Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 28/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 28/12/97: Leã Kính Thaùnh Gia Ñình Nazareth: ÑTC noùi veà nhöõng thaùch thöùc maø gia ñình ngaøy nay ñang phaûi ñoái dieän. Môû ñaàu baøi noùi chuyeän tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1. Anh chò em raát thaân meán,
Trong baàu khí vui möøng ñaëc bieät cuûa leã Giaùng Sinh, chuùng ta cöû haønh leã Thaùnh Gia Ñình, vaø taâm tö chuùng ta töï nhieân höôùng veà cô caáu gia ñình, maø Giaùo Hoäi, ngay töø ñaàu, ñaõ luoân luoân ñem loøng quyù meán vaø chaêm soùc. Trong thôøi ñaïi chuùng ta ñaây, trong ñoù gia ñình thöôøng phaûi gaùnh chòu nhöõng khoù khaên hoaëc phaûi chòu nhöõng aûnh höôûng xaõ hoäi vaø kinh teá laøm haïi gia ñình töø beân trong, Giaùo Hoäi caûm thaáy mình ñöôïc goïi mang ñeán cho gia ñình moät ñònh höôùng vaø söï naâng ñôõ. Ngaøy hoâm nay, Giaùo Hoäi môøi goïi caùc gia ñình haõy nhìn veà gia ñình Nazareth, nôi maø töø ñoù Chuùa Gieâsu coâng boá Tin Möøng cuûa Gia Ñình. Töø chöùng taù cao caû naày, caùc gia ñình Kitoâ coù theå muùc laáy söùc maïnh vaø söï khoân ngoan ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng boån phaän haèng ngaøy.

2. Gia ñình laø neàn taûng vaø gieàng moái gìn giöõ moät xaõ hoäi thaät söï töï do vaø ñaày tình lieân ñôùi. Laøm sao maø ta khoâng nhaán maïnh nôi ñaây söï khaån thieát phaûi baûo veä vaø coå voõ nhöõng quyeàn lôïi ñích thöïc cuûa gia ñình? Thaät vaäy, gia ñình töø nhieàu phía phaûi chòu nhöõng taán coâng vaø ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc. Thí duï nhö cha nghó ñeán nhöõng haêm doïa thöôøng xuyeân ñang vaây laáy bieát bao gia ñình nhö: söï ngheøo cuøng, naïn thaát nghieäp, vieäc thieáu nhaø ôû, taâm thöùc nghòch laïi vôùi hoàng aân ñöùc tin vaø caû ñoâi khi thuaän theo vieäc loaïi tröø söï soáng baèng vieäc phaù thai vaø laøm cho cheát eâm dòu, chuû nghóa caù nhaân khoâng bieát gì ñeán keû khaùc, hoaëc xöû duïng keû khaùc nhö phöông tieän; chuû nghóa caù nhaân naày laø nguoàn goác cho bieát bao söï coâ ñôn ñang daøy voø xaõ hoäi ngaøy nay; moät trong nhöõng söï coâ ñôn ñoù laø söï coâ ñôn cuûa nhöõng nguôøi giaø bò ñöa ra khoûi gia ñình. Beân caïnh nhöõng hieän töôïng ñaùng lo ngaïi nhö vaäy, thì coøn coù nhöõng haêm doïa traàm troïng hôn taán coâng thaúng vaøo cô caáu gia ñình vaø laøm meùo moù dung maïo vaø vai troø cuûa gia ñình trong xaõ hoäi. Taát caû nhöõng ñieàu naày noùi leân söï khaån thieát to lôùn bieát laø chöøng naøo ñeå kieân trì thöïc hieän moät neàn muïc vuï gia ñình thaät khoân kheùo, maø nhöõng taùc nhaân chính cuûa muïc vuï naày laø chính nhöõng thaønh phaàn gia ñình. Chæ nhö theá, ngöôøi ta môùi coù theå choáng laïi vaø thaéng vöôït ñöôïc nhöõng theá löïc tieâu cöïc ñang nhaèm phaù huûy gia ñình, coät truï cuûa moïi neàn vaên minh ñích thöïc.

3. Caùch ñaây ba naêm, toâi ñaõ vieát trong böùc thô gôûi cho caùc gia ñình nhö sau: qua gia ñình, ñöôïc baét ñaàu lòch söû cuûa con ngöôøi, lòch söû cuûa ôn cöùu roãi nhaân loaïi. Gia ñình naèm ôû trung taâm cuûa cuoäc chieán lôùn giöõa thieän vaø aùc, giöõa söï soáng vaø söï cheát, giöõa tình thöông vaø taát caû nhöõng gì nghòch laïi tình thöông. Gia ñình ñaõ ñöôïc trao cho traùch vuï chieán ñaáu tröôùc heát ñeå giaûi thoaùt nhöõng söùc maïnh cuûa ñieàu thieän, maø nguoàn maïch cuûa noù laø nôi Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu chuoäc con ngöôøi (soá 23).

Ñeå chu toaøn söù maïng naày, gia ñình caàn, ngoaøi nhöõng saùng kieán hôïp thôøi treân bình dieän xaõ hoäi, daân söï vaø Giaùo Hoäi, caàn söï naâng ñôõ cuûa Chuùa. Ñieàu quan troïng laø nhöõng thaønh phaàn gia ñình hoïc bieát caùch khaån caàu cuøng Thieân Chuùa, qua lôøi caàu nguyeän soát saéng, ñöôïc thöïc hieän chung vôùi nhau, trong söï hieäp thoâng ñöùc tin vaø tình yeâu.

Ñoù laø lôøi caàu chuùc maø toâi gôûi ñeán taát caû moïi gia ñình Kitoâ, vöøa khaån xin Meï Maria, Nöõ Vöông caùc gia ñình, haõy chuùc laønh cho caùc gia ñình.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho daân chuùng.


Back to Radio Veritas Home Page