Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Ngaøy 26/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Ngaøy Leã Thaùnh Stephanoâ 26/12/97.

Castegandolfo - 26.12.97 - Theo thöôøng leä, sau Leã Giaùng sinh, ÑTC ñi Traïi heø Castelgandolfo nghæ ít ngaøy cho tôùi 31 thaùng 12 laïi trôû veà Roma, ñeå chuû söï Leã nghi haùt Kinh Te Deum (Taï ôn) taïi nhaø thôø Thaùnh Inhaxio de Loyola, ôû trung taâm Thaønh phoá. Saùng thöù saùu 26/12, ÑTC ñaõ tôùi Traïi heø Castelganodlfo vaøo luùc 11g15. Ñuùng 12 giôø, ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng tuï hoïp trong saân cuûa Traïi heø. Trong baøi suy ngaém vaén taét, ÑTC noùi veà chöùng taù anh huøng cuûa Thaùnh Stephanoâ, Vò Töû Ñaïo ñaàu tieân cuûa Giaùo hoäi vaøo theá kyû thöù nhaát. Phuïng vuï Leã kính thaùnh Steâphanoâ töû ñaïo xem ra töông phaûn vôùi vieäc suy ngaém Maàu nhieäm Giaùng sinh, nhöng thöïc ra hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi Maàu Nhieäm Con Thieân Chuùa xuoáng theá, nhö lôøi Thaùnh Gioan vieát ôû ñaàu Phuùc aâm cuûa ngaøi: "AÙnh saùng chieáu doïi nôi toái taêm, nhöng toái taêm khoâng ñoùn nhaän aùnh saùng".

ÑTC nhaéc laïi Leã Giaùng Sinh laø cöû haønh vieäc Chuùa ñeán giöõa chuùng ta vaø cuõng laø lôøi môøi goïi chuùng ta haõy tin töôûng ñoùn nhaän söù ñieäp Chuùa mang ñeán. Thaùnh Stephano ñaày ôn Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ muoán thuyeát phuïc caùc ngöôøi baùch haïi ngaøi tin theo söù ñieäp naøy, nhöng ngaøi ñaõ thaát baïi. Hoï phaûn öùng choáng laïi lyù luaän cuûa ngaøi baèng vuõ löïc. Söï vieäc cuûa Vò Thaùnh Töû Ñaïo ñaàu tieân ñöôïc nhôù laïi chính ngaøy sau leã Giaùng Sinh ñaõ ñöa chuùng ta vaøo Maàu Nhieäm Phuïc Sinh cuûa Chuùa Kitoâ roài, Ngöôøi laø AÙnh Saùng ñaùnh baät söï toái taêm trong cuoäc chieán ñaáu thieâng lieâng coù lieân heä vôùi toaøn theå nhaân loaïi.

ÑTC keát thuùc baøi suy ngaém: "Anh chò em raát thaán meán, chöùng taù maø Thaùnh Töû Ñaïo Stephano minh chöùng veà Chuùa Kitoâ nhaéc chuùng ta raèng söù ñieäp Phuùc AÂm raát khoù vaø ñoøi hoûi. Nhöng ôn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn tieáp tuïc haønh ñoäng trong caùc taâm hoàn ñeå thuyeát phuïc caùc taâm hoàn haõy quaûng ñaïi chaáp nhaän. Ñöùc Maria Trinh Nöõ raát thaùnh laø Ñaáng ñaõ luoân luoân saün saøng ñoùn nhaän haønh doäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn; xin Meï naâng ñôõ chuùng ta baèng söï baàu cöû hieàn maãu cuøa Meï treân con ñöôøng soáng gaén boù tin caäy vaøo thaùnh yù Chuùa".

(Ñeán ñaây, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu).

Sau Kinh Truyeàn Tin vaø Pheùp laønh, ÑTC noùi ñeán bieán coá thaûm saùt ngöôøi daân voâ toäi xaåy ra taïi Chiapas- Mehico, vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Nieàm vui cuûa Leã Giaùng Sinh bò gaây roái bôûi moät bieán coá baïo tôïn trong moät nhaø thôø cuûa Giaùo phaän San Cristobal de las Casas, beân Mehico: nhieàu ngöôøi tuï hoïp caàu nguyeän ñaõ bò saùt haïi tröôùc Ngaøy Voïng Leã Giaùng Sinh. Vôùi taâm hoàn ñau ñôùn saâu xa, toâi daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân vaø khaån xin Ngöôøi ban ôn an uûi cho caùc thaân nhaân vaø cho coäng ñoàng Coâng Giaùo bò thöû thaùch nhö vaäy. Toâi öôùc mong raèng trong cuoäc ñâoái thoaïi vaø trong tình lieân ñôùi huynh ñeä, ngöôøi ta haõy tìm kieám nhöõng giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà xaõ hoäi hieän chöa giaûi quyeát taïi Chiapas.

Roài ÑTC chaøo thaêm Nhaø caàm quyeàn xaõ Castelgandolfo, Ñöùc Giaùm Muïc chính vaø phuï taù Giaùo phaän Albano, OÂng Thò tröôûng vaø moïi ngöôøi coù maët trong buoåi ñoïc kinh.

Cuoái cuøng ÑTC ñaõ khoâi haøi noùi vôùi anh chò em tín höõu ñang hoan hoâ ngaøi caùch noàng nhieät nhö sau: "Laàn cuoái cuøng toâi ôû ñaây laø ngaøy 21 thaùng 9 vaø roài bieán maát, (moïi ngöôøi cöôøi vui vì töø ngöõ "bieán maát") tröôùc heát ñeå ñi Bologna chuû toïa Leã nghi Keát thuùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå toaøn quoác, roài ñi Rio de Janeiro. Toâi chaøo thaêm moïi ngöôøi moät laàn nöõa vaø caàu chuùc moïi söï laønh cho caùc daân cö mieàn naøy. Chuùc möøng Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi. Tröôùc khi Naêm Môùi ñeán, toâi laïi phaûi bieán maát nöõa". (Moïi ngöôøi cöôøi). Ñaây ÑTC aùm chæ vieäc ngaøi phaûi trôû laïi Roma, vaøo ngaøy taát nieân 31/12/97, ñeå chuû söï Leã Haùt Kinh Taï Ôn Chuùa Taát Nieân, taïi Roma.


Back to Radio Veritas Home Page