Töôøng Thuaät
Thaùnh Leã Khai Maïc
THÑGM Myõ Chaâu 16/11/97

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh leã khai maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Myõ 16.11.97

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa THÑGM theá giôùi veà Chaâu Myõ ñaõ ñöôïc khai maïc saùng Chuùa nhaät 16 thaùng 11 baèng thaùnh leã troïng theå trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑTC chuû söï vaøo luùc 9 giôø 30. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù: 41 Hoàng Y - 81 TGM - 98 Giaùm Muïc (Nghò Phuï) vaø 76 Linh muïc (nhöõng vò coäng taùc cuûa Khoùa hoïp). Ñöùng treân baøn thôø vôùi ÑTC, coù nhöõng vò sau ñaây: tröôùc heát laø ba vò Chuû tòch uûy nhieäm: ÑHY Eugenio De Araujo Sales, TGM giaùo phaän Rio de Janeiro (Brazil) - ÑHY Roger Michael Mahony, TGM giaùo phaän Los Angeles (Hoa kyø) vaø Ñöùc TGM Dario Castrillon Hoyos, Toång tröôûng Boä Giaùo só - roài ÑHY Jan Pieter Schotte, Toång thö kyù THÑGM theá giôùi - ÑHY Juan Sandoval Iniguez, TGM giaùo phaän Guadalajara (Mehico), thuyeát trình vieân cuûa Khoùa hoïp vaø hai vò Thö kyù rieâng cuûa Khoùa hoïp: Ñöùc Cha Francis Eugene George, TGM giaùo phaän Chicago (Hoa kyø) vaø Ñöùc Cha Estanislao Esteban Karlic, TGM giaùo phaän Paranaù (Argentina).

Thaùnh leã ñöôïc baét ñaøu baèng baøi haùt Chuùa Kitoâ chieán thaéng (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, vaø Kinh caàu Caùc Thaùnh ñeå caàu nguyeän caùch ñaëc bieät cho ÑTC vaø caùc Nghò phuï cuûa Khoùa hoïp khoaùng ñaïi - tieáp theo laø Kinh xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn - Sau ñoù ÑTC cöû haønh Thaùnh leã baèng lôøi khuyeân sau ñaây:

"Anh chò em thaân meán, Chuùa Gieâsu Kitoâ, maø taát caû Giaùo hoäi ñaõ tuyeân xöng trong naêm chuaån bò naày cho naêm Ñaïi Toaøn Xaù, nhö Ngoâi Lôøi cuûa Chuùa Cha, nhaäp theå laøm ngöôøi bôûi pheùp Chuùa Thaùnh Thaàn, Ngaøi laø Con ñöôøng daãn ñöa chuùng ta ñeán vieäc trôû laïi, soáng hieäp thoâng vaø lieân ñôùi.

ÑTC noùi tieáp: "Tin töôûng vaøo söï hieän dieän cuûa Ngöôøi giöõa chuùng ta, chuùng ta khôûi söï vôùi can ñaûm vaø hy voïng Khoùa hoïp rieâng bieät cuûa THÑGM veà Chaâu Myõ, vöøa tin chaéc vaøo söï naâng ñôõ cuûa söï hieäp thoâng vaø cuûa lôøi caàu nguyeän cuûa taát caû coäng ñoàng Kitoâ".

Giaûng trong thaùnh leã baèng tieáng YÙ, Taây ban nha, Anh, Phaùp vaø Boà ñaøo nha, ÑTC ñaõ nhaéc laïi vieäc cöû haønh 500 naêm rao giaûng Tin Möøng cuûa Chaâu Myõ, ñaõ ñöôïc möøng trong naêm 1992. Ngaøi noùi:

"Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, hoâm nay ñaây khai maïc troïng theå coâng vieäc cuûa mình trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ naøy; Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc lieân töôûng ñeán luùc caùc daân cö cuûa nôi ñöôïc goïi laø "Cöïu Luïc ñòa", nhôø vaøo saùng kieán ñaùng caûm phuïc cuûa Christophe Colombo, ñaõ bieát coù moät "theá giôùi môùi", maø tröôùc ñaây hoï khoâng bieát ñeán. Khôûi söï töø ngaøy lòch söû ñoù, Cöïu Luïc ñòa baét ñaàu coâng vieäc cuûa caùc ngöôøi thuoäc ñòa vaø, song song, coâng vieäc meânh mong cuûa caùc nhaø rao giaûng Tin Möøng ñeå laøm cho daân cuûa "theá giôùi môùi" bieát Chuùa Kitoâ vaø Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi".

