Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 23/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 23/11/97: Leã Chuùa Kitoâ Vua.

Hoâm nay, 30/11, Chuùa Nhaät thöù I Muøa Voïng laø ngaøy ñaàu tieân cuûa Naêm Phuïng Vuï C, vaø cuõng laø ngaøy khai maïc Naêm Thöù Hai daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, trong chöông trình Tam Nieân Chuaån Bò cho Naêm Thaùnh 2000. Chuùa Nhaät vöøa qua, 23/11, laø Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Kitoâ Vua, Chuùa Nhaät cuoái cuøng cuûa Naêm Phuïng Vuï B, vaø keát thuùc Naêm daønh cho Chuùa Gieâsu Kitoâ, naêm thöù nhaát cuûa Tam Nieân Chuaån Bò naày. Trong nhöõng lôøi huaán ñöùc tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin Tröa vôùi caùc tín höõu taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, hoâm tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán thôøi ñieåm chuaån bò quan troïng naày, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

1. Chuùa Nhaät hoâm nay, Chuùa Nhaät cuoái cuøng cuûa Naêm Phuïng Vuï, chuùng ta cöû haønh Leã Chuùa Kitoâ, Vua toaøn theå Vuõ Truï: Ngaøi xuaát hieän nhö laø Vua cuûa lòch söû vaø cuûa moïi loaøi thuï taïo, Vua cuûa thôøi gian vaø cuûa coõi ñôøi ñôøi. Chuùng ta keát thuùc naêm thöù nhaát cuûa Tam Nieân chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Tam Nieân ñöôïc ghi daáu ñaëc bieät bôûi con ñöôøng "ñi ñeán Thieân Chuùa Cha, nhôø Chuùa Kitoâ, trong Chuùa Thaùnh Thaàn". Trong suoát naêm chuaån bò thöù nhaát, töùc naêm 1997, chuùng ta ñaõ chuù yù ñeán Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng cöùu chuoäc duy nhaát cuûa chuùng ta. Naêm saép ñeán laø Naêm chuaån bò thöù hai, vaø seõ ñöôïc daønh ñaëc bieät cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa Nhaät tôùi, töùc Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, toâi long troïng khai maïc giai ñoaïn môùi tieán ñeán Cöûa Thaùnh cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba, baèng vieäc cöû haønh Thaùnh Leã troïng theå.

2. Vaøo luùc keát thuùc moät naêm phuïng vuï vaø baét ñaàu moät naêm phuïng vuï môùi, chuùng ta ñöôïc môøi goïi coù yù thöùc hôn veà vai troø maø phuïng vuï coù ñöôïc trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi. Phuïng vuï ghi daáu con ñöôøng tieán cuûa Giaùo Hoäi trong thôøi gian, vöøa khoâng ngöøng nuoâi döôõng ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán cuûa giaùo hoäi. Veà ñieåm naày, toâi muoán nhaéc laïi ñaây raèng caùch ñaây 50 naêm, ngaøy 20 thaùng 11 naêm 1947, ÑGH Pioâ XII ñaõ coâng boá thoâng ñieäp Mediator Dei, Ñaáng Trung Gian cuûa Thieân Chuùa, vieân ñaù taûng ñích thöïc trong lòch söû canh taân phuïng vuï coâng giaùo. Trong thoâng ñieäp ñoù, vôùi söï quaân bình ñaùng phuïc vaø yù thöùc muïc vuï noåi baät, nhöõng ñeà nghò canh taân cuûa phong traøo phuïng vuï ñöôïc ñaùnh giaù cao vöøa chaän bôùt laïi nhöõng ñieàu thaùi quaù; ngöôøi ta xaùc ñònh, vôùi doøng suy tö saâu xa veà thaàn hoïc vaø tu ñöùc, (xaùc ñònh) vieäc toân thôø coâng khai cuûa Giaùo Hoäi, vöøa phaân bieät trong ñoù nhöõng gì laø khoâng theå thay ñoåi vaø nhöõng gì phaûi chieàu theo nhöõng tieán trieån vaø thay ñoåi; ngöôøi ta coå voõ söï tham döï tích cöïc vaø caù nhaân cuûa caùc tín höõu. Coâng Ñoàng Vat II, trong Hieán Cheá veà Phuïng Vuï vaø trong nhöõng vaên kieän khaùc, ñaõ laáy laïi nhieàu ñieåm cuûa thoâng ñieäp Mediator Dei, Ñaáng Trung gian cuûa Thieân Chuùa, vaø hoaøn taát chöông trình giaùo lyù vaø phuïng vuï ñöôïc ñeà ra trong thoâng ñieäp; chöông trình ñoù, ñeå ñöôïc thöïc hieän troïn haûo, caàn ñöôïc toaøn theå daân Chuùa ñoàng hoùa moãi ngaøy moät nhieàu hôn.

3. Cuøng vôùi anh chò em, toâi caûm taï Thieân Chuùa, vì söï can thieäp ñaày yù nghóa cuûa vò tieàn nhieäm ñaùng kính cuûa toâi, moät söï can thieäp ngaøy nay vaãn coøn giöõ ñöôïc taàm quan troïng vaø tính caùch thôøi söï cuûa noù. Öôùc chi vieäc canh taân ñích thöïc veà phuïng vuï coå voõ cho coâng cuoäc taùi rao giaûng phuùc aâm. Chuùng ta haõy xin Meï Thieân Chuùa khaån caàu cho chuùng ta trong coâng cuoäc naày. Meï laø Ñaáng ñöôïc lieân keát chaët cheõ vôùi coâng vieäc cuûa Con Meï (x. SC n.103) vaø luoân luoân ñoàng haønh vôùi giaùo hoäi trong thôøi gian. Vôùi loøng bieát ôn, chuùng ta haõy trao phoù cho Meï Naêm phuïng vuï vöøa chaám döùt vaø Naêm phuïng vuï môùi vöøa baét ñaàu. Öôùc gì maãu göông cuûa Meï giuùp chuùng ta soáng nhöõng ngaøy, nhöõng tuaàn leã vaø nhöõng naêm ñang dieãn ra, vôùi taâm hoàn côûi môû vaø vaâng phuïc theo taùc ñoäng cuûa aân suûng cuûa Chuùa, ñeå cuoái cuøng ñöôïc tham döï vaøo phuïng vuï ñôøi ñôøi treân trôøi.

Ñeán ñaây, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû. Sau Pheùp Laønh, ÑTC ñaõ keâu goïi moïi nguôøi haõy caàu nguyeän cho caùc baïn treû ñang chuaån bò laõnh nhaän chöùc linh muïc, vì chuùa nhaät 23/11 cuõng laø Ngaøy cuûa Chuûng Vieän trong giaùo phaän Roma. Vaø ÑTC cuõng nhaéc cho bieát, laø trong thaùnh leã troïng theå Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, Ngaøi trao thaùnh giaù cho nhieàu tín höõu Roma, tình nguyeän daán thaân nhö nhöõng nhaø truyeàn giaùo, trong chieán dòch Chuaån Bò Naêm Thaùnh nôi taát caû caùc giaùo xöù cuûa Toång Giaùo Phaän Roma.


Back to Radio Veritas Home Page