Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät I muøa Voïng
30/11/97

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thôøi söï: ÑTC Gioan Phaoloâ II khai maïc Naêm thöù hai cuûa Tam Nieân Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000.

(Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cuûa ÑTC)
Vöøa roài laø pheùp laønh cuoái Thaùnh Leã Chuùa Nhaät Thöù I Muøa Voïng, ñaõ ñöôïc ÑTC cöû haønh trong ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, saùng Chuùa Nhaät hoâm qua, 30/11, ñeå khai maïc naêm Thöù Hai, naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, cuûa thôøi gian Tam Nieân Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000. Cuõng trong thaùnh leã saùng Chuùa Nhaät hoâm qua, ÑTC ñaõ trao Thaùnh Giaù cho nhöõng tín höõu trong giaùo phaän Roma tình nguyeän hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Toång Giaùo Phaän Roma, trong chieán dòch ñöôïc goïi laø "Muøa Ñaïi Phuùc" ñöôïc môû ra trong toång giaùo phaän Roma. Trong naêm 1997 vöøa qua, naêm daønh cho Chuùa Gieâsu Kitoâ, caùc nhaø truyeàn giaùo töï nguyeän naày ñaõ ñeán thaêm töøng gia ñình trong giaùo phaän vaø ñaõ phaân phoái hôn moät trieäu cuoán phuùc aâm theo thaùnh Marcoâ cho caùc gia ñình, vaø toå chöùc nhöõng nhoùm nhoû ñoïc vaø suy nieäm phuùc aâm naày. Cho naêm tôùi saép baét ñaàu laø Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, caùc nhaø truyeàn giaùo töï nguyeän naày, seõ ñi thaêm laïi caùc gia ñình vaø trao cho hoï saùch "Toâng Ñoà Coâng Vuï", vöøa ñoàng thôøi khuyeán khích caùc nhoùm nhoû tieáp tuïc ñoïc suy nieäm vaø chia seû Lôøi Chuùa chung vôùi nhau, ñeå giuùp nhau canh taân ñôøi soáng mình.

Vì theá trong baøi giaûng thaùnh leã Chuùa Nhaät Thöù I Muøa Voïng saùng Chuùa Nhaät hoâm qua, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeà caäp ñeán hai ñeà taøi chính: tröôùc heát laø veà vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng cuûa tín höõu trong coäng ñoàng giaùo hoäi. ÑTC môøi goïi caùc tín höõu, ñaëc bieät trong naêm phuïng vuï môùi vöøa ñöôïc baét ñaàu naày, haõy soáng theo söï soi saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Sang ñeà taøi thöù hai, ÑTC ngoû lôøi caùch rieâng cho caùc nhaø truyeàn giaùo töï nguyeän cuûa toång giaùo phaän Roma, maø ngaøi seõ trao cho moãi nguôøi moät thaùnh giaù, vöøa nhaéc laïi cho hoï dung maïo cuûa nhaø truyeàn giaùo trong thôøi ñaïi môùi hoâm nay. Coâng vieäc truyeàn giaùo laø coâng vieäc cuûa tình yeâu thöông. Chuùa Thaùnh Thaàn laø Tình Yeâu Thöông. Caùc nhaø truyeàn giaùo daán thaân thöïc hieän tình yeâu thöông, ñeå môû ra moïi cöûa neûo taâm hoàn con ngöôøi, ñeå giuùp hoï ñoùn tieáp Ñaáng Cöùu Theá. ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân môøi goïi töøng thaønh phaàn giaùo hoäi trong toång giaùo phaän Roma, linh muïc, tu só, giaùo daân nam nöõ, nhaát laø nhöõng baïn treû, nhöõng nguôøi ñau yeáu beänh taät, soáng trong caûnh coâ ñôn, haõy tích cöïc goùp phaàn cuûa mình, nhöõng ñau khoå mình chòu, ñeå giuùp anh chò em mình gaëp Chuùa, vaø tin nhaän Ngaøi. Vaø thaät laø caûm ñoäng, khi nhìn thaày caûnh moïi ngöôøi hieän dieän cuøng moät loøng moät trí vôùi nhau haùt leân lôøi Tuyeân Xöng Ñöùc Tin: Laïy Chuùa, con tin, con tin, kinh tin kính baèng tieáng YÙ, theo ñieäu nhaïc môùi. Moät caùch naøo ñoù, chuùng ta cuõng caàn böôùc vaøo Naêm Phuïng Vuï môùi vôùi tinh thaàn saün saøng daán thaân canh taân ñôøi soáng mình theo söï soi saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vöøa tuyeân xöng: Laïy Chuùa, con tin, con tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page