Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 07/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin (Angelus) tröa Chuùa Nhaät II Muøa Voïng (7/12/97):

Trong giôø Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät II Muøa Voïng, 7/12/97, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi söù ñieäp cuûa Thaùnh Gioan Taåy Giaû: haõy aên naên trôû veà vôùi Thieân Chuùa. Haõy caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp chuùng ta chuaån bò tieáp ñoùn Chuùa ngöï ñeán.

1. Anh chò em raát thaân meán,
Chuùng ta cöû haønh Chuùa Nhaät II Muøa Voïng; ñaây laø thôøi gian thuaän tieän ñeå cho Lôøi Chuùa soi saùng saâu xa hôn vaøo trong taâm hoàn vaø trí khoân chuùng ta, ngoû haàu Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp chuùng ta xöùng ñaùng tieáp ñoùn Chuùa ngöï ñeán.

Phuïng vuï Chuùa Nhaät II Muøa Voïng laøm noåi baät dung maïo cuûa thaùnh Gioan Taåy Giaû, vò ngoân söù ñöôïc sai ñeán doïn ñöôøng cho ñaáng Thieân Sai. Tieáng ngaøi vang leân trong sa maïc, nôi ngaøi ñaõ vaøo soáng tröôùc ñoù vaø laø nôi nhö phuùc aâm theo thaùnh Luca nhaéc laïi, - "Lôøi Chuùa ngöï xuoáng treân OÂng" (Lc 3,2), vöøa bieán ñoåi OÂng trôû thaønh vò anh huøng cuûa Nöôùc Chuùa. Vaø chuùng ta, laøm sao maø chuùng ta khoâng laéng nghe lôøi keâu goïi cuûa ngaøi cho ñöôïc; lôøi keâu goïi haõy trôû laïi, suy tö vaø soáng khaéc khoå, trong moät thôøi ñaïi nhö thôøi chuùng ta, moät thôøi luoân luoân nghieâng veà söï phaân taùn, veà söï phaân chia noäi taâm vaø toân thôø daùng veû beà ngoaøi. Tröôùc heát, sa maïc nhaéc ñeán nhöõng taâm tình coâ ñôn, chaùn chöôøng vaø lo sôï; tuy nhieân, sa maïc coøn laø nôi ñaëc bieät ñeå gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa.

2. Tieáng noùi cuûa Gioan Taåy Giaû vang leân, töø theá heä naày sang theá heä khaùc: Haõy doïn ñöôøng cho Chuùa, ñöôøng cong queo haõy laøm cho ngay thaúng, moïi choå thaáp, haõy laøm cho ñaày, moïi nuùi ñoài haõy sang baèng xuoáng, nhöõng khuùc cong queo caàn ñöôïc laøm neân ngay thaúng, vaø nhöõng nôi thaáp phaûi ñöôïc san baèng (Luc 3,4-5). Lôøi keâu goïi treân, treân bình dieän caù nhaân vaø xaõ hoäi, laø khaån thieát vaø coù tính caùch thôøi söï. Thieân Chuùa muoán ñeán vaø ôû laïi vôùi con ngöôøi, moïi nôi vaø moïi thôøi ñaïi, vaø keâu goïi hoï haõy coäng taùc vôùi ngaøi ñeå thöïc hieän coäng cuoäc cöùu roãi. Nhöng thöû hoûi baèng caùch naøo ñaây? Phuïng vuï hoâm nay traû lôøi cho chuùng ta nhö sau: haõy laøm cho ngay thaúng nhöõng baát coâng; haõy laáp ñaày nhöõng nôi thieáu loøng toát, thieáu söï nhaân töø, thieáu loøng kính troïng vaø thoâng caûm vôùi nhau; vaø haõy haï xuoáng söï kieâu ngaïo, haï xuoáng nhöõng haøng raøo vaø nhöõng baïo löïc; haõy laøm cho baèng taát caû nhöõng gì caûn trôû khoâng cho con ngöôøi soáng ñôøi töï do vaø xöùng ñaùng. Chæ nhö theá ngöôøi ta môùi chuaån bò cöû haønh Leãã Giaùng Sinh moät caùch ñích thöïc.

Vì hoâm nay Chuùa Nhaät muøng 7 thaùng 12, laø ngaùy aùp leã Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, neân ÑTC nhaéc ñeán ngaøy leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, 8/12, nhö sau:

Vaøo ngaøy aùp leã troïng Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, chuùng ta haõy ñöa maét nhìn leân Meï Maria, ngöôøi toâi tôù khieâm toán cuûa Thieân Chuùa, ñaõ bieát coäng taùc vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn. Nguyeän xin Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ñaõ ñoát noùng leân ngoïn löûa ñöùc tin ñöùc caäy vaø ñöùc meán nôi taâm hoàn voâ nhieãm nguyeân toäi cuûa Meï, xin Ngaøi haõy canh taân löông taâm chuùng ta, ngoû haàu chuùng ta chuaån bò ñoùn Ñaáng laø Emmanuel, Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta, vöøa laøm baèng phaúng nhöõng con ñöôøng thöïc thi coâng baèng vaø ñieàu toát.

Ñeán ñaây, nhö thöôøng leä. ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh toøa thaùnh cho taát caû.


Back to Radio Veritas Home Page