Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 30/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 30/11 vöøa qua.

Veà nhöõng Lôøi Huaán Ñöùc cuûa ÑTC tröôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, Chuùa Nhaät khai maïc Naêm chuaån bò thöù hai, daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, cuûa chu kyø Ba Naêm chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1. Anh chò em raát thaân meán,
Vaøo Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, ñöôïc baét ñaàu Naêm thöù hai chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000; ñaây laø Naêm chuaån bò ñöôïc daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn vaø cho söï hieän dieän ñaày söùc thaùnh hoùa cuûa ngaøi trong coäng ñoaøn nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ (TH Ngaøn Naêm thöù ba, soá 44). Caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi khaùm phaù laïi hoàng aân troåi vöôït nhaát laø chính Chuùa Thaùnh Thaàn, maø vai troø cuûa ngaøi trong Giaùo Hoäi coù theå ñöôïc so saùnh nhö laø vai troø cuûa linh hoàn trong cô theå con ngöôøi. (x. LG soá 7). Moät caùch ñaëc bieät trong Naêm chuaån bò thöù hai naày, caùc tín höõu seõ caàu nguyeän vaø hoaït ñoäng cho söï hieäp nhaát cuûa Giaùo Hoäi; söï hieäp nhaát naày laø ñích ñieåm cho nhieàu ôn ñoaøn suûng khaùc nhau, ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy trong giaùo hoäi (Ngaøn naêm thöù ba, soá 47).

Nguyeän xin Thieân Chuùa laøm cho mau ñeán söï hieäp nhaát giöõa taát caû moïi ngöôøi Kitoâ, ngoõ haàu nguôøi ta coù theå böôùc qua ngöôõng cöûa cuûa Naêm 2000, neáu khoâng ñöôïc hieäp nhaát hoaøn toaøn, thì ít ra cuõng laïi gaàn nhau hôn, ñeå vöôït qua nhöõng chia reû cuûa ngaøn naêm thöù hai (Ngaøn naêm thöù ba, soá 34). Chuùng ta haõy daâng lôøi caàu khaån cho söï hieäp nhaát leân Chuùa Thaùnh Thaàn, vöøa keát hieäp trong tinh thaàn vôùi nhöõng anh chò em thuoäc Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Constantinopoli, nhaân dòp leã thaùnh Anreâ toâng ñoà, nguôøi anh cuûa Pheâroâ.

2. Khi khai maïc Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Toâi laáy laøm vui möøng trao ban Thaùnh Giaù cho nhöõng nhaø truyeàn giaùo nam nöõ cuûa Roma, nhöõng keû seõ linh ñoäng hoùa "Tuaàn Ñaïi Phuùc" trong toång giaùo phaän Roma. Caùc nhaø truyeàn giaùo naày seõ ñi thaêm caùc gia ñình, trình baøy Tin Möøng taïi nhöõng trung taâm "laéng nghe Lôøi Chuùa", vaø seõ môøi nhöõng baïn treû tham döï nhöõng giaây phuùt ñaëc bieät cuûa ñoái thoaïi vaø chia seû Ñöùc Tin, ngoõ haàu troïn caû coäng ñoaøn giaùo phaän Roma coù theå chuaån bò moät caùch töông xöùng, ñeå soáng Naêm Hoàng AÂn ñaëc bieät, töùc laø Naêm Thaùnh 2000. Moät laàn nöõa, toâi xin chaøo taát caû caùc nhaø truyeàn giaùo nam nöõ vaø toâi baûo ñaûm laø seõ caàu nguyeän cho coâng vieäc toâng ñoà saép ñöôïc baét ñaàu, döôùi söï höôùng daãn cuûa ÑHY ñaïi dieän vaø caùc giaùm muïc phuï taù.

Toâi cuõng xin nhaéc raèng vaøo Chuùa Nhaät I muøa Voïng, Giaùo Phaän Roma, baét ñaàu giai ñoaïn gaây yù thöùc vaø nhaän nhöõng trôï giuùp cuï theå cho vieäc xaây leân nhöõng nhaø thôø môùi. Toâi khuyeán khích anh chò em tín höõu taïi Roma naâng ñôõ cho cho döï aùn naày, döï aùn ñöôïc goïi laø "Naêm Muôi Ngoâi Nhaø Thôø cho Roma vaøo Naêm 2000", ngoõ haàu con soá 350 ngaøn tín höõu chöa coù nôi thôø phöôïng, coù theå nhìn thaáy nhöõng Nhaø Thôø môùi mau ñöôïc xaây leân, caøng sôùm caøng toát.

Chuùng ta haõy nhìn veà Meï Maria,"ngöôøi nöõ dòu hieàn laéng nghe tieáng noùi cuûa Chuùa Thaánh Thaàn, ngöôøi nöõ cuûa thinh laëng vaø laéng nghe, ngöôøi nöõ cuûa nieàm hy voïng (Nnaêm thöù ba, trg 48). Chuùng ta ñaõ baét ñaàu tuaàn cöûu nhaät chuaån bò leã troïng theå cuûa Meï Maria Voâ Nhieãm: Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï, con ñöôøng tieán ñeán söï hieäp nhaát Kitoâ, Tuaàn Ñaïi Phuùc taïi Roma, vaø Naêm phuïng vuï môùi naày.

Ñeán ñaây, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû.


Back to Radio Veritas Home Page