Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 16/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin (Angelus) Tröa Chuùa Nhaät 16/11/97.

Chuùa Nhaät vöøa qua, nhö quyù vò vaø caùc baïn ñaõ theo doõi trong muïc thôøi söï veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû haønh thaùnh leã khai maïc khoùa hoïp beân trong ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, vôùi 41 vò Hoàng Y, 179 vò Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc, vaø 76 linh muïc, cuøng ñoàng teá vôùi ngaøi. Trong baøi giaûng thaùnh leã, ÑTC ñaõ nhaéc laïi hoa traùi cuûa coâng vieäc truyeàn giaùo ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi Myõ Chaâu, caùch ñaây 500 naêm, sau bieán coá khaùm phaù ra Theá Giôùi Môùi. ÑTC ñaõ löu yù caùc Nghò Phuï cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu raèng: Trong khoùa hoïp, chuùng ta döøng laïi suy nghó veà quaù khöù, nhöng moät caùch ñaëc bieät hôn, chuùng ta cuõng suy nghó veà hoaøn caûnh hieän taïi cuûa Ñaïi Luïc Myõ Chaâu. Chuùng ta coá gaéng baét laáy nhöõng daáu chæ cho söï hieän dieän ban ôn cöùu roãi cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, cuûa Lôøi Ngaøi vaø cuûa Hy Teá cuûa Ngaøi, taïi moãi vuøng Chaâu Myõ, sao cho taát caû nhöõng nghò löïc cuûa chuùng ta ñeàu ñöôïc höôùng veà vieäc hoaùn caûi vaø rao giaûng tin möøng.

Sau thaùnh leã, khi ñeán giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin Tröa vôùi coäng ñoaøn tín höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC laïi xuaát hieän vaø noùi vaøi lôøi huaán ñöùc tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin. ÑTC nhaéc laïi Thaùnh Leã khai maïc Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu vaø bieán coá Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Italia cöû haønh Ngaøy Di Daân vaøo cuøng ngaøy Chuùa Nhaät 16/11.

Nhaéc ñeán bieán coá Thaùnh Leã Khai Maïc vöøa ñöôïc cöû haønh beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC noùi raèng: Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu laø Thöôïng Hoäi Ñoàng Toaøn Ñaïi Luïc Myõ Chaâu, laàn ñaàu tieân, trong thôøi gian 500 naêm qua, keå töø luùc khôûi söï coâng cuoäc rao giaûng Phuùc AÂm cho Theá Giôùi Môùi naày ñeán nay. Caùc nghò phuï ñöôïc môøi goïi khaûo saùt nhöõng thöïc taïi muoân hình thöùc cuûa Chaâu Myõ, ñeå giuùp Giaùo Hoäi chuaån bò ñöông ñaàu vôùi nhöõng thaùch thöùc to lôùn cuûa ngaøn naêm thöù ba saép ñeán.

Nhaéc ñeán Ngaøy Di Daân Taïi Italia, ÑTC gôïi laïi chuû ñeà cuûa Ngaøy Di Daân naày laø: "Cuøng vôùi Chuùa Kitoâ, tieán ñeán moät theá giôùi khoâng bieân giôùi". ÑTC nhaéc raèng, trong naêm 1997 naøy, maø taïi AÂu Chaâu, caùc quoác gia ñaõ goïi laø "Naêm Chaâu AÂu Choáng laïi Tinh Thaàn Kyø thò chuûng toäc", moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc môøi goïi daán thaân cho coâng cuoäc hoøa giaûi giöõa moïi ngöôøi, trong nieàm kính troïng ñoái vôùi nhöõng khaùc bieät, vaø vôùi tinh thaàn côûi môû ñeå hieåu bieát laãn nhau. ÑTC baøy toû loøng bieát ôn vaø khuyeán khích taát caû moïi ngöôøi haõy thöïc thi tình lieân ñôùi vôùi anh chò em di daân vaø tò naïn, nhaát laø vôùi nhöõng anh chò em ñang soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên vaø taïm bôï.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñaõ ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi moïi ngöôøi hieän dieän vaø ban pheùp laønh cho taát caû nhö thöôøng leä.


Back to Radio Veritas Home Page