Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 21/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 21/12/97: Chuùa Nhaät IV Muøa Voïng. ÑTC Gioan Phaoloâ II toång keát yù nghóa cuûa Muøa Voïng saép ñöôïc keát thuùc vôùi Leã Giaùng Sinh saép ñeán.

1. Anh chò em raát thaân meán,
Vaøo Chuùa Nhaät IV, Chuùa Nhaät cuoái cuøng, cuûa Muøa Voïng, caùi nhìn cuûa chuùng ta hoaøn toaøn höôùng veà Leã Giaùng Sinh saép ñeán. Phuïng vuï nhaéc laïi cho chuùng ta raèng: Chuùa ñaõ ñeán gaàn beân. Vaäy chuùng ta caàn phaûi chuaån bò tieáp ñoùn Ngaøi. Ñoù laø yù nghóa cuûa troïn caû Muøa Voïng maø Giaùo Hoäi ñaõ khoân ngoan ñaët ra ñeå chuaån bò cho Leã Giaùng Sinh, ngoû haàu caùc tín höõu soáng troïn veïn Maàu Nhieäm Nhaäp Theå. Lôøi Chuùa trình baøy cho chuùng ta nhöõng maãu göông chôø ñôïi Chuùa ngöï ñeán. Tröôùc heát laø Meï Maria, Ñaáng vaâng phuïc hoaøn toaøn vaøo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa vaø ñoùn nhaän trong cung loøng Meï Ngoâi Lôøi laøm Nguôøi; roài ñeán thaùnh Gioan Tieàn Hoâ, ñaáng khuyeán khích moïi ngöôøi "haõy chuaån bò ñöôøng cho Chuùa ñeán" (x. Lc 3,4); vaø thaùnh Giuse, ngöôøi coâng chính vaø khoân ngoan, ñaáng ñoùn nhaän vaø coäng taùc deã daøng vôùi nhöõng yù ñònh maàu nhieäm cuûa Chuùa quan phoøng. Vaø cuoái cuøng, nhöõng muïc töû taïi Beâlem, thöùc ñeâm ñeå canh ñoaøn chieân; hoï saün saøng ñoùn nhaän lôøi loan baùo cuûa thieân thaàn, chaïy mau ñeán hang ñaù vaø nhìn nhaän Con Treû laø Ñaáng Cöùu Theá ñang ñöôïc mong ñôïi. Ñoù laø nhöõng maãu göông caàn noi theo ñeå chuaån bò chuùng ta soáng Maàu Nhieäm Giaùng Sinh moät caùch ñích thöïc.

2. Ñeán ñaây, ÑTC nhaéc ñeán Naêm Chuùa Thaùnh Thaàn vöøa ñöôïc khai maïc hoâm Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Vôùi Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, chuùng ta ñaõ baét ñaàu Naêm daønh ñaëc bieät cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñaây laø moät dòp theâm nöõa ñeå suy nieäm veà vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Ngoâi Lôøi.

Trong bieán coá Giaùng Sinh cuûa Chuùa Con, Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng saùng taïo, thöïc hieän böôùc khôûi ñaàu cuûa vieäc taïo döïng môùi, moät vieäc taïo döïng seõ ñöôïc hoaøn thaønh trong bieán coá Vöôït Qua, vôùi chieán thaéng cuûa Chuùa Kitoâ treân toäi loãi vaø treân söï cheát. Trong Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, Ñaáng sinh ra bôûi Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria, laøm keû ñöùng ñaàu cuûa ñoâng soá anh chò em, Chuùa Thaùnh Thaàn saùng taïo nhaân tính môùi cuûa nhöõng keû ñöôïc cöùu chuoäc. Nhö theá bieán coá Giaùng Sinh ghi daáu nhöõng khôûi ñaàu cuûa Giaùo Hoäi, daân cuûa giao öôùc môùi, maø chuùng ta thaáy ñöôïc ñaïi dieän taïi hang ñaù, bôûi Meï Maria, thaùnh Giuse vaø caùc muïc ñoàng.

Vaø cuõng nhö bieán coá Giaùng Sinh cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ coù theå coù ñöôïc nhôø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, thì cuõng theá, chæ trong Chuùa Thaùnh Thaàn, ngöôøi Kitoâ vaø coäng ñoàng Giaùo Hoäi môùi coù theå soáng Maàu Nhieäm Nhaäp Theå vaø laõnh nhaän söùc maïnh canh taân cuûa noù.

3. Nguyeän xin Meï Maria höôùng daãn chuùng ta treân böôùc ñöôøng soáng Maàu Nhieäm Nhaäp Theå vaø canh taân ñôøi soáng; Meï laø Ñaáng ñaõ ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn bieán ñoåi thaønh keû hoaøn toaøn vaâng phuïc thaùnh yù saùng taïo vaø cöùu chuoäc cuûa Thieân Chuùa.

Sau nhöõng lôøi treân, nhö thöôøng leä, ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi taát caû moïi ngöôøi hieän dieän, roài ban pheùp laønh cho hoï. Sau pheùp laønh, ÑTC noùi vaøi lôøi baèng tieáng BaLan ñeå chaøo chuùc nhöõng ngöôøi BaLan ñoàng höông hieän dieän trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin. Vaø keát thuùc cuoäc gaëp gôõ, ÑTC caàu chuùc moïi ngöôøi Leã Giaùng Sinh toát ñeïp.


Back to Radio Veritas Home Page