Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 14/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät III Muøa Voïng, 14/12/97.

Tröa Chuùa Nhaät 14/12/97, Chuùa Nhaät III Muøa Voïng, Chuùa Nhaät cuûa Nieàm Vui (gaudete), ÑTC ñaõ nhaéc ñeán khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu vöøa keát thuùc hoâm thöù saùu tröôùc ñoù, ngaøy 12/12/97, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät cho Myõ Chaâu vöøa keát thöùc caùch ñaây hai ngaøy (töùc ngaøy 12/12/97). Ñoù laø moät kinh nghieäm giaùo hoäi cao ñoä, maø chính toâi ñaõ tham döï vaøo vôùi nhieàu quan taâm: moät kinh nghieäm soáng hieäp thoâng saâu xa giöõa nhöõng vò chuû chaên vaø coäng ñoaøn giaùo hoäi, ñeå phuïc vuï cho vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng. Ngoaøi ra khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ cuõng coá nhöõng moái giaây lieân ñôùi, maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù theå goùp phaàn laøm vöõng maïnh vaø nôùi roäng ñeán taát caû moïi vuøng cuûa ñaïi luïc Chaâu Myõ. Saùng Chuùa Nhaät hoâm nay, toâi muoán oân laïi trong tinh thaàn nhöõng ñeà nghò vaø nhöõng döï aùn phaùt sinh töø nhöõng trao ñoåi trong khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, vaø vôùi cuoäc haønh höông trong tinh thaàn, toâi muoán mang nhöõng ñeà nghò vaø döï aùn ñoù ñeán ñaët vaøo maùng coû BeâLem, ñang chôø ñôïi Ñaáng Cöùu Theá giaùng sinh.

Phuïng vuï cuûa Chuùa Nhaät thöù III Muøa Voïng, ñöôïc goïi laø Chuùa Nhaät "Gaudete" (Haõy Vui Möøng Leân), môøi goïi chuùng ta gia taêng nhòp ñoä noäi taâm cuûa cuoäc haønh höông tieán veà Chuùa, Ñaáng ngöï ñeán cöùu chuoäc chuùng ta. Chuùa Gieâsu ngöï ñeán, Ngaøi laø nguoàn maïch cho hoøa bình cuûa chuùng ta. Vì theá, maëc cho nhöõng khoù khaên vaø nhöõng vaán ñeà, taát caû chuùng ta caàn coù söï laïc quan thaùnh. Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà khuyeán khích chuùng ta nhö sau: "Anh chò em haõy vui leân trong Chuùa, haõy vui leân luoân luoân. Toâi xin nhaéc laïi moät laàn nöõa: Haõy vui leân (Phil 4,4).

Baàu khí thanh thaûn vaø vui töôi naày, ñaëc ñieåm cuûa muøa giaùng sinh Kitoâ, ngay töø baây giôø ñaõ ñöôïc caûm thaáy tröôùc roài, taïi nôi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ naày, nhôø vaøo caây Thoâng Giaùng Sinh vaø Maùng coû ñang ñöôïc doïn ra. Nguôøi ta coøn caûm nghieäm ñöôïc nieàm vui, nhôø qua söï hieän dieän cuûa bieát bao ngöôøi treû nam nöõ cuûa Roma, ñeán ñaây vôùi nhöõng töôïng Chuùa Haøi Ñoàng, ñeå xin Vò Giaùo Hoaøng naày laøm pheùp, theo truyeàn thoáng toát ñeïp töø laâu ñôøi.

Caùc treû nhoû chuùng con thaân meán, Cha ngoû lôøi ñaëc bieät vôùi chuùng con. Leã Giaùng Sinh laø leã cuûa Moät Treû Nhoû. Vì theá, ñaây laø Leã cuûa chuùng con. Chuùng con ñang thao thöùc chôø ñôïi, vaø vui möøng chuaån bò möøng leã, vöøa ñeám xem töø nay ñeán ngaøy 25 thaùng 12, coøn bao nhieâu ngaøy nöõa. Cha vui loøng laøm pheùp nhöõng töôïng Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng chuùng con mang ñeán ñaây, vaø laøm pheùp cho nhöõng maùng coû chuùng con chuaån bò taïi nhaø. Cha chuùc laønh cho chuùng con vaø cho taát caû caùc treû nhoû khaép nôi, ñaëc bieät nhöõng treû nhoû cuûa ñaïi luïc Chaâu Myõ, nhöõng treû nhoû maø caùc nghò phuï ñaõ thöôøng nhaéc ñeán trong nhöõng ngaøy hoïp. Xin Chuùa Gieâsu ban cho moãi ngöôøi chuùng con ñöôïc traøn ñaày nieàm Vui, nhaát laø nhöõng ai bò thöû thaùch bôûi ñau ñôùn theå xaùc hay bôûi söï thieáu vaéng tình thöông.

Nguyeän xin meï Maria ñoàng haønh vôùi chuùng ta trong cuoäc haønh höông Muøa Voïng tieán ñeán hang ñaù. Meï laø ngöôøi nöõ cuûa söï thinh laëng; Meï suy nieäm vaø löu giöõ moïi söï trong taâm hoàn trinh trong cuûa Meï. Xin Meï giuùp moãi ngöôøi chuùng ta chuaån bò möøng Leã Giaùng Sinh vôùi thaùi ñoä chieâm nieäm, vôùi söï kính phuïc môùi ñoái vôùi Maàu Nhieäm khoân löôøng cuûa Thieân Chuùa laøm nguôøi, ngoû haàu con ngöôøi ñöôïc trôû veà cuøng Thieân Chuùa.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû.


Back to Radio Veritas Home Page