøng böôùc ñi trong boùng toái, nay nhìn thaáy aùnh saùng lôùn; moät aùnh saùng chieáu toaû treân nhöõng ai ñaõ töøng soáng trong vuøng ñaát toái taêm."(Is9,1). AÙnh Saùng chieáu toaû, vì moät "Haøi Nhi ñaõ ñöôïc sinh ra cho chuùng ta, moät ngöôøi con ñaõ ñöôïc trao ban cho chuùng ta" (Is 9,5).

Baøi haùt Giaùng Sinh baèng tieáng BaLan ñöôïc trích daãn treân, chæ roõ cho ta bieát tieáng noùi trong ñeâm toái ñoù nhö sau: Naày, hôõi caùc muïc ñoàng, Thieân Chuùa Giaùng Sinh ra cho caùc ngöôøi. Haõy mau ñeán Beâlem ñeå kính chaøo Chuùa. Ñoù cuõng laø tieáng noùi ñöôïc vang leân trong baøi phuùc aâm theo thaùnh Luca, vöøa ñöôïc coâng boá: Trong vuøng ñoù, coù nhöõng muïc töû ñang thöùc ban ñeâm, ñeå canh chöøng ñoaøn chieân. Moät thieân thaàn Chuùa xuaát hieän truôùc caùc oâng, vaø vinh quang cuûa Thieân Chuùa bao phuû laáy caùc oâng. Caùc oâng heát söùc hoaûng sôï, nhöng thieân thaàn noùi vôùi caùc OÂng: Xin ñöøng sôï. Naày, toâi baùo cho caùc oâng moät tin vui to lôùn, tin vui cho toaøn daân: ngaøy hoâm nay ñöôïc sinh ra taïi thaønh cuûa Vua Ñavid moät Ñaáng Cöùu Theá, laø Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ñaây laø daáu chæ cho caùc ngöôøi: caùc ngöôøi seõ gaëp moät em beù vaán trong khaên, naèm trong maùng coû. (Lc 2,8-12). Baøi haùt Giaùng Sinh coù theâm caâu nhö sau: Caùc muïc ñoàng ra ñi. Hoï gaëp trong maùng coû moät Haøi Nhi vôùi taát caû nhöõng daáu chæ loan baùo truôùc veà söï sinh ra cuûa haøi nhi. Caùc oâng thôø laïy con treû ñoù nhö moät vò Thieân Chuùa.."

2. Taát caû nhöõng gì thaùnh söû Luca vieát ra trong phuùc aâm cuûa ngaøi veà cuoäc sinh haï cuûa Chuùa Gieâsu, ñaõ ñöôïc dòch ra trong raát nhieàu baøi haùt vaø caùc taùc phaåm vaên chöông; vaø taát caû keát thaønh truyeàn thoáng phong phuù ñöôïc gôïi höùng töø Giaùng Sinh. Chuùng ta mang theo vôùi mình truyeàn thoáng naày, khi ñeán tham döï thaùnh leã nöûa ñeâm, coøn ñöôïc goïi laø "thaùnh leã cuûa caùc muïc ñoàng". Vaø vaøo giôø naày, cuøng vôùi toâi, Giaùm Muïc cuûa Roma, bieát bao giaùm muïc vaø linh muïc treân khaép theá giôùi cuøng cöû haønh thaùnh leã.

Taïi moãi ñòa phuông, nhöõng baøi ca trong vaø ngoaøi phuïng vuï, ñeàu cao rao nieàm vui Chuùa Giaùng Sinh. Thieân thaàn noùi: Ñöøng sôï. Haõy vui leân. Söï sinh ra cuûa moät con ngöôøi luoân luoân laø nguoàn maïch cho nieàm vui lôùn. (x. Gn 16,21). Vaäy thì, söï sinh ra cuûa Ñaáng laø Thieân Chuùa vaø laø Con Nguôøi phaûi laø nieàm vui cao caû bieát laø chöøng naøo ñaây? Isaia noùi: Hoï vui möøng truôùc nhan Ngaøi, nhö theå nieàm vui cuûa muøa gaët luùa. (Is 9,2). Muøa gaët luùa rieâng bieät! Ñaây, nhaân loaïi ñöôïc chín muøi trong giaây phuùt naày ñaây, khi Ñaáng taïo hoaù ñöôïc sinh ra töø "Ngöôøi Nöõ". Con ngöôøi, ñaõ ñöôïc taïo neân gioáng hình aûnh Thieân Chuùa, lôùn leân vaø tieán böôùc veà Ñaáng vöøa laø con ngöôøi, vöøa laø Thieân Chuùa, vaø trong Ngaøi con ngöôøi laõnh nhaän hoàng aân veà chính söï hoaøn thieän cuûa mình vaø trong Ngaøi, ñoàng thôøi, moïi taïo vaät ñöôïc ñöa leân cho ñeán möùc hoaøn haûo troïn ñaày.