ÑTC noùi: "Sau naêm theá kyû vaø nay tröôùc theàm cuûa Ngaøn naêm môùi, vieäc nhôù laïi con ñöôøng cuûa Kitoâ giaùo ñaõ ñi trong taát caû mieàn ñaát meânh moâng naøy laø ñieàu quan troïng bieát döôøng naøo. Vaø hôn nöõa khoâng neân taùch lìa lòch söû Kitoâ cuûa Baéc Myõ vôùi lòch söû Kitoâ cuûa Trung Myõ vaø Nam Myõ. Caàn phaûi coi lòch söû naøy cuøng vôùi nhau, vöøa baûo toàn tính caùch ñaëc thuø cuûa moãi moät mieàn".

ÑTC cuõng nhaéc laïi hoaït ñoäng cuûa caùc ngöôøi chieám thuoäc ñòa vôùi nhöõng thaønh quaû khaùc nhau, xeùt veà phöông dieän chính trò, kinh teá, cuøng vôùi nhöõng aûnh höôûng dó nhieân veà vaên hoùa vaø toân giaùo; vì theá caàn phaûi töï ñaët caâu hoûi veà nhöõng caên côù lòch söû ñaõ gaây neân nhöõng khaùc bieät xaõ hoäi nhö vaäy. Roài ÑTC noùi tieáp: "Trong Khoùa hoïp naøy chuùng ta xeùt laïi quaù khöù, nhöng nhaát laø hieän taïi cuûa Chaâu Myõ. Chuùng ta seõ tìm thu löôïm trong moãi moät mieàn caùc daáu hieäu cuûa söï hieän dieän cöùu roãi cuûa Chuùa Kitoâ, cuûa Lôøi Ngöôøi vaø cuûa Leã Hy sinh cuûa Ngöôøi, ñeå thöùc tænh moïi nghò löïc cuûa chuùng ta nhaèm tieán ñeán vieäc trôû laïi vaø vieäc rao giaûng Tin Möøng".

ÑTC noùi: "muïc ñích cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naøy cuûa Chaâu Myõ laø coå voõ söï coäng taùc giöõa caùc Giaùo hoäi ñòa phöông trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau cuûa hoaït ñoäng muïc vuï, baèng caùch ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán coâng bình vaø lieân ñôùi giöõa caùc quoác gia Chaâu Myõ, trong tinh thaàn hôïp ñoaøn trong tình yeâu vaø trong vieäc laøm cuï theå...".

ÑTC keát thuùc baøi giaûng baèng vieäc môøi goïi höôùng veà Ñöùc Maria, Meï cuûa Hy voïng, ñöôïc yeâu meán vaø toân kính taïi nhieàu ñeàn thaùnh raûi raéc trong taát caû Chaâu Myõ. ÑTC phuù thaùc Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naøy cho Meï.

Thöù hai 17/11/97, THÑGM ñöôïc baét ñaàu baèng buoåi hoïp chung ñaàu tieân. Buoåi hoïp khôûi söï baèng lôøi chaøo cuûa Vò chuû tòch ñaëc uûy, baøi thuyeát trình cuûa Toång thö kyù THÑGM theá giôùi (ÑHY Jan Schotte) vaø baøi thuyeát trình cuûa Khoùa hoïp do ÑHY Juan Sandoval Iniguez trìnhbaøy.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi seõ keùo daøi tôùi ngaøy 12 thaùng 12. Ñaây laø thôøi gian ñaëc bieät cho vieäc suy tö, trao ñoåi kinh nghieäm vaø ñoái chieáu veà söù vuï maø Giaùo hoäi ñöôïc môøi goïi thi haønh taïi Chaâu Myõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page