Baøi ñaùp ca cuûa thaùnh leã coâng boá raèng: Haõy haùt leân cho Chuùa moät baøi ca môùi. Hôõi toaøn theå traùi ñaát, haõy haùt leân möøng Chuùa. Haõy haùt leân möøng Chuùa vaø haõy chuùc tuïng danh Ngaøi. Haõy noùi leân ngaøy naày qua ngaøy noï cho moïi ngöôøi bieát ôn cöùu roãi cuûa Chuùa (TV 95-96,1-2). Vaø baøi haùt Giaùng Sinh gôïi laïi: Taát caû taïo vaät haõy haùt leân möøng Chuùa. Lôøi môøi goïi chuùc tuïng naày coøn vang leân moät caùch thaät huøng hoàn. Ñaây, troïn caû taïo vaät, maø thaùnh Phaoloâ ñaõ moâ taû vôùi nhöõng lôøi nhö sau: taïo vaät ñang chôø ñôïi moät caùch nao nöùc söï maïc khaûi cuûa nhöõng con aùi Thieân Chuùa (Rom 8,19), troïn caû taïo vaät trôû thaønh chöùng nhaân cho söï maïc khaûi cuûa con Thieân Chuùa trong xaùc theå con ngöôøi. Ñoàng thôøi, ñaây laø khôûi ñaàu vaø neàn taûng cho söï maïc khaûi cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh con caùi nam nöõ cuûa Chuùa, nhôø ñöôïc Thieân Chuùa nhaän laøm nghóa töû, ôn goïi cho taát caû. Cuoäc Giaùng Sinh cuûa Chuùa ban cho chuùng ta nhöõng lyù do saâu xa bieát laø chöøng naøo ñeå soáng vui töôi.

Thaùnh Phaoloâ cuõng noùi veà nhöõng lyù do ñoù, trong baøi ñoïc thöù hai cuûa thaùnh leã hoâm nay, nhö sau: AÂn suûng cuûa Thieân Chuùa ñaõ xuaát hieän ñeå cöùu roãi moïi ngöôøi. Con Thieân Chuùa khoâng ñeán vôùi theá gian vôùi ñoâi tay khoâng coù gì caû. Chính taïi hang ñaù Beâlem, Ngöôøi Con laõnh nhaän nhöõng quaø taëng cuûa caùc muïc töû. Nhöng truôùc heát, chính Ngöôøi mang laïi moùn quaø cao caû: Loøng quaûng ñaïi cuûa Ngaøi khoâng theå taû ñöôïc: "Thieân Chuùa Cha ngaøy hoâm nay trao ban cho chuùng ta moät hoàng aân khoâng theå dieãn taû ñöôïc töø trôøi xuoáng, nhö Ngoâi Lôøi haèng soáng trôû thaønh Xaùc Theå, nhôø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Chính hoàng aân khoâng theå dieãn taû ñöôïc naày, maø thaùnh toâng ñoà goïi laø AÂn Suûng,- hoàng aân ñöôïc chia seû söï soáng cuûa Thieân Chuùa, moät hoàng aân phoå quaùt cho moïi ngöôøi, môû ra con ñöôøng söï cöùu roãi ñôøi ñôøi - hoàng aân ñoù laø nguoàn maïch saâu xa nhaát cuûa nieàm vui Giaùng Sinh.

Vôùi nieàm vui naày trong taâm hoàn, chuùng ta cöû haønh phuïng vuï long troïng vaø ñaày söùc thu huùt cuûa ñeâm toái. Chuùng ta muoán keát hieäp vôùi caùc ca ñoaøn thieân thaàn cuùi mình treân maùng coû ôû Beâlem vöøa chuùc tuïng Thieân Chuùa raèng: Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi, bình an döôùi theá cho con ngöôøi ñöôïc Chuùa yeâu thuông (Lc 2,14). Ngaøy hoâm nay, chuùng ta caàu nguyeän cho taát caû moïi ngöôøi, Kitoâ vaø khoâng Kitoâ, tin vaø khoâng tin. Thaät vaäy, chuùng ta muoán soáng trung thaønh vôùi hoàng aân maø Thieân Chuùa mang ñeán trong ñeâm giaùng sinh taïi Beâlem: AÂn suûng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùa chuùng ta, ñöôïc theå hieän cho taát caû moïi ngöôøi.

Töø Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng thaùnh Pheâroâ Naày, toâi xin gôûi ñeán töøng ngöôøi lôøi caàu chuùc chaân thaønh, vaø toâi caàu xin cho nguoàn maïch nieàm vui phaùt sinh ra töø lòch söû con ngöôøi vôùi cuoäc sinh haï cuûa con Thieân Chuùa, ñöôïc traøn ñaày cho taát caû, sao cho moãi ngöôøi ñöôïc muùc ra töø ñoù vaø laøm dòu maùt côn khaùt cuûa hoï. Phaûi, nguoàn maïch ôn cöùu ñoä maø Thieân Chuùa muoán coáng hieán cho töøng ngöôøi, giôø ñaây ñöôïc môû ra. Chính vì lyù do naày maø Thieân Chuùa trôû neân gaàn guûi chuùng ta, vöøa trôû neân nhö moïi ngöôøi nôi Con Ngaøi: Thieân Chuùa Thaät vaø laø Con Nguôøi Thaät.

Thieân Chuùa Giaùng Sinh, quyeàn naêng cuûa con ngöôøi bò xaùo troän; Thieân Chuùa treân trôøi haï mình xuoáng, aùnh saùng bò che khuaát, söï voâ cuøng bò giôùi haïn laïi. Trong ñeâm Giaùng Sinh, nhöõng giôùi haïn cuûa cuoäc soáng con ngöôøi, ñöôïc nôùi roäng ra. Con Thieân Chuùa, khi nhaän laáy treân Ngaøi, moïi giôùi haïn cuûa con ngöôøi, Ngaøi môû ra truôùc maét chuùng ta vieãn aûnh cuûa söï voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa. Hoâm nay Ñaáng Cöùu Theá cuûa moïi ngöôøi Giaùng Sinh. Chuùng ta haõy ñeán thôø laïy Ngaøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